Betöltés...

Idegen nyelvű, többnyelvű


Többnemzetiségű régiók népi építészete
5.900 Ft
Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi koferencia-sorozat - Tusnad

Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi konferencia-sorozat – Tusnad, a Torockó 2009-ben megrendezett konferencia előadásainak írott változata. A könyv írásai három nyelven: magyarul, románul és angolul olvashatók. A kötet a Torockón és Torockószentgyörgyön, Többnemzetiségű régiók népi építészete tematikával megszervezett Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi konferencia-sorozat – TUSNAD 14. ülésszakának előadásaiból közöl válogatást...bővebben


Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában
3.000 Ft
XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014.április 24-26. / Benő Attila - Fazakas Emese - Zsemlyei Borbála (szerk.)

2014-ben Kolozsváron volt a XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus színhelye. A kongresszus központi témáját az ihlette, hogy Kelet-Közép-Európában és azon belül a Kárpát-medencében az aktív két- és többnyelvűség a kommunikációs aktusok meghatározó jelenségének tekinthető, hiszen az idegen nyelv(ek) ismerete, kisebbségi helyzetben az államnyelv megfelelő szintű használata számos közlési helyzetben nélkülözhetetlenné vált. Mint tudjuk, a nemzetközi és az interetnikus kapcsolatokban az informális nyelvhasználattól a szaknyelvileg több kommunikációs színtéren a második vagy harmadik nyelv a közös kód szerepét játssza. Így közvetve vagy közvetlenül mindannyian érintettek vagyunk a nyelvváltás, a fordítás, a nyelvtanulás és a nyelvi érintkezés folyamataiban. Hasonlóképpen az idegennyelv-tanulás, a szaknyelvoktatás, a fordítás elmélete és módszertana, az interkulturális kommunikáció sem kerülheti meg a kétnyelvűségből és a kulturális érintkezésből származó nyelvi és kulturális kontaktusjelenségek tudatosítását. A kongresszus ezeknek a sokarcú, interdiszciplináris megközelítést igénylő kérdéseknek alkalmazott nyelvészeti keretben történő továbbgondolását kívánta szolgálni.

 


Toldi
4.000 Ft
Arany János

Arany János: Toldi c  elbeszélő költeménye magyar és román nyelven, Gelu Păteanu fordításában, a Magyar PEN Club gyönyörű kiadásában. 


Történeti fedélszerkezetek illusztrált szakszótára
5.200 Ft
Szabó Bálint - Kirizsán Imola

A Szabó Bálint és Krizsán Imola által írt kötetben magyar és román nyelven találjuk meg a műszaki szakkifejezéseket. A kiadvány elsősorban az épített örökség felújítására szakosító posztgraduális oktatásban résztvevők számára képez a szerzők előadásai mellé szánt segédanyagot. A szótár egyaránt hasznos segédeszköz a művészettörténész-, az építész-, valamint az építőmérnök hallgatók számára, ugyanakkor a posztgraduális képzésekben résztvevők számára is. 


Történeti tartószerkezeti beavatkozások illusztrált szakszótára I.
8.500 Ft
Szabó Bálint

A Szabó Bálint által írt kötetben megtalálhatóak a műszaki szakkifejezések román, angol, magyar és német nyelven. A szótár a tartószerkezeti szakvélemény hét fejezetén alapul, melyek a tartószerkezeti diagnosztika és terapeutika köré csoportosíthatók. A szerző a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építészeti Karának oktatója.


Történeti tartószerkezeti beavatkozások illusztrált szakszótára II.
6.500 Ft
Szabó Bálint

A Szabó Bálint által írt kötetben megtalálhatóak a műszaki szakkifejezések román, angol, magyar és német nyelven. A szótár a tartószerkezeti szakvélemény hét fejezetén alapul, melyek a tartószerkezeti diagnosztika és terapeutika köré csoportosíthatók. A szerző a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építészeti Karának oktatója.


Transsylvania Nostra 2008/1–2
2.300 Ft
Épített örökség

Az Építetett örökség alcímet viselő háromnyelvű (magyar, román, angol) folyóirat többek között az alábbi témákkal foglalkozik: Elkezdődtek a dévai vár felújítási munkálatai (Szabó Bálint), A kolozsvári Mátyás király-szoborcsoport restaurálása, A kolozsvári Mátyás király-szoborcsoport talapzatának előzetes tartószerkezeti szakvéleményezése (Szabó Bálint).


Transsylvania Nostra 2009/2
2.800 Ft
Épített örökség

Az Épített örökség alcímet viselő háromnyelvű folyóirat (magyar, román, angol) többek között a következő témával foglalkozik: Torockó építészeti öröksége (Furu Árpád). A kiadvány nemzetközi jelleget őlt, túllépve a helyi, illetve országos határokat. Romániában, jelenleg az egyetlen, épített örökség szakterületét felölelő többnyelvű folyóirat. A Transsylvania Nostra folyóirat 2007-ben indult útjára. A kiadvány minden lapszáma tudományos információk gyűjteménye, amelyek a kulturális örökség legfontosabb, felbecsülhetetlen anyagi, esztétikai és szellemi értékeket hordozó ágának, az épített örökségnek a területén tevékenykedő szakemberek kutatási, restaurálási és helyreállítási munkálatainak eredményeit teszik elérhetővé. 


Transsylvania Nostra 2009/3
2.800 Ft
Épített örökség

Az Épített örökség alcímet viselő négynyelvű (magyar, román, angol, német) folyóirat ebben a számában többek között ezekkel a témákkal foglalkozik: Háromszégi cigányok ház- és lakáskultúrája (Kinda István), Válogatás nép építészeti helyreállítási munkáimból (Sisa Béla), A mexikói Tabasco állambeli falusi ház (Gerardo Torres Zárate).


Transsylvania Nostra 2009/4
2.800 Ft
Épített örökség

Az Épített örökség alcímet viselő háromnyelvű (magyar, angol, román) folyórat ebben a számában többek között a következő témákat járja körül: Műemlékvédelmi képzés a Budapesti Műegyetemen (Mezős Tamás), az Épített Örökség Felújítására Szakosító Posztgraduális Oktatás, a H. Oberth tér 25. számú ház (Segesvár) helyreállítása és hasznosítása.


Transsylvania Nostra 2010/3
2.800 Ft
Épített örökség

A kiadvány minden lapszáma tudományos információk gyűjteménye, amelyek a kulturális örökség legfontosabb, felbecsülhetetlen anyagi, esztétikai és szellemi értékeket hordozó ágának, az épített örökségnek a területén tevékenykedő szakemberek kutatási, restaurálási és helyreállítási munkálatainak eredményeit teszik elérhetővé. Az Épített örökség alcímet viselő háromnyelvű (magyar, román, angol) folyórat többek között e témával foglalkozik: Rom volt... rommá lesz? (Dér István).


Transsylvania Nostra 2011/3
2.800 Ft
Épített örökség

Az Épített örökség alcímet viselő háromnyelvű folyóirat (magyar, román, angol) többek között a következő témákkal foglalkozik: A vajdahunyadi vár helyreállításának története (Lupescu Radu), Az erdődi Károlyi-kastély története a közelmúltban végzett kutatások tükrében (Eke Zsuzsanna), Beavatkozások az erdődi Károlyi-kastélynál (Buda Zsuzsanna), Római kori rommaradványok konzerválása és bemutatása (Mezős Tamás).


U potrazi za figurama
2.000 Ft
Beszédes István (szerk.) / Edicija Makropolj

A Figurák után kutat szerb nyelvű változata.


Udvarhelyszéki mozaik – An Udvarhely County Mosaic
6.990 Ft

Első ránézésre egy gyönyörű fotóalbumot vehet kézbe az olvasó, amely udvarhelyi pillanatokat örökít meg. Ha jobban belelapozunk, akkor egyszer csak megérint minket az élet, amit ábrázolni kíván a könyv, egy közösség élete – amitől a könyv többé válik egy fotóalbumnál. Hiszen a kötetben nem a híres látnivalókat nézhetjük meg, hanem a közösség mindennapjait, ünnepeit, egy-egy felemelő pillanatot, az embereket, hangulatokat, tájakat, amelyek valóban közel hozzák olvasójához az udvahelyszéki közösséget. A képek mellé történeteket olvashatunk (magyarul és angolul), melyeket udvarhelyi emberek meséltek, lóról, házról, ünnepről, diógyűjtésről. Így valóban lelket melengető élményben lehet részünk – bárhonnan is jöttünk.


Urban development in Slovakia
1.800 Ft
István Mezei

A könyv a 2008-ban "Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén" című kötet fordításaként jelent meg. A tudományos munka először az 1918 előtti Felvidék városait mutatja be, népesség szerint, nemzetiségi összetételek szerint. Majd Szlovákia településszerkezetét ismerhetjük meg, a szlovákosítás folyamatát, az iparosodás hatásait a városok életére. Az önálló Szlovákia 1993 utáni közigazgatási átszervezésének hatását a városhálózatokra mutatja be a szerző, végül pedig az elmúlt évtizedben létrejött határmenti együttműködésekről olvashatunk – mindezeket számos adat, táblázat, térkép teszi kézzelfoghatóvá.


Várak, erődítések újra használatban 2011
3.500 Ft

A háromnyelvű (magyar, román, angol) tanulmánykötet két fő részre oszlik, az első a Romos történeti tartószerkezetek – Erődítések műszaki vonatkozásai címet viseli, a második pedig Várak erődítések – Újra használatban cím alatt közöl írásokat.


Versek - Poezii
1.680 Ft
Baciu, Angela / Bilingua

Kétnyelvű kiadvány a román költőnő válogatott verseiből. A kortárs román irodalom egyik legtehetségesebb lírikusa a fiatal Angela Baciu. Verseinek formavilága az avantgárd szabad versre épül, ám e kibeszélő, gyakran nagyon női témákat megfogalmazó monológok egészen mélyről merítkeznek. A mindennapi menetrend személytelen ritmusa elemi, érthetetlen félelmeket szabadít fel, amelyek álmokat, titkos vágyakat, emlékeket rejtenek. Egy kamaszszerelem, a meg nem született gyermek, az elveszített ártatlanság, a hétköznapok tragikuma a létezés ünnepélyes aktusa által szentelődik meg. A lírai én szinte eggyé forr a látomásokban felidézett gyermekkori helyszínekkel, az emlékek napfényével, és e különös átalakulás eszköze a mágikus erejű, sámáni asszociációkat keltő szó:...bővebben


Versek - Poezii
1.500 Ft
Balázs F. Attila / Bilingua

A marosvásárhelyi születésű költő, Balázs F. Attila verseit olvashatjuk magyar és román nyelven. Balázs F. Attila (Balázs Ferenc Attila) (Marosvásárhely) költő, prózaíró, műfordító, szerkesztő, lap- és könyvkiadó, a pozsonyi Szőrös Kő című irodalmi folyóirat kiadója. A ditrói Matematika - Fizika Líceumban érettségizett (1973). Ezt követően Gyulafehérváron a Római Katolikus Hittudományi Főiskolán folytatta tanulmányait, majd Bukarestben szerzett könyvtárosi és műfordítói diplomát. Tizenhárom évig a csíkszeredai Megyei Könyvtár könyvtárosa. 1990-ben Szlovákiában, Felvidéken telepedett le. 1990 és 1992 között a pozsonyi Szabad Újság szerkesztője, a Szlovák Rádió magyar adásának és a pozsonyi Új Szó című napilap munkatársa.


Versek - Poezii
1.680 Ft
Şerban Foarţă és Ildikó Foarţă fordításában / Kelemen Hunor / Bilingua

Kelemen Hunor (Karcfalva, 1967. október 18. – ) romániai magyar író, költő, újságíró, politikus, volt kulturális államtitkár, az RMDSZ ügyvezető elnöke, majd államfőjelöltje a 2009-es romániai elnökválasztáson. A 2009. december 23-án Emil Boc vezetésével megalakult kormány kulturális minisztere. 2011. február 26. óta az RMDSZ elnöke. Verseit most a Bilingua sorozat legújabb kötetében román és magyar nyelven adjuk közzé.


Visszaút – Maneras de volver
1.800 Ft
Rafael Soler

A kétnyelvű kötet az AB-Art Kiadó gondozásában látott napvilágot. Rafael Soler, spanyol költő, író, egyetemi tanár, Valenciában született 1947. december 2-án. A madridi Műszaki Egyetem civil mérnöki szakán szerzett oklevelet, majd elvégezte a madridi Complutense Egyetem szociológia szakát is. Jelenleg a madridi Műszaki Egyetem professzora és a nemzetközi kapcsolatok igazgatója a madridi Civil Mérnöki Főiskolán...bővebbenRészletes keresés