Betöltés...

Filozófia


Válogatott filozófiai írások
1.300 Ft
Bartók György / A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

Bartókot csak Bartókból lehet megérteni – hangzott el nemrégiben egy tudományos konferencián. A jól érzékelhetően rezignált kijelentés önmagában, minden külső szempont nélkül voltaképpen a legnagyobb dicséret, ami egy filozófust érhet, amennyiben természetesen nem számít automatikusan filozófusnak az, aki filozófiával foglalkozik. Jó néhány kultúrtörténeti és filozófiatörténeti előítélet és közhely érvényes még nemcsak Bartókkal, hanem a magyar filozófia egészével kapcsolatosan, a rezignáltság magyarázatául más indokot igen nehéz lenne felhozni.


Vakító gépezetek
2.900 Ft
Filozófiai írások / Losoncz Márk

Akárcsak Kafka épületeinek, ennek a könyvnek is számos bejárata van. A Vakító gépezetekbe beléphetünk egy zsinagógán keresztül, megközelíthetjük a damaszkuszi útról, érkezhetünk a költészet felől, kopogtathatunk a többséget szétfeszítő kisebbségiként, vagy egyszerűen csak úgy, hogy lájkoljuk a bebocsátás reményével. A hét tanulmányt azonban mindenképp összekapcsolja az inventivitás, amellyel Losoncz Márk az európai gondolkodás hagyományaira kérdez. Úgy tud alázattal viszonyulni a mai látásmódunkat, a hétköznapjainkat is formáló fogalmi örökségünkhöz, hogy képes közben radikálisan új perspektívába helyezni. Ugyanarról, mégis egészen másként – talán így foglalható össze az alapvető intenció.
 


Útközben
2.400 Ft
Püsök Sarolta / Tanulmányok

 A kötet olyan tanulmányokat, írásokat, hosszabban kifejtett gondolatmeneteket, és egészen röviden felvillantott eszmélődéseket tartalmaz, amelyek erről a cselekvő ’utazásról’ szólnak, és elsősorban az önmagunkkal és másokkal történő találkozások teológiai, lélektani, erkölcsi vetületeit vázolják...


Trauma, neheztelés, harag
2.990 Ft
Újdonság
Egyéni és szociális tehertételek / Ungvári Zrínyi Imre (szerk.) / Műhely (Pro Philosophia)

A VIII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai 2019. február 23.


Történetfilozófia és metafizika
1.850 Ft
Válogatott írások / Joó Tibor

Filep Tamás Gusztáv válogatta és állította össze a neves szellemtörténész írásaiból ezt a kötetet. Az ő tollából olvashatunk egy bevezető tanulmányt, amely segítségével eligazodhatunk az életműben.


Társadalmi szerződés
1.900 Ft
Jean-Jacques Rousseau / Téka

Az 1762-ben megjelent s mindeddig több mint száz nyelvre lefordított híres műve, a francia forradalom politikai felfogásának fő forrása, a polgári demokráciát és szabadságjogokat, az emberek egyenlőségét hirdeti. Rousseau – mint a felvilágosodás kiemelkedő gondolkodója – a társadalmi szerződés híve volt, s úgy vélte, hogy a „természeti állapot” nemhogy nem ismerte mindenki háborúját mindenki ellen, hanem az emberi barátság és a társadalmi harmónia letéteményese volt.


Talpalatnyi univerzum
2.000 Ft
Tanulmányok Kant és Hegel gyakorlati filozófiájáról / Balogh Brigitta / Műhely (Pro Philosophia)

A kötet a szerző Kant és Hegel gyakorlati filozófiájáról írott tanulmányait tartalmazza.


Søren Kierkegaard teológiájának súlypontjai
2.400 Ft
Püsök Sarolta / Egyetemi jegyzetek

Amikor a XIX. században a protestáns teológia még a kanti axiomatikus gondolkodás ölén szendergett, az európai filozófia pedig még mindig a hegeli szellemet csodálta álmodozva, volt egy friss gondolkodó, aki mindkét csoportnak ébresztőt fújt. Ez volt Søren Kierkegaard. Püsök Sarolta lelkész, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának oktatója.


Szókratész, a semmittudó bölcs
2.100 Ft
Jean Paul Mongin / Pliage Könyvek

A könyvsorozat a filozófia történetének legizgalmasabb gondolatait meséli el gyermekek számára. A Les petits Platons könyvkiadó az elmúlt években 31 kötetet jelentetett meg, amelynek jelentős részét már német és angol nyelvre is lefordították. A sorozat második magyar nyelven megjelent darabja a Szókratész, a semmittudó bölcs...bővebben


Szókratész védőbeszéde
2.300 Ft
Albert Ildikó

Szükségünk van személyes életfilozófiára, saját, különbejáratú ideológiára? Igen. Még annak is, aki ezt nem tudatosítja. Egy rendszerre, amelyet mi alkotunk meg magunknak, átszűrve a körülöttünk zajló valóságot belső mátrixainkon. Egy olyan világban, mely részben a technikai körülmények következtében, részben a korszellem hatására egyre kevésbé átlátható és sokaknak követhetetlenül gyorsan változik, még nagyobb szükség van rá. Egyre nehezebb döntéseket hozni, hisz mind több ismeretlenből kell egyre gyakrabban választani....bővebben


Szép rendbe foglalva
1.700 Ft
Perecz László

Perecz László filozófus, jogász és újságíró. Az írásról, pozitívizmusról, döntésről ír e könyvében.


Szent Ágoston vallomásai
2.100 Ft
Jean Paul Mongin - Marion Jeannerot / Pliage Könyvek

Egy tévelygő megtérésének, fordulatának története ez. Ágoston manicheistából és újplatonistából lett Krisztus követője, rétorként hagyta, hogy Isten szólítsa meg őt, s végül északafrikai püspökként a nyugati kereszténység első számú egyházatyája lett. Nála az alanyiság konfesszionális elmélyítése, a gyermek- és kamaszkor felelevenítésétől az anyja elsiratásáig, mindig létünk alapjához, teremtőjéhez vezet – legbelül az örök fényt, a kegyelem forrását fedezhetjük fel...


Szellem és rendszer
1.800 Ft
Válogatott írások / Bartók György

A múlt század első felének filozófusa (1882-1970), aki Nagyenyeden született régi protestáns nemesi családban. Keresztyén hitét mindvégig megőrizte, a filozófiát puritán szorgalommal művelte. Azok közé tartozik, akiknek nincsen reneszánszuk. A kiadó ezt próbálja pótolni, amikor összállítást adott ki írásaiból Filep Tamás Gusztáv és Perecz László gondozásában.


Szavak közt az idő
2.400 Ft
Kerekes Erzsébet / Tanulmányok

Kerekes Erzsébet (1977, Brassó) jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének tanársegédje és a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének (Bölcsészettudományi Központ) posztdoktori kutatója. Kutatási területei: hermeneutika, vallásfilozófia, etika, gyermekfilozófia, magyar filozófia. Több mint 20 tanulmányt közölt hazai és külföldi szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben. Társadalmunkban egyre hangsúlyosabban jelenik meg a kérdezés, a problematizálás, az értelmezés és a morális vizsgálódás vágya/igénye. E kötetbe összeválogatott tanulmányok nem pusztán a gondolkodásról szólnak, hanem céljuk elsősorban a gondolkodásra ösztönzés, a kérdezés kultúrájának fejlesztése egy olyan társadalmi-oktatási környezetben, amely meg kívánja haladni a válasz kultúrájában való szocializálódást.


Szabadság, egyenlőség, nemzetiség
2.500 Ft
A nemzeti kisebbségek problémája az angolszász politikai filozófiában / Demeter M. Attila / Műhely (Pro Philosophia)

„Ha a kultúra fogalmának zavaros használatától eltekintünk, ha adottnak és evidensnek vesszük a kultúra fogalmának jelentéstartalmát, akkor a multikulturalizmus definíciója is egyszerűvé válik: a multikulturalizmus az így vagy úgy értett kultúra elismerését, az így vagy úgy értett identitásnak a nevében megfogalmazott követelések befogadását szorgalmazó ideológia...bővebben


Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek
1.600 Ft
Demeter M. Attila / Műhely (Pro Philosophia)

A kötetben olvashatunk az európai nacionalizmus kialakulásáról, a kelet-európai államok nyelvi nacionalizmusáról a 19. században, illetve az angolszász politikaelméleti irodalom nézeteiről a kisebbségi jogok, az identitáspolitika, a kulturális közösségek vonatkozásában.  A nemzeti kisebbségek problémája iránti érdeklődés a nyugati, döntően angol nyelvű politikaelméleti irodalomban valamikor a múlt század hetvenes éveiben élénkült meg. A teoretikus érdeklődésnek ez a fokozódása egybeesett a Nyugat-Európában ekkoriban bekövetkező "etnikai reneszánsszal": eladdig asszimilálódottnak hitt kulturális vagy nemzeti közösségek, mint például a bretonok, fölfedezték eleik kultúráját, és tudatos erőfeszítést tettek nyelvük és hagyományaik újraélesztésére...bővebben


Politikai közösség és identitás
2.490 Ft
Bakk Miklós

A könyv a politikai identitás alapjainak és szerkezetének a vizsgálatát tűzi ki célul. Filozófiai szempontból egyik legfontosabb kiindulópontja, hogy a politikai identitáskonstrukciókat hermeneutikai paradigmával alapozza meg, mely a politika nyelviségét, és a konfliktusosság diszkurzivitás révén történő intézményesülését állítja az előtérbe. Hipotézise szerint ez a megközelítésmód biztosít átfogóbb értelmezőerőt ahhoz a szintézishez, amellyel a politikai identitás új modellje megalkotható.


Patriarcha és egyéb írások
1.800 Ft
Sir Robert Filmer

Sir Robert Filmernek, a patriarchalizmus atyjának neve nem ismeretlen a klasszikus polgári államelmélettel foglalkozók köreiben. Doktrínája az 1670-es évek második felében válik igazán ismertté és egyben vitatottá, hiszen az Angliában kibontakozó politikai válság körülményei között a filmerizmus ideológiai fegyverként szolgált a toryk számára a whigek elleni harcban. A whig párti Locke heves polémiában szállt szembe a társadalmi szerződés és a parlamentarizmus elvét teljesen elvető, valamint a királyi hatalom Istentől való eredeztetésének elvét meggyőződéssel hirdető Filmerrel és konzervatív nézeteivel...bővebben


Párizs-rekonstrukciók
2.300 Ft
Keszeg Anna / Ariadné könyvek

Keszeg Anna írásai a harmadik évezred-beli Párizs szellemi környezetéről szólnak, a szemtanú nézőpontjából. Amikor a szerző Párizsi napló címmel esszésorozatot indított a Korunkban, az aktuális párizsi tudományos, művészeti irányzatokról szóló beszámolók, értelmezések jelentették a kiindulópontot. Ennél lényegesen több lett a sorozat: a legjelentősebb kortárs francia elméletírók, filozófusok életműve olyan módon tűnik fel Keszeg Anna interpretációiban, hogy a befogadásuk, francia média-béli jelenlétük, az emléküknek szentelt kiállítások sokkal nagyobb teret kapnak, mint ahogy azt például a magyar nyelvű Derrida- vagy Foucault-szakirodalomban megszokhattuk. A szerző tehát bevezet a szellemi élet kulisszái mögé (vagy éppen azt jelzi, amit a "felszín", tehát a média sugall, és ez ebben az esetben, a francia média sajátosságai miatt sok átfedést mutat), ugyanakkor elemzései teljességgel szakszerűek kultúratudományi, filozófiaelméleti szempontból.


Öntételezés és értéktudat
1.600 Ft
Böhm Károly filozófiája / Ungvári Zrínyi Imre / A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

Böhm Károly filozófiája fokozatosan kezd visszatérni a filozófi­ai köztudatba, de a jelentőségéről kialakított kép leginkább má­sodlagos információkra épül, ugyanis tartalmát és terjedelmét ke­vesen ismerik. Felmerül tehát a kérdés, szükséges és hasznos-e a másodlagos ismertséget, a "„metaforáknak ezt a mozgékony hadse­regét" tovább növelni, hiszen előbb-utóbb amúgy is szembe kell majd szállni vele. Talán nem túl merész gondolat, ha azt feltételez­zük, hogy a másodlagos ismertség tengerén belül is eljött az ideje a tisztázásnak és a különbségtételnek Böhm beszélgetőtársai és távoli csodálói között. Részletes keresés