Betöltés...

Filozófia


A keresztyén etika alapelemei
3.200 Ft
Teodicea egykor és ma / Visky S. Béla

A kötet címe – A keresztyén etika alapelemei – a téma tágabb összefüggéseit jelzi. A tulajdonképpeni elemzés ennek egyik belső körére koncentrál: a rossz problémájának sok esetben alig megragadható fogalmi és tartalmi elemeire. Visky S. Béla tizenkét év lelkipásztori szolgálat után 1996 óta a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán a rendszeres teológia tanára.


Lehetséges identitás-interpretációk
2.400 Ft
Lurcza Zsuzsanna - Veress Károly (szerk.) / Egyetemi füzetek

A BBTE Filozófiai doktori iskola ‒ Fenomenológiai, hermeneutikai, alkalmazott filozófiai kutatások doktori program keretében készült tanulmányok. Az olyanszerű kérdésekre adható válasz, hogy "Mi az identitás?" és "Hogyan lehetséges az identitás?" nagymértékben függ attól, hogy adott tapasztalati-nyelvi közegben, az egymással kommunikatíve és kulturálisan érintkező és kölcsönhatásba kerülő egzisztenciális feltételek között hogyan értelmezzük és miként érthetjük meg a személyes és kulturális identitás-tapasztalatokat. Az előszót írta: Veress Károly. A kötet szerzői: Schmidt Dániel, Csergő Antal, Lurcza Zsuzsanna, Amon Krisztina, Ferencz Enikő, Péter Mónika, Miklós Beáta, Magyari Imola, Kovács Judit, Zsók Izabella.


Søren Kierkegaard teológiájának súlypontjai
2.400 Ft
Püsök Sarolta / Egyetemi jegyzetek

Amikor a XIX. században a protestáns teológia még a kanti axiomatikus gondolkodás ölén szendergett, az európai filozófia pedig még mindig a hegeli szellemet csodálta álmodozva, volt egy friss gondolkodó, aki mindkét csoportnak ébresztőt fújt. Ez volt Søren Kierkegaard. Püsök Sarolta lelkész, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának oktatója.


Vakító gépezetek
2.900 Ft
Filozófiai írások / Losoncz Márk

Akárcsak Kafka épületeinek, ennek a könyvnek is számos bejárata van. A Vakító gépezetekbe beléphetünk egy zsinagógán keresztül, megközelíthetjük a damaszkuszi útról, érkezhetünk a költészet felől, kopogtathatunk a többséget szétfeszítő kisebbségiként, vagy egyszerűen csak úgy, hogy lájkoljuk a bebocsátás reményével. A hét tanulmányt azonban mindenképp összekapcsolja az inventivitás, amellyel Losoncz Márk az európai gondolkodás hagyományaira kérdez. Úgy tud alázattal viszonyulni a mai látásmódunkat, a hétköznapjainkat is formáló fogalmi örökségünkhöz, hogy képes közben radikálisan új perspektívába helyezni. Ugyanarról, mégis egészen másként – talán így foglalható össze az alapvető intenció.
 


Lehet-e igaz a történetírás?
2.200 Ft
A történelem "általános viszonylagosságáról" - Episztemológiai esszé / Neagu Djuvara

"Hogyan alakult volna a világtörténelem Nagy Sándor, Napóleon vagy Hitler személyisége nélkül, vagy ha Lenin nem érkezett volna meg 1917 áprilisában Szentpétervárra? Miért nem helytálló történészi szempontból a Miorițából a román lelki alkatra következtetni? Hogyan lenne lehetséges egy objektív Erdély-történet megírása, vagy a jugoszláv térség problémáinak hiteles kutatása? Sajátosan szórakoztató, magával ragadó stílusában szerteágazó, de mindannyiunkat érdeklő példákkal vázolja fel Neagu Djuvara a XX. század történetfilozófiai iskoláinak ívét...


Nők és normák a hazai protestáns bölcseletben és életvilágban
2.990 Ft
Veres Ildikó (szerk.) / A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

Tagadhatatlan, hogy a történetírás hosszú ideig nem vett tudomást a nőkről. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a történettudomány a politikát tekintette elsődleges tárgyának, s a politikai életben csak kivételes esetben vettek részt nők...


Kellék 61. - Populizmus(ok)
1.500 Ft
Újdonság
Populizmus(ok) / Györgyjakab Izabella (főszerkesztő)

A Kellék filozófiai folyóiratot 1994-ben alapította a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem néhány filozófia szakos hallgatója azzal a céllal, hogy a társadalomtudományok művelői számára fórumot biztosítsanak, illetve, azt népszerűsítsék. Ennek megfelelően a szerkesztők az esszéisztikus jellegű megközelítésmódokat részesítik előnyben évente három alkalommal megjelenő tematikus lapszámaikban.

A kiadványt Kolozsvár, Nagyvárad és Szeged filozófiai közössége közösen szerkeszti és jelenteti meg. Ennek szellemében a magyarországi és a romániai magyar filozófiai gondolkodás tekintetében konkrét szakmai jellegű együttműködés terepéül is szolgál, jó lehetőséget kínálva arra, hogy az erdélyi filozófiát egy tágabb gondolkodói közösség számára hozzáférhetővé tegyék.


Az ígéret kertje - A dialógus poétikája felé
1.300 Ft
Orbán Gyöngyi / Műhely (Pro Philosophia)

Gadamer az ígéretnek mint szövegnek, mint „vállaló mondásnak” a létmódját világította meg a fenti mottóba foglalt magyarázatával. A „vállaló mondás” példaértékű esete a Szentírás, amelyet – mint tudjuk – az különböztet meg minden más szövegtől (írástól), hogy rendeltetése nem merül ki bizonyos információk rögzítésében és/vagy közvetítésében. A Szentírás – ahogy mondani szokták – parancs.


Szavak közt az idő
2.400 Ft
Kerekes Erzsébet / Tanulmányok

Kerekes Erzsébet (1977, Brassó) jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének tanársegédje és a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének (Bölcsészettudományi Központ) posztdoktori kutatója. Kutatási területei: hermeneutika, vallásfilozófia, etika, gyermekfilozófia, magyar filozófia. Több mint 20 tanulmányt közölt hazai és külföldi szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben. Társadalmunkban egyre hangsúlyosabban jelenik meg a kérdezés, a problematizálás, az értelmezés és a morális vizsgálódás vágya/igénye. E kötetbe összeválogatott tanulmányok nem pusztán a gondolkodásról szólnak, hanem céljuk elsősorban a gondolkodásra ösztönzés, a kérdezés kultúrájának fejlesztése egy olyan társadalmi-oktatási környezetben, amely meg kívánja haladni a válasz kultúrájában való szocializálódást.


Erdélyi Múzeum - LXXVIII. kötet - 2016. 4. füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXVIII, kötet 2016/4 / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Veress Károly (szerk.)

Tartalom

Papp Levente: Télosz és funkció a biológia filozófiájában            

Kovács Attila: A totalitarizmus (egyik) leckéje  

Mag Vince: Az államhatárok térbeliségének megközelítésmódjai a határ menti együttműködések és a geometriai tér sajátosságainak függvényében ...             

  


Útközben
2.400 Ft
Püsök Sarolta / Tanulmányok

 A kötet olyan tanulmányokat, írásokat, hosszabban kifejtett gondolatmeneteket, és egészen röviden felvillantott eszmélődéseket tartalmaz, amelyek erről a cselekvő ’utazásról’ szólnak, és elsősorban az önmagunkkal és másokkal történő találkozások teológiai, lélektani, erkölcsi vetületeit vázolják...


Karl Marx kísértete
2.100 Ft
Ronan de Calan - Donatien Mary / Pliage Könyvek

Felejtsük el a Marx körüli tömjén- és ellentömjénfüst sugallta hazugságokat. „Én nem vagyok marxista” – nyilatkozta távolságtartóan. A hús-vér Marx nem azonos a tankönyvek és az enciklopédiák sápadt tudósával, hanem ezerarcú: szatirizáló kópé, az árukról mint „táncoló asztalokról”, a „szellemekről” és a „pénzt fiadzó pénzről” író retorikai tűzijátékmester, a fennálló rend összeomlását jósoló próféta...


Erósz városa
2.500 Ft
Filozófiatörténeti esszék / Rigán Lóránd / Ariadné könyvek

A szerző filozófiatörténészi, klasszika-filológiai, illetve hermeneutikai eljárásokat felhasználó vizsgálódásai történetiség, értelem és igazság összefüggéseit vázolják kortárs bölcseleti kontextusban, klasszikus, keresztény, reneszánsz és újplatonikus metafizikai problémákat értelmeznek újra a szemlélődés, a vágy és az evilági természet fogalmai mentén, de az antikvitás politikafilozófiai koncepcióit is tárgyalják.


Mindez így
1.400 Ft
Keserű József / Kaleidoszkóp Könyvek

A szerző irodalomteoretikus, műveiben főként kortárs irodalommal, irodalomelméleti és filozófia kérdésekkel foglalkozik. Könyve az elmúlt tíz év tanulmányaiból és kritikáiból nyújt válogatást.


Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek
1.600 Ft
Demeter M. Attila / Műhely (Pro Philosophia)

A kötetben olvashatunk az európai nacionalizmus kialakulásáról, a kelet-európai államok nyelvi nacionalizmusáról a 19. században, illetve az angolszász politikaelméleti irodalom nézeteiről a kisebbségi jogok, az identitáspolitika, a kulturális közösségek vonatkozásában.  A nemzeti kisebbségek problémája iránti érdeklődés a nyugati, döntően angol nyelvű politikaelméleti irodalomban valamikor a múlt század hetvenes éveiben élénkült meg. A teoretikus érdeklődésnek ez a fokozódása egybeesett a Nyugat-Európában ekkoriban bekövetkező "etnikai reneszánsszal": eladdig asszimilálódottnak hitt kulturális vagy nemzeti közösségek, mint például a bretonok, fölfedezték eleik kultúráját, és tudatos erőfeszítést tettek nyelvük és hagyományaik újraélesztésére...bővebben


Párizs-rekonstrukciók
2.300 Ft
Keszeg Anna / Ariadné könyvek

Keszeg Anna írásai a harmadik évezred-beli Párizs szellemi környezetéről szólnak, a szemtanú nézőpontjából. Amikor a szerző Párizsi napló címmel esszésorozatot indított a Korunkban, az aktuális párizsi tudományos, művészeti irányzatokról szóló beszámolók, értelmezések jelentették a kiindulópontot. Ennél lényegesen több lett a sorozat: a legjelentősebb kortárs francia elméletírók, filozófusok életműve olyan módon tűnik fel Keszeg Anna interpretációiban, hogy a befogadásuk, francia média-béli jelenlétük, az emléküknek szentelt kiállítások sokkal nagyobb teret kapnak, mint ahogy azt például a magyar nyelvű Derrida- vagy Foucault-szakirodalomban megszokhattuk. A szerző tehát bevezet a szellemi élet kulisszái mögé (vagy éppen azt jelzi, amit a "felszín", tehát a média sugall, és ez ebben az esetben, a francia média sajátosságai miatt sok átfedést mutat), ugyanakkor elemzései teljességgel szakszerűek kultúratudományi, filozófiaelméleti szempontból.


Politikai közösség és identitás
2.490 Ft
Bakk Miklós

A könyv a politikai identitás alapjainak és szerkezetének a vizsgálatát tűzi ki célul. Filozófiai szempontból egyik legfontosabb kiindulópontja, hogy a politikai identitáskonstrukciókat hermeneutikai paradigmával alapozza meg, mely a politika nyelviségét, és a konfliktusosság diszkurzivitás révén történő intézményesülését állítja az előtérbe. Hipotézise szerint ez a megközelítésmód biztosít átfogóbb értelmezőerőt ahhoz a szintézishez, amellyel a politikai identitás új modellje megalkotható.


Szellem és rendszer
1.800 Ft
Válogatott írások / Bartók György

A múlt század első felének filozófusa (1882-1970), aki Nagyenyeden született régi protestáns nemesi családban. Keresztyén hitét mindvégig megőrizte, a filozófiát puritán szorgalommal művelte. Azok közé tartozik, akiknek nincsen reneszánszuk. A kiadó ezt próbálja pótolni, amikor összállítást adott ki írásaiból Filep Tamás Gusztáv és Perecz László gondozásában.


Szép rendbe foglalva
1.700 Ft
Perecz László

Perecz László filozófus, jogász és újságíró. Az írásról, pozitívizmusról, döntésről ír e könyvében.


Történetfilozófia és metafizika
1.850 Ft
Válogatott írások / Joó Tibor

Filep Tamás Gusztáv válogatta és állította össze a neves szellemtörténész írásaiból ezt a kötetet. Az ő tollából olvashatunk egy bevezető tanulmányt, amely segítségével eligazodhatunk az életműben.Részletes keresés