Betöltés...

Gyerekkönyvek

Kínálatunkban nagy számban találhatóak gyerekkönyvek: mesék, gyerekversek, népmesék, klasszikusok és kortárs szerzők művei, antológiák.


A rókaszemű menyecske
3.700 Ft
Kovács Ágnes ketesdi népmesegyűjteménye / Kovács Ágnes (szerk.)

„Ka­lo­ta­szeg tör­té­ne­ti nép­raj­zi táj Bánffyhunyad kör­nyé­kén (Fel­szeg), Bánffyhunyad és Ko­lozs­vár kö­zött a mű­út, ill. a vas­út­vo­nal men­tén (Kő­rös­fő­től ke­let­re: Al­szeg). 39 fa­lu­já­ban ma­gyar, rész­ben ma­gyar és ro­mán pa­raszt­em­be­rek lak­nak. Vi­se­le­te, hím­zé­se, fa­fa­ra­gá­sa, majd nép­ze­né­je és tán­cai sor­ra is­mert­té vál­tak Gyarmathy Zsigáné, Malonyai De­zső, Bar­tók Bé­la és Ko­dály Zol­tán jó­vol­tá­ból. Hi­e­del­me­ik­ről is ol­vas­ha­tunk az Ethnographia cí­mű fo­lyó­irat­ban, nép­me­sé­ik azon­ban hosszú időn ke­resz­tül alig vol­tak is­mer­tek – írja az 1943-as kötetek bevezetőjében az akkor még diák Kovács Ágnes, majd így folytatja: – Ez kész­tet­te Ortutay Gyu­lát ar­ra, hogy ta­nít­vá­nya­it, Kresz Má­ri­át és en­gem el­küld­jön Ka­lo­ta­szeg­re jó me­se­mon­dó­kat ke­res­ni az Új ma­gyar nép­köl­té­si gyűj­te­mény so­ro­za­ta szá­má­ra.”...bővebben


A sárkány bögréje
2.990 Ft
Raffay Endre

Raffay Endre meseregényében a népmeséket alkotó elemek zárójelbe kerülnek, a felmutatott mesevilág ízig-vérig kortárs univerzum: a folytonosságot a (mesei szöveg)-múzeumok és mesetörténeti (meta)szövegek biztosítják. Egyedi történetvezetése, szikár nyelve, finom humora, a tudományos világ paródiája, kultúrtörténeti meghatározottsága, a fantasyirodalom paneljeinek használata és az elbeszélés szintezésének módja a kortárs meseirodalmi diskurzusba való beépülését biztosítja a mesekönyvnek. (Herédi Károly)


A sünkirályfi
2.700 Ft
Ambrus Lajos

A sünkirályfi kötet a Kriterion kiadványa, és Forró Ágnes ismert illusztrátor rajzai teszik még színesebbé az amúgy is ízes, székely történeteket. A szerkesztő Jakabffy Tamás a szerző korábbi, 1996 és 2006 köteteiből válogatta össze a tekintélyes terjedelmű, hetvenhárom mesét tartalmazó könyv anyagát. Ebben nem csak mesék, de rövidebb, tréfás, anekdotaszerű történetek is vannak Korondról, ennél fogva nemcsak gyermekeknek, hanem felnőtteknek is ajánlják a könyvet...bővebben


A szalontai kovács
2.300 Ft
Az aranycsináló, Ki álmodta a legszebbet? / Móra Ferenc

A Gutenberg Kiadó egyszerre három gyermekkönyvet jelentetett meg a közelmúltban: mindhárom klasszikus szerzőtől, három-három Mátyás király mesével, igényes kivitelben, fiatal erdélyi művészek gyönyörű illusztrációival. Jelen kötetünk Móra Ferenc három Mátyás király történetét tartalmazza, Mezey Ildikó, a kiváló erdélyi grafikusművész illusztrációival.


A szerencse fia
1.890 Ft
Mesejáték / Király Kinga Júlia

A kötet két, a gyerekeknek írt darabot tartalmaz, mindkettő a magyar népmesevilágból ihletődött. A Tejkút témája: Piros- és Fehérország határában egy tejkút áll, amelyet megdézsmál egy fáradt óriás. A két ország eleve viszályban áll egymással, de külön-külön berúgatják majd megkötözik az óriást. A konfliktust a két király gyerekei, Rózsagyöngy és Tejkispej oldják meg, akiket szüleik elüldöztek, az eloldozott óriás segítségével azonban visszanyerik a szülői bizalmat, és a két országot is egyesítik...bővebben


A szerencsekrajcár
3.500 Ft
Válogatott mesék / Benedek Elek

„Mentek, mendegéltek a fiúk, hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, s reggeltől estig meg sem állottak. Nappal mentek, éjjel pihentek. Így telt el hat nap és hat éjjel. A hatodik éjjel Gyurika azt álmodta, hogy másnap egy oly várhoz érnek, amely éjjel-nappal forog, de hogy bejutottak-e, nem-e, ... arra nem emlékezett, mikor felébredt. Reggel elmondta az álmot a testvéreinek, s aztán tovább-indultak, mentek, mendegéltek, s hát amint egy erdőn keresztül-értek, annak a széléről megpillantottak a messzeségben valami nagy feketeséget, mely úgy forgott, olyan sebesen forgott, hogy a szemük is káprázott a nézésében...bővebben

 


A tizenhetedik vendégpapucs
1.990 Ft
Martini Yvette

A képzőművész Martini Yvette családja élményeiből ihletődve írta meg rendkívül színes, fordulatos történeteit. A meséket saját illusztrációi egészítik ki...bővebben


A tó kisasszonya
1.200 Ft
Mesék / Vallasek Júlia (szerk.) / Nagyapó mesefája

Vallasek Júlia angolból fordított meseantológiája hiteles közvetítője az angliai tájnak és népmesei világnak. Magyar mondatai híven őrzik az angol eredeti számunkra különös hangulatát. Az angol mesék nemcsak a gyermekek élményvilágát gazdagítják, hanem a felnőtteknek is érdekes olvasmányélményt kínálnak.


A tündérek titka
2.100 Ft
Csicsay Alajos

Csicsay Alajos csodákkal és kalandokkal bőségesen fűszerezett mesekönyvét elsősorban 6-8 éves gyerekeknek szánja. A kötetben megelevenedik a Csallóköz élővilága, a mondák, mítoszok még fellelhető elemei. Gazdag képzelettel egy álomszerű világot, mesékben tobzódó teret rajzol elénk. Olyat, amilyet minden szülő örökül kívánna hagyni gyermekének a szülőföldről. A szerző humora is figyelmet érdemel, a jellemek kellő szeretettel árnyaltak, s a történések inkább vidám, mint tragikus kicsengést nyernek.


A varázstoll
2.500 Ft
(Mesetörténetek prózában és versben) / Zalaba Zsuzsa

Mesetörténetek prózában és versben. Zalaba Zsuzsa újabb mesekönyve elvezeti a gyermekeket  a Duna folyó mellett található erdők, városok, várak titokzatos világába, manók és törpék közé. Megismerhetjük az itt élő embereket is, s a történelem igen rejtélyes módon a varázstoll segítségével megváltoztatható, illetve kifürkészhető lesz!


A Virágárus Bácsi
2.500 Ft
Cseh Katalin

Ismét gyermekversekkel jelentkezik az erdélyi irodalom képviseletében Cseh Katalin, de az idősebb nemzedék számára is ajánlható a Nemes-Nagy Ágnes Bors néni könyve ötlete nyomán született mű. A főhős a Virágárus bácsi Kolozsvárott élő, ismert személy, de ismerősek a helyszínek is: a Sétatér, a Szamos partja, vagy a Fellegvár. Ennélfogva a kolozsváriak nosztalgiáját is kielégíti a kötet, melynek múltidéző melankolikus hangulata elevenítő erővel ragadja meg, milyen is volt a régi idők kincses városa. Máskor viszont felhőtlenül vidám, könnyed hangvételűek a bájos versek.


Afrika
1.700 Ft
László Noémi

Igényes lapozó formájában adta ki a Gutenberg Kiadó László Noémi Afrika című versét, amelynek szakaszait a csíkszeredai Csillag István képzőművész illusztrációi nyomán gondolhatják tovább a kicsik. A József Attila-díjas költő verséből az afrikai állatokat ismerhetik meg, és persze a kontinens azon egzotikus országait, ahol ezek a nagyszerű lények előfordulnak.


Ágóbágó naplója
1.850 Ft
Demény Péter

Demény Péter gyermekverskötetét olvasva egy párbeszéd kellős közepén találjuk magunkat, és valami fontos dologra érezhetünk rá: arra, hogy a vers egy mindent átfogó beszélgetés kis része csupán. Ágóbágó hangja megszólítja a gyerekeket, a szülőket, a köznapi dolgokat és a képzelet világát, és összekapcsolja őket gyermeki szófordulatokkal, gyermeki figyelemmel. A hang sokáig fülünkben fog csengeni, s a figyelő tekintetre is emlékezni fogunk Keszeg Ágnes kitűnő rajzairól.


Ahol a szív dobban
2.990 Ft
Satoe Tone

Ében, a fekete macskafiú valami különleges ajándékot szeretne adni Hajnának, a fehér cicalánynak: ki akarja fogni a tó tükrén csillogó, ragyogó fénypontokat. Ám az ajándéknak szánt gyönyörű fényekről végül kiderül, hogy megragadásukhoz nem épp ügyes macskamancsokra, sokkal inkább értő, szerető szívre van szükség. Satoe Tone Európában élő, japán származású szerző-illusztrátor képeskönyve egyszerre egy gyönyörűen illusztrált, kedves, érzelemgazdag mese, illetve egy gondolkodásra, elmélyülésre késztető alkotás, mely a képzőművészet nyelvén szólítja meg - kortalan - közönségét, és egy érzékeny, személyes térbe vezeti őket.

Ajánljuk még Satoe Tone: Pipó utazása


Ahonnan a nagy-nagy kékség
3.400 Ft
Cincogósi Elemér viszontagságai – verses meseregény / Fekete Vince

Cincogósi Elemér, a templomi pelegér, otthonától távol, nagy ínségében tengetve életét, eldönti, hogy kezébe veszi sorsát, odahagyja addigi lakhelyét, és világgá indul. Kalandos, veszélyekkel teli út következik számára: barátra talál, gaz patkányok ejtik foglyul, hajótörést szenved, a csokivulkán szigetén, Cingapuron köt ki... 


Akik gyerekek maradnak - CD melléklet
3.900 Ft
Diszlexiásoknak tervezett betűtípussal és fejlesztő játékokkal, dalokkal - CD melléklet Gerendás Péter zenéivel / Papp-Für János

Az Akik gyerekek maradnak az interaktív szemlélet jegyében fogant: az olvasás, a képek nézegetése, a zenehallgatás, a játékos feladatokban történő részvétel komplex élményt tesz lehetővé. Az oktatási segédanyaggá váló kötet (Mészöly Ágnes meséjével és Bódi Kati rajzaival) a szerző gyakorlati tapasztalatain alapul, hiszen Papp-Für János évek óta tart sikeres rendhagyó irodalomórákat sajátos nevelési igényű gyermekcsoportok számára. 

 


Álomfarsang
2.200 Ft
Balázs Imre József

Míg a szerző korábbi gyermekverseiben az otthon, a kisgyerek meglehetősen szűk, a lovardáig, jégpályáig terjedő tere jelenik meg, a nyolc-tíz évesek világa már kitágult, a badacsonyi vagy budapesti élmények felsorakoznak az otthon a szülőkkel töltött esték mellé.A kötetek hangnemében viszont már folytonosságot tapasztalhatunk: a költő továbbra is a gyermeknyelvből építi fel verseit, a kötetet indító versek álomképeiben a gyermek mindennapjai lényegülnek át, varázslat lesz az Anyával közös főzés, álomhálóval lehet befogni a rakoncátlan álmokat, és az este a párna alá tett álomcetlire felírt dolgok itt vagy máshol megtörténnek – ott, ahová csak a képzeletünk juthat el...bővebben


Amit nem lehet megenni
2.200 Ft
Cseh Katalin

Cseh Katalin Amit nem lehet megenni című kötetét kamaszodó gyerekeknek – és szüleiknek – ajánlja a Koinónia Kiadó. A szerző olyan kérdéseket vet fel, illetve ébreszt újra az olvasóban, amelyek egy életen át végigkísérnek...bővebben


Antal, a láthatatlan
1.500 Ft
Bálint Tibor / Nagyapó mesefája

Antal különös képesség birtokosa lett, láthatatlanná tud válni. Ezzel elkezdődik csodálatos kalandjainak sora. Megannyi történet a jóságnak, a szeretetnek és a tudásnak a gonoszság, az önzés és a butaság fölött aratott győzelméről szól, arról, hogy a fogékony és jó kisfiú, akinek szeretet lakozik szívében, miként kerekedik felül a mindennapi kísértéseken, csábításokon, miként próbálja társait is rávenni arra, hogy - hozzá hasonlóan - jók legyenek.


Apa, építsünk kuckót!
2.700 Ft
Markus Majaluoma / Apa-sorozat

„Hogy lehet ekkora csend és rend ebben a házban?” – csodálkozik el Rózsadombi Benedek, amikor elcsigázottan hazaér a munkából. Ám ez csak vihar előtti csend és rend. Hamarosan kiderül, hogy a ház udvarán hegyekben állnak a család ingóságai, mert a Rózsadombi gyerekek, akiket a korábbi történetekből már jól ismerhetünk, szemétdombot építettek időtöltésképp. Apa majdnem szívszélhűdést kap, ám ekkor Putkela szomszéd építő ötlettel áll elő... a szó legszorosabb értelmében...Részletes keresés