Betöltés...

Emberek és kontextusok

Sorozat

Kedvemre való, hogy meséljek
4.200 Ft
András Erzsi Erdei / Emberek és kontextusok

Egy - a kalotaszegi Magyarvistán született és ma is ott élő - parasztasszony, akit a vele született íráskészség a hely írójává tett, harmincnál több füzetet töltött meg életében menyasszonyi köszöntőkkel, temetési búcsúztatókkal, balladákkal, lakodalmas szövegekkel, és nem utolsó sorban az 1999-2000 között lejegyzett önéletírásával. Ambrus Judit, aki a szövegeket válogatta és jegyzettel ellátta, az életműhöz írt tanulmányában arra keres választ, hogyan lesz valakiből a helység és környéke - hivatásos - írója, és hogyan határozza meg ez a tény az illető életét. A kötethez csatolt DVD-n a szerző életművének eredeti szövegei tanulmányozhatók.


Lámpások voltunk
4.620 Ft
Bálint Dezső - Kovács Piroska - Balázsi Dénes / Emberek és kontextusok

Három, a 20. század második felében életét az oktatásnak szentelő udvarhelyszéki pedagógus önéletírása, külön-külön is képekkel és dokumentumokkal illusztrálva. A DVD-n a szerzők kézirata található. A Lámpások voltunk… kötet olyan igényesen közzétett hiánypótló forrásanyagot állít a széles olvasóközönség, valamint a szakmai nyilvánosság elé, amely eredményesen használható eltérő szempontú kutatások esetében is. A kötetben az egyéni élet nézőpontjából elevenedik meg a 20. század minden meghatározó történésével együtt. Az élettörténetek olvasója egy sokak által megélt, mások számára ismeretlen világnak lehet a szemlélő résztvevője, egy magával ragadó élmény részese.


Minden poklokon keresztül
2.940 Ft
Vajda András / Emberek és kontextusok

A könyv egy sáromberki parasztember, Berekméri István Andrásé (1877-1953) élettörténetét teszi közzé és elemzi. Első fele forrásközlés, a második része egy terjedelmesebb tanulmány, amely azt boncolgatja, hogy mivel magyarázható az embernek a nagyfokú törekvése, hogy életéről történeteket mondjon, milyen alkalmak váltják ki az emberből a történetmondást, a történetek felelevenítését, milyen funkciókat tölthet be az írás az ember életében. A kötet melléklete a szerző iratainak másolatát és korabeli fényképeket tartalmazza és egy CD is forrásként szolgál.


Minden gyümölcse életemnek...
3.570 Ft
Kiss Dániel / Emberek és kontextusok

A kötet az Emberek és kontextusok című néprajzi forráskiadvány-sorozat ötödik kötete, amely egy mezőkeszüi autodidakta író kéziratos füzeteiben fellelhető szövegek közreadására vállalkozik. A könyvben ízelítőt kapunk 1945-től 2008-ig megírt szövegekből: verses halotti búcsúztatók, család- és helytörténeti feljegyzések, történelmi eseményekre való reflexiók, lakodalmi költészet, karácsonyi, újévi, húsvéti, anyák napi, iskolai, lelkipásztori köszöntők, imák stb.


Miért nem lehettem költő?
4.500 Ft
Egy mezőségi parasztasszony narratívumai; sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Ozsváth Imola / Nagy Julianna / Emberek és kontextusok

Nagyné Lakatos Julianna egy mezőségi falu, Mezőköbölkút szülötte. Parasztcsaládba született, szülei nem támogatták iskolába kívánkozó lányuk terveit. Családot alapított, gyermekeket nevelt, földet művelt. 13 éves korától egyetlen menedéke – több sorstársához hasonlóan – az írás volt. Verseket írt, helytörténetet, regényes családtörténetet. 42 éves korában kapcsolódott be a Bandi Dezső vezette iparművészeti mozgalomba. Szőnyegei romániai városok kiállítótermeibe jutottak el, külföldi vásárlók lakásába. Terjedelmes életművét Ozsváth Imola mutatja be az olvasóknak. A kötet válogatást tartalmaz Nagy Julianna írásaiból. Az életmű a mellékelt CD-n teljes terjedelmében olvasható.


Történetek és történetmondás Detrehemtelepen
3.800 Ft
Keszeg Vilmos / Emberek és kontextusok

Jelen kötet egy mezőségi település, Detrehemtelep 20. századi narratív repertoárját teszi közzé. Két, különböző jellegű szövegbázist tartalmaz. Az egyik egy, a Mezőségen született és élt férfi hagyományból átvett, a hagyományos életformában, hagyományos módon aktivizált repertoárja. A második repertoár arra vet fényt, hogyan élte és őrizte meg emlékezetében a falu az évszázad eseményeit.


A fénykép a mindennapi életben
3.500 Ft
Fényképkorpuszok antropológiai elemzése / Szalma Anna-Mária / Emberek és kontextusok

Jelen kötet Szalma Anna-Mária 2011-ben megvédett doktori disszertációjának kiadásra előkészített változata, melyben a szerző arra vállalkozik, hogy három családi fényképarchívum segítségével végigkövesse a fotónak a mindennapi életbe való beépülését. A mintegy kétezer fotó az utóbbi egy évszázadot, két-három generáció életidejét, egy falu, egy kis- és egy nagyváros világát jeleníti meg. Kezdetben a készülék lencséje és a fotográfus tekintélyt parancsoló hatalom képviselőjeként vett részt az (ünnepi) élet szervezésében, majd egyre inkább a mindennapok kontextusába épült be...bővebben


Lokális történelmek. A lokális emlékezet alakzatai
4.990 Ft
Keszeg Vilmos (szerk.) / Emberek és kontextusok

Jelen kötet a hivatásos történelem és helytörténetírás mellett elhelyezkedő lokális történelem szövegtípusát tárja fel és értelmezi, esetelemzések formájában. A lokális történelem narratív emlékezési alakzat, amely egy lokális közösség múltját a lokális közösség perspektívájából, a lokális életvilág változását és folytonosságát longue durée-ben jeleníti meg. Megszerkeszti és tárolja egy közösség múltját, kihat a közösség identitására, szabályozza a közösség tagjai közötti kortársi és generációs viszonyokat, a lokális közösség és a regionális, a nemzeti és a globális világ közötti viszonyokat. 

 


A családi filmezés genealógiája
4.500 Ft
Erdélyi amatőr médiagyakorlatok a fotózástól az új mozgóképfajtákig / Blos-Jáni Melinda / Emberek és kontextusok

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete doktori iskolájának oktatói és hallgatói 2008-ban indították az Emberek és kontextusok sorozatot. A forrásközlő kötetek a társadalomkutatók és a népi életforma, a hagyományok iránt érdeklődő olvasók figyelmére tartanak számot. Jelen kötet a doktori iskolában készült, 2012-ben megvédett disszertáció kiadásra előkészített változata. A fényképezés feltalálása után megjelent a mozgókép, amely a megörökítés, a közlés, az önkifejezés, a reprezentálás történetében új médiumot és szövegformát képviselt. Jelen kötetben Blos-Jáni Melinda a kamera, a filmezés, a film családi körben történő meghonosodását követi nyomon. Három eset- és korpuszelemzés az erdélyi filmezés történetének három korszakát különíti el, s leírja az egyes korszakok sajátos filmezési és filmhasználati habitusát.

Dr. Keszeg Vilmos


Idegen utazók Erdély és Máramaros sóbányáiban (18-19.század)
3.900 Ft
Miklós Alpár / Emberek és kontextusok

Miklós Alpár izgalmas olvasmányokat gyűjtött össze, válogatott és tesz hozzáférhetővé a jelen kötetben: 18-19. századi máramarosi és erdélyi sóbányalátogatások utazás- és élmény történeteit. A korszak a turizmus indulásának ideje, a mélyszíni kézi sófejtés virágkora. A történetek és az elemzések rendre a sóbányászok életébe és munkakörülményeibe, a sóvágás technikáiba, a sóbányák sötét világába, az utazás motivációiba, a turistafogadás formálódó rutinjaiba, az utazók élményei be, az utazásirodalom mentalitásaiba és beszédmódjaiba nyújtanak betekintést. Dr. Keszeg Vilmos 


Bernády György és kultusza Marosvásárhelyen + CD melléklet
3.500 Ft
A lokális történelem mint narratív identitás / György V. Imola / Emberek és kontextusok

György V. Imola kutatásában több tudományterület ér össze. Azért tárja fel Marosvásárhely történelmének egy korszakát, polgármestere Bernády György életpályáját, a róla szóló diskurzust, hogy megértse és nyomon követhesse egy város és perifériája emlékezési stratégiáját, identitásának szerveződését és működését.Részletes keresés