Betöltés...

Filozófia


Kellék 62. - Esztétika és politika
1.500 Ft
Újdonság
Esztétika és politika / Györgyjakab Izabella (fószerkesztő)

A Kellék filozófiai folyóiratot 1994-ben alapította a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem néhány filozófia szakos hallgatója azzal a céllal, hogy a társadalomtudományok művelői számára fórumot biztosítsanak, illetve, azt népszerűsítsék. Ennek megfelelően a szerkesztők az esszéisztikus jellegű megközelítésmódokat részesítik előnyben évente három alkalommal megjelenő tematikus lapszámaikban.

A kiadványt Kolozsvár, Nagyvárad és Szeged filozófiai közössége közösen szerkeszti és jelenteti meg. Ennek szellemében a magyarországi és a romániai magyar filozófiai gondolkodás tekintetében konkrét szakmai jellegű együttműködés terepéül is szolgál, jó lehetőséget kínálva arra, hogy az erdélyi filozófiát egy tágabb gondolkodói közösség számára hozzáférhetővé tegyék.


Képz(őd)ésben
2.400 Ft
Gyermek- és nevelésfilozófiai tanulmányok / Kerekes Erzsébet / Tanulmányok

A gyermekfilozófia egyike lehet azoknak az új tudományközi témaköröknek, amelyektől azt remélhetjük, hogy képesek lesznek sikeresen összekapcsolni lélektani, logikai, agykutatási, ismeretelméleti, nyelvfilozófiai, kognitív tudományi, szociolingvisztikai, etikai, pedagógiai kutatásokat...


Ki a filozófus?
2.990 Ft
Magyar filozófiatörténeti tanulmányok / Perecz László / A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai című könyvsorozat a magyar bölcseleti múlt feltárására vállalkozik. Régi magyar filozófusok művei, jelentékeny hazai bölcselők életművét értékelő monográfiák, a magyar filozófiatörténet részproblémáit elemző tanulmányok, a 19-20. századi magyar nyelvű filozófiai irodalom bibliográfiái, valamint tematikus szövegválogatások egyaránt helyet kapnak a sorozat köteteiben...

 


Kisebbség és liberalizmus
2.600 Ft
A kisebbségi vagy nemzetiségi kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban / Demeter M. Attila (szerk.) / A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

Kötetünk arra keresi a választ, hogy milyen liberális megközelítésmódjai léteztek a nemzetiségi, kisebbségi problémának a magyar politikai gondolkodás történetében. Szerzőink tehát elsősorban érveket, elveket és modelleket kerestek a liberalizmus és a kisebbségi követelések összebékítéséhez. Ebben az a fontos felismerés vezérelte őket, hogy a mai liberális demokráciák intézményi és jogszolgáltatási rendszere a nemzeti kisebbségek követeléseit tekintve is liberális megoldásokra kötelez. A kötetben szereplő tanulmányok két, kisebb-nagyobb tematikus tömbbe csoportosíthatók...bővebben


Korunk politikai filozófiája
2.990 Ft
Demeter M. Attila / Műhely (Pro Philosophia)

A politikáról gondolkodó filozófus, akiben magában tevékenysége természeténél fogva állandóan kételyek ébrednek, mert mindig kénytelen mások fejével is gondolkodni, magát ezt a kételyt tudja csupán "tanítani", feltéve, hogy a filozófia valóban szókratikus, azaz pedagógiai tevékenység...


Kulturális identitás és de(kon)strukció
2.400 Ft
Lurcza Zsuzsanna / Doktori dolgozatok

Illuzórikus, ugyanakkor szintén túlságosan is konstruált, túlságosan is metafizikai, és egy nem is új keletű fordított logika érvényesítése lenne, ha az aktualitás konstruáltságának leleplezését, vagy éppen egy „valódi aktualitás” felmutatását tekintenénk feladatunknak, hiszen nem létezik az aktualitás, de vannak különböző legitimált, propagált „aktualitások”. A feladat az, hogy jogot adjunk „az aktualitás” helyett a „korszerűtlenségnek”, a „poszt” és a „túl” iránylehetőségeinek. Jelen kötetben a már sokszorosan kritikával illetett, nagy horderejű filozófiai erőfeszítések során destruált és dekonstruált, de valamiképp minduntalan rehabilitált szubjektum filozófiájának és politikájának néhány vonatkozását körvonalazom a kortárs metafizika-kritika és az ún. metafizika-politika horizontjában.


Lehet-e igaz a történetírás?
2.200 Ft
A történelem "általános viszonylagosságáról" - Episztemológiai esszé / Neagu Djuvara

"Hogyan alakult volna a világtörténelem Nagy Sándor, Napóleon vagy Hitler személyisége nélkül, vagy ha Lenin nem érkezett volna meg 1917 áprilisában Szentpétervárra? Miért nem helytálló történészi szempontból a Miorițából a román lelki alkatra következtetni? Hogyan lenne lehetséges egy objektív Erdély-történet megírása, vagy a jugoszláv térség problémáinak hiteles kutatása? Sajátosan szórakoztató, magával ragadó stílusában szerteágazó, de mindannyiunkat érdeklő példákkal vázolja fel Neagu Djuvara a XX. század történetfilozófiai iskoláinak ívét...


Lehet-e másként élni?
2.400 Ft
Életgyakorlati kérdések / Veress Károly / Ariadné könyvek

Gyakorlati értelemben a paradoxonok igazi produktivitása abban nyilvánul meg, hogy - a belső erőterükön belül helyezkedve - az elvalótlanuló oldalról mindig átlendítenek az újralétesülő lehetőségek irányába. Ebből táplálkozik a fordulat, a váltás és az átváltozás folyamatosan megújuló/megújító ereje...bővebben


Lehetséges identitás-interpretációk
2.400 Ft
Lurcza Zsuzsanna - Veress Károly (szerk.) / Egyetemi füzetek

A BBTE Filozófiai doktori iskola ‒ Fenomenológiai, hermeneutikai, alkalmazott filozófiai kutatások doktori program keretében készült tanulmányok. Az olyanszerű kérdésekre adható válasz, hogy "Mi az identitás?" és "Hogyan lehetséges az identitás?" nagymértékben függ attól, hogy adott tapasztalati-nyelvi közegben, az egymással kommunikatíve és kulturálisan érintkező és kölcsönhatásba kerülő egzisztenciális feltételek között hogyan értelmezzük és miként érthetjük meg a személyes és kulturális identitás-tapasztalatokat. Az előszót írta: Veress Károly. A kötet szerzői: Schmidt Dániel, Csergő Antal, Lurcza Zsuzsanna, Amon Krisztina, Ferencz Enikő, Péter Mónika, Miklós Beáta, Magyari Imola, Kovács Judit, Zsók Izabella.


Létünk 2014/1
500 Ft
Bence Erika (felelős szerk.)

A társadalmi, tudományos és kulturális folyóirat 2014/1-es számának négy rovatában tanulmányokat olvashatunk a jog, az irodalomelmélet és -történet, a kutatástörténet, a filozófia, a pedagógia, a történelem és az építészet területeiről. Az ötödik rovatban pedig könyvismertetőket, kritikákat és egy konferenciabeszámolót. A szóban forgó szám melléklettel jelent meg, melyben a Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács által meghirdetett 2013. évi A magyar tudomány ünnepe a Vajdaságban esszé- és tanulmánypályázat egyetemista kategória díјnyertes munkái kaptak helyet.


Magyar Encyclopaedia
2.000 Ft
Apáczai Csere János

Antikvár könyv

Apáczai eszmerendszerét nem a Descartes-éhoz mértük, hanem a hazai szükségletekhez. Mert Apáczai nem abban eredeti, hogy átvette Descartes eszméit, hanem ahogyan a hazai viszonyokhoz alkalmazta, ahogy rendszerezte. Ebben áll az író eredetisége, s az egyes irodalmak sajátos arculata, megismételhetetlensége, egyszerisége. Ezt a sajátos gondolatrendszert próbáljuk kibontakoztatni a műből. Ebben a rendszerben természetesen vannak olyan elemek, amelyek Descartes-ra, vagy a puritánusok elméletére mennek vissza, ám ezek azért kerültek be változatlanul a magyar tudós eszmerendszerébe, mert beillettek abba, s a mestereitől való eltérésekkel együtt alkotnak egységes, összefüggő építményt: Apáczai világképét. Célunk: nyomon követni, hogy az általános milyen sajátos formában jelentkezik e gondolatrendszerben.  Szigeti József


Magyar philosophia
2.600 Ft
A szenvedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig / Mester Béla / A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

Ennek a kötetnek csaknem egészét az a válogatás adja, amelyet az utóbbi tíz évben a magyar filozófia történetével kapcsolatos témákban megjelent írásaimból állítottam össze... "A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai" sorozat célja, hogy szövegközlésekből és elemzésekkel segítse elő a magyar filozófiai kultúra hagyományainak feltárását...bővebben


Maine de Biran
1.600 Ft
Egy filozófus életútja / Horváth Gizella / Műhely (Pro Philosophia)

Miért foglalkozunk egy halott filozófussal? Gondolom, az olvasóban már megvillantak a lehetséges válaszok: mert élő filozófusok, már nincsenek, vagy mert a halott filozófus nem tud visszavágni. Horváth Gizella monográfiája Maine de Biran gondolkodását és életútját mutatja be a magyar olvasóközönségnek. A kora 19. századi francia gondolkodó munkássága nemcsak magyar földön, hanem hazájában is kevéssé ismert, jelentőségét csak jóval halála után ismerte fel a filozófiatörténet...bővebben


Mindez így
1.400 Ft
Keserű József / Kaleidoszkóp Könyvek

A szerző irodalomteoretikus, műveiben főként kortárs irodalommal, irodalomelméleti és filozófia kérdésekkel foglalkozik. Könyve az elmúlt tíz év tanulmányaiból és kritikáiból nyújt válogatást.


Morálfilozófia
2.400 Ft
Ungvári Zrínyi Imre / Egyetemi jegyzetek

Az erkölcsfilozófia alapproblémáinak az egyetemi filozófiaoktatás keretében való vizsgálata háromféle megközelítést igényel: általános elméleti, normatív gyakorlati és alkalmazott, szaketikai megközelítéseket. Jelen tankönyv, a Morálfilozófia a normatív gyakorlati szempontok előtérbe állításával, a két korábbi megközelítési terület problémáinak vizsgálatával foglalkozik. Célja: elvi, módszertani alapokat nyújtani a gyakorlati erkölcsi kérdésfelvetések és a társadalmi etikai gondolkodás alaptendenciáinak az értelmezéséhez.


Nők és normák a hazai protestáns bölcseletben és életvilágban
2.990 Ft
Veres Ildikó (szerk.) / A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

Tagadhatatlan, hogy a történetírás hosszú ideig nem vett tudomást a nőkről. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a történettudomány a politikát tekintette elsődleges tárgyának, s a politikai életben csak kivételes esetben vettek részt nők...


Nyelvfenomenológia és/vagy etikai nyelvfilozófia Emmanuel Lévinasnál
2.400 Ft
Györgyjakab Izabella / Doktori dolgozatok

A filozófiai kérdésfeltevés a közelmúlt gondolkodói közül keveseknél olyan eleven és radikális, mint Lévinasnál. Györgyjakab Izabella pedig megtalálta a módot, hogy ezt a cseppet sem könnyen érthető gondolati alakzatot egy világosan strukturált szerkezetben elénk tárja. A szöveget olvasva az az érzésünk, hogy a szerző nem csupán az érzékiségről és az érzékenységről ír, hanem ő maga is érzékeny és mindenek előtt értő olvasója annak a filozófiai gondolkodásnak, amely, úgy tűnik, nem rögzíthető egyetlen, végső értelmezésben. Lévinas és Györgyjakab Izabella ugyanis a gondolkodás újdonságokkal, más és új tapasztalatokkal szembeni érzékenységére hívják fel a figyelmet...bővebben


Öntételezés és értéktudat
1.600 Ft
Böhm Károly filozófiája / Ungvári Zrínyi Imre / A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

Böhm Károly filozófiája fokozatosan kezd visszatérni a filozófi­ai köztudatba, de a jelentőségéről kialakított kép leginkább má­sodlagos információkra épül, ugyanis tartalmát és terjedelmét ke­vesen ismerik. Felmerül tehát a kérdés, szükséges és hasznos-e a másodlagos ismertséget, a "„metaforáknak ezt a mozgékony hadse­regét" tovább növelni, hiszen előbb-utóbb amúgy is szembe kell majd szállni vele. Talán nem túl merész gondolat, ha azt feltételez­zük, hogy a másodlagos ismertség tengerén belül is eljött az ideje a tisztázásnak és a különbségtételnek Böhm beszélgetőtársai és távoli csodálói között. 


Párizs-rekonstrukciók
2.300 Ft
Keszeg Anna / Ariadné könyvek

Keszeg Anna írásai a harmadik évezred-beli Párizs szellemi környezetéről szólnak, a szemtanú nézőpontjából. Amikor a szerző Párizsi napló címmel esszésorozatot indított a Korunkban, az aktuális párizsi tudományos, művészeti irányzatokról szóló beszámolók, értelmezések jelentették a kiindulópontot. Ennél lényegesen több lett a sorozat: a legjelentősebb kortárs francia elméletírók, filozófusok életműve olyan módon tűnik fel Keszeg Anna interpretációiban, hogy a befogadásuk, francia média-béli jelenlétük, az emléküknek szentelt kiállítások sokkal nagyobb teret kapnak, mint ahogy azt például a magyar nyelvű Derrida- vagy Foucault-szakirodalomban megszokhattuk. A szerző tehát bevezet a szellemi élet kulisszái mögé (vagy éppen azt jelzi, amit a "felszín", tehát a média sugall, és ez ebben az esetben, a francia média sajátosságai miatt sok átfedést mutat), ugyanakkor elemzései teljességgel szakszerűek kultúratudományi, filozófiaelméleti szempontból.


Patriarcha és egyéb írások
1.800 Ft
Sir Robert Filmer

Sir Robert Filmernek, a patriarchalizmus atyjának neve nem ismeretlen a klasszikus polgári államelmélettel foglalkozók köreiben. Doktrínája az 1670-es évek második felében válik igazán ismertté és egyben vitatottá, hiszen az Angliában kibontakozó politikai válság körülményei között a filmerizmus ideológiai fegyverként szolgált a toryk számára a whigek elleni harcban. A whig párti Locke heves polémiában szállt szembe a társadalmi szerződés és a parlamentarizmus elvét teljesen elvető, valamint a királyi hatalom Istentől való eredeztetésének elvét meggyőződéssel hirdető Filmerrel és konzervatív nézeteivel...bővebbenRészletes keresés