Betöltés...

Magyar Antaeus Könyvek

Sorozat

A hűség ára
3.600 Ft
Válogatott tanulmányok / Szeberényi Zoltán / Magyar Antaeus Könyvek
A Madách-Posonium Könyvkiadó a 2010-ben immár nyolcvanéves Szeberényi Zoltán élete és életműve előtt tisztelegve megkísérli a lehetetlent: válogatásában... bővebben

A Kezdet s az Egész
2.500 Ft
Cselényi László / Magyar Antaeus Könyvek

A 70 esztedős költőt köszönti a kiadó ezzel a kötettel, amely válogatott verseit tartalmazza. Ez a válogatás különbözik az elmúlt jó másfél évtized hasonló válogatásaitól, vagy változatoktól, hiszen Cselényi László a rendszerváltozás éve, tehát 1989 óta nem ír új verseket, hanem úgynevezett változatokat készít a korábbi verseire. Ezek, mint előszövegek vagy előtextek, bizonyos értelemben afféle hipertextet alkotnak, és e szövegváltozatoknak egy elképzelt összefoglalása ez a most megjelent válogatás, A Kezdet s az Egész. A cím egyébként arra a herakleitoszi axiómára utal, mely szerint a kezdet több, mint az egésznek a fele.


Adósságtörlesztés - Szélfúvásban
4.200 Ft
Két regény / Mács József / Magyar Antaeus Könyvek

A kötet Mács József két korai regényét, az 1964-ben írt, de nemzetiségpolitikailag kényes témája miatt csak 1968-ban megjelenő Adósságtörlesztést, valamint az 1980-ban kiadott Szélfúvásbant tartalmazza. A szerző gazdag életművének kiteljesedése és elismertsége a nyolcvanas évektől követhető nyomon, ugyanakkor korábbi értékei számbavétele éppen ezért volt fontos a kiadó számára ezzel a két korai regényének újbóli kiadásával.


Akasztófáinkat csiklandozzuk
2.600 Ft
Versek, kiáltványok, esszék / Kudlák Lajos / Magyar Antaeus Könyvek

Kudlák Lajos ma elsősorban L'udovit Kudlák néven, szlovák modernista festőként ismert. Ez a kötet azonban azt a Kudlák Lajost mutatja be, akit a legkövetkezetesebben dadaista magyar költőként tarthatunk számon. Egy irodalmi anarchista, egy, a szöveg jeletésszóródásait végletekig provokáló artifex (a kifejezés egyszerre jelenti a művészt és a bohócot) máig radikálisnak ható versszövegeit, fordításait, válogatott cikkeit adjuk közre.


Az alsószoknya alkonya
3.600 Ft
Írók és költők a Kassai Naplóban - Szöveggyűjtemény és bibliográfia / Gyüre Lajos / Magyar Antaeus Könyvek

Az "alsószoknya alkonyát" (az Ady versből vett kép itt azt akarja jelenteni: az 1919-es államfordulatot) a magyar irodalom decentralizálódása követte, s az új államhatárokon túl is erős, életképes irodalmi fórumok születtek. Ezek egyike volt a Kassai Napló (1919-1929), amelynek szépirodalmát dolgozta fel e kötetben a szerző....bővebben


Bóbita
3.500 Ft
Válogatott elbeszélések / Monoszlóy Dezső / Magyar Antaeus Könyvek

A Bécsben élő szerző immár tizedik alkalommal jelentkezik novellákkal és elbeszélésekkel. A Bóbita mint válogatás gerincét "A szerelem öt évszaka" és az "Utolsó vadászat" darabjai adják, együtt a szövegek kétharmadát kitéve. A szilárd kötődés ellenére e kötet kapcsán mégis a múlt bizonyos felülbírálásáról kell beszélnünk, ami nem másban, mint a kötetbe besorolt írások idő-, téma- és stílusbeli leszűkítésében s az újabb művekre összpontosításban manifesztálódik.


Boltozatok a tavaszban
1.500 Ft
Válogatott versek / Mihályi Ödön / Magyar Antaeus Könyvek

Mihály Ödön a második világháború előtti szlovákiai magyar költői avantgárd jeles, Forbáth Imre mellett a legjelesebb alakja. A kelet-szlovákiai Lemesen született, 1899-ben, iskolái elvégzése után apja birtokán gazdálkodott. Ezt a természetközeli életformát teszi kötetei érett, az avantgárdtól örökölt szabadvers-formációban lírává, a csendes rezignáció szövegeivé és zenéjévé. A költőnek életében nagyon jelentős volt a magyarországi recepciója. Budapesti barátai (Lesznai Anna, Déry Tibor, Ignotus Pál stb.) már néhány hónappal a költő tragikus halála után kiadják válogatott verseit (Felszökő föld, 1930). Verseinek az intellektuális tömörsége, melankóliája és a természeti életforma iránti rajongása a mai olvasót is meg tudja szólítani.


Csallóközi merülések II.
2.500 Ft
Tanulmányok, esszék a régió múltjáról II. kötet / Koncsol László / Magyar Antaeus Könyvek

Ha van a szlovákiai magyar irodalomnak ma is érvényes, "történő" hagyománya, akkor az immár a hetvenes éveit taposó Koncsol László izgalmas reneszánsz érdeklődést és tudást mutató életműve minden bizonnyal az. A helytörténet műfajában, amelyet Koncsol akkor kezd művelni, mikor 1985-ben a kommunista hatalom kitiltja az irodalomból, a csallóközi Dióspatonyban latálja meg tusculanumát...bővebben


Halottaim piros virága
3.300 Ft
Válogatott versek 1970-2010 / Kulcsár Ferenc / Magyar Antaeus Könyvek

Kulcsár Ferenc (1949-) negyven éve van, ahogy mondani szokták, a pályán. 1970-ben, az emlékezetes Egyszemű éjszaka című antológia nemzedékével jelentkezett a szlovákiai magyar irodalomban, s feltétlen hitre, szeretet-elvű közösségi elkötelezettségre és sajátos metafizikára építő, míves költészet ma ennek az irodalomnak jellegzetes színfoltja, alapértéke.


Hólepedő
3.600 Ft
Dobos László / Magyar Antaeus Könyvek

Ez a regény először 1979-ben jelent meg, akkor, amikor a közéletből kitiltott szerző szinte bénának, tehetlennek érezhette magát. Regényét tehát parabolaként is olvashatta a szimbolikus jelentésekre fogékony olvasó. Érett, lélektani igényű mű, olyan tudatregény, amely Dobos László "társadalmi regényei" között témájával, a szlovákiai magyar irodalom egyetemében pedig kivételes kvalitásaival egyedülálló.


Holtágsirató
3.900 Ft
Versek, versfordítások, vallomások, interjúk 1963-1996 / Mikola Anikó / Magyar Antaeus Könyvek

Az 1996-ban fiatalon (52 évesen) elhunyt Mikola Anikó versbeszéde komoly és komor ószövetségi hang. Bár közvetlenül egyetlen jel sem célozza benne a túlvilágot, beszélője a szenvedő misztikusokra emlékeztet. "Versei ... egy kiüresedett, illúziótlan, negatív érzelmi-hangulatú díszletekkel, kellékekkel berendezett világba vezetik az olvasót: kőkemény napok közt vonszolódunk, hűlt fészekből szomorú madár röppen fölénk, a gyűlölet kenyerének morzsáit csipegetjük, magányuk tornyába zárt lelkekre látunk, gyűlölködőkre, az osztozkodás vagy éppen az elvágyódás keresztjét cipelőkre, kénköves lángot fújó hétfejű szörnyek között kell végigosonnunk...", írja kötetünk utószavában a nemzedéktárs Tóth László.


Keserű leltár
3.300 Ft
Válogatott és új versek / Tóth Elemér / Magyar Antaeus Könyvek

A most hetven éves Tóth Elemér (1940-) költői indulása 1965-ben, huszonöt éves korában több mint ígéretes volt. A kor legigényesebb magyar kritikai fóruma, a Párizsban megjelenő Magyar Műhely azt írta A halak mélyben úsznak című debut-jéről, hogy "magasfeszültségű, villanásnyi képeket és tágtüdejű szabadverseket" tartalmaz. Majd nem sokkal ezután még a csehszlovák ún. normalizáció vagy konszolidáció idején és később olyan, még a meghurcolt költők esetében is szokatlanul hosszú, csaknem negyvenéves pauza következett be pályáján, melyben lényegében csak gyermekverseket írt és műfordított...bővebben


Két kor mezsgyéjén
2.800 Ft
Turczel Lajos / Magyar Antaeus Könyvek

A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között. A cseh/szlovákiai magyar irodalmi lexikon azt írja Turczel Lajosról: „… irodalom- és művelődéstörténész, kritikus… az ötvenes évek elejétől részese, alakítója a cseh/szlovákiai magyar tudományos és kulturális életnek… Fontos szerepe volt az 1945 utáni jogfosztottság és lakosságcsere következtében összeszűkült irodalmi élet felerősítésében. A kezdeti nehéz helyzetben nevelő írásokra volt szükség…” Gyakran és joggal tették fel a kérdést: kicsoda is valójában Turczel Lajos? Tanár? Irodalomtörténész? Kritikus? Kutató?...bővebben


Kihalt évszakok
2.500 Ft
Gál Sándor / Magyar Antaeus Könyvek

Válogatott versek. Gál Sándornál jóformán önálló műfajjá lényegülő, a kétkedés, a magány és reménytelenség hangján szóló, az én megosztottságát, esendőségét olykor már a mondat grammatikai szintjén is érvényre juttató újabb (de a költő minden pályaszakaszában jelenlévő) elmúlás-versek.


Lidércek tánca
2.000 Ft
Ozsvald Árpád / Magyar Antaeus Könyvek

Ozsvald Árpád  életműve a költő 2003-ban bekövetkezett halálával lezárult, kerek egész lett. A Lidércek tánca c. válogatás az életműnek azt a lezártságát, egész- és homogén jellegét igyekszik fölmutatni. "Ebben a világban elöször hol a lírai realizmus jegyében, hol a szürrealisztikus-látomásos képekben jelenik meg a falu... A paraszti életforma felbomlása után pedig vívódva, kétségek közepette ingázik a lírai hős múlt és jelen, falu és város között, az előbbi értékrendjét az utóbbi fölé emelve...bővebben


Ma Isten maga. avagy Változatok a teremtésre
3.500 Ft
Válogatott versek 1968-2008 / Tóth László / Magyar Antaeus Könyvek

A József Attila-díjas költő, író idén hatvanéves. Ez alkalomból készült el negyven év költői pályájának keresztmetszeteként ez a kötet, amely verseiből ad válogatást.


Megtudtam, hogy élsz
3.500 Ft
Rácz Olivér / Magyar Antaeus Könyvek

Fábry Zoltán annak idején a vox humana valóságterhes regényének az eszmélés és eszméltetés könyvének nevezte. A második világháború előtt, alatt és után játszódik a mű cselekménye, a század legnagyobb drámáját állítva egy személyes dráma hátteréül.


Mellnek szögezett bicska
1.600 Ft
Sellyei József / Magyar Antaeus Könyvek

Elbeszélések. A Szlovákia magyar irodalom autodidakta parasztírója, Vágsellyén született (1904–1941); szüleit családi nevükön Miskovicséknak hívták, Sellyei szegényparasztok voltak. A vidéki helyi jelentőségű lapokban megjelent kisebb karcolatain kívül 1929-ben egy önálló versesfüzetet adott ki, Farsang legénye címmel. A saját költségén kiadott költemények többsége jelentéktelen szabadvers, irodalmi körökben nem is keltett visszhangot...bővebben


Nálunk, New Hontban
3.600 Ft
Regény / Grendel Lajos / Magyar Antaeus Könyvek

New Hontról, erről a ma Szlovákiához tartozó kis magyar településről még soha senki sem írt; jószerivel nem is létezik, elhanyagolja a nagypolitika és a sajtó, olykor még a térképről is lefelejtik. Ezen a méltánytalanságon akar változtatni Grendel Lajos újabb regényében, aki az agilis, a hontiak eltékozolt eszméjét kutató polgármester kérésére látogat el New Hontba, anyagot gyűjteni történetének megírásához.Az író miközben adatok és tények után kutat megismeri és megszereti a település lakóit, akik anekdotázva számolnak be hagyománnyá nemesült múltjukról 1944-től napjainkig...bővebben


Pásztorórák
4.200 Ft
Válogatott novellák / Bereck József / Magyar Antaeus Könyvek

Az 1972-ben nyolc fiatal szlovákiai magyar prózaírót elindító emlékezetes Fekete szél című angológia szerzői közül már akkor kiemelkedett (Kovács Magda mellett) a markáns arcolatú, a műformálás folyamtára is reflektáló, s így sajátos "kibillenő realizmusú" világot körvonalazó Bereck József (1945-). Az azóta eltelt csaknem fél évszázad visszaigazolta tehetséget, s ma a legfiatalabbjaink is megbecsüléssel néznek a hatvanöt éves íróra.Részletes keresés