Betöltés...

Filozófia


Az élet gondnokai és az ember szabadsága. Élettisztelet, életértékek, életpolitikák
2.400 Ft
3. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai 2013. június 8. / Ungvári Zrínyi Imre (szerk.) / Egyetemi füzetek

Noha az élő mivoltunkkal kapcsolatos tapasztalatok a legsajátabb élményeink közé tartoznak, az élet eszméje a legnehezebben érthető fogalmak egyike (Lovelock). Mégis, az ember céljai elérése érdekében egyre mélyebben beavatkozik természeti és emberi életfolyamatokba, s ezzel veszélyezteti azok integritását és fennmaradását. A kötetben közreadott tanulmányok öt nagy tömbben tekintik át a rendkívül szerteágazó kérdéskört: Genetika, biotechnológia, fenntartható fejlődés; Ökológiai szemlélet; Élet és egészség; Egészség; Biopolitika és emberi méltóság.


Az értelem anyanyelvén
3.900 Ft
Magyar filozófusok a 20. és 21. században / Rigán Lóránd - Ungvári Zrínyi Imre (szerk.)

A legutóbbi évszázad magyar filozófusainak munkásságára reflektáló kötet szándékoltan nem antikvárius szemléletű válogatás, hanem az aktuális (nem csak a magyar) filozófiai gondolkodásban helytálló gondolatokat felvető szerzőket állít egymás mellé. Olyan merítés, amelyből rálátás nyílik a kortárs filozófiát és kultúrát foglalkoztató problémák egyfajta keresztmetszetére.    

A válogatásban magyar filozófusok írásai szerepelnek magyar filozófusokról vagy a filozófiai értelmezéssel szembeni aktuális kihívásokról. Alapvető irányultságukat tekintve mindannyian a kérdezés, a meghatározás és a megalapozás szakszerűségének igényét vallják magukénak, s ezáltal a tág értelemben vett tudomány talaján állnak, vagy másképpen szólva, "az értelem anyanyelvén" szólalnak meg, az értelemkereső attitűdök sokféleségét hozzák közelebb olvasóikhoz. 


Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában
2.400 Ft
Kerekes Erzsébet / Doktori dolgozatok

Könyvében Kerekes Erzsébet a heideggeri filozófia avatott értelmezőjeként mutatkozik be. Nem elfogult heideggeriánus, aki a mester szavait kinyilatkoztatásként fogadja, hanem önálló gondolkodó, aki képes krtikai  észrevételeket megfogalmazni és – ami a terjedelmes Heidegger-szakirodalom mellett korántsem könnyű – újszerű értelmezési szempontokat érvényesítő párbeszédet folytatni a XX. század e jelentős filozófusával. (Fehér M. István)...bővebben


Az ígéret kertje - A dialógus poétikája felé
1.300 Ft
Orbán Gyöngyi / Műhely (Pro Philosophia)

Gadamer az ígéretnek mint szövegnek, mint „vállaló mondásnak” a létmódját világította meg a fenti mottóba foglalt magyarázatával. A „vállaló mondás” példaértékű esete a Szentírás, amelyet – mint tudjuk – az különböztet meg minden más szövegtől (írástól), hogy rendeltetése nem merül ki bizonyos információk rögzítésében és/vagy közvetítésében. A Szentírás – ahogy mondani szokták – parancs.


Az interkulturalitás filozófiai problémái
2.100 Ft
A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportjának magyar tagozata által szervezett nemzetközi tanévkezdő konferencia előadásai / Szigeti Attila (szerk.) / Egyetemi füzetek

Bár az interkulturalitásról, vagyis a társadalmak kulturális sokféleségéről, a kultúraközi viszonyokról szóló diszkurzus manapság egyfajta akadémiai divat, az interkulturalitás elmélete maga valójában gyerekcipőben jár. Az interkulturalitást kutató társadalomtudományi diszciplínák nem nélkülözhetik a kulturális idegenség, a kultúraközi tapasztalat átfogó filozófiai elméletét. Konferenciánk egyik célja az volt, hogy megvitassuk a különböző filozófiai módszerek és diszciplínák együttműködési lehetőségeit az interkulturalitás kutatásában. A konferencia-kötet több tanulmánya is foglalkozik a multikulturalitás politikafilozófiai problematikájával, teret kap az interkulturálls kommunikáció etikai illetve logikai elemzése, képviselteti magát az interkulturalitás fenomenológiája, hermeneutikája, művészetelmélete, sőt ökofilozófiája is.


Böhm Károly és a "kolozsvári iskola"
1.600 Ft
A kolozsvári Böhm Károly Nemzetközi Konferencia előadásai / A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

Böhm Károly filozófiájával e sorok írójának személyes kapcsolata van – jóllehet tudatában van a mondat messzemenõ költõi konnotációival is. A puszta tény azonban az, hogy 1986-ban szerkesztõje volt (az akkori Kriterion Könyvkiadó munkatársaként) a jeles kolozsvári filozófiatörténész-kutató, Hajós József által jegyzett kiadványnak (Böhm Károly filozófiája. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1986. 391 l.).


Bolyongásaim egy felemás világban
2.700 Ft
Filozófiai esszé / Sztranyiczki Gábor

A szerző már korábbi könyveiben olyan önálló szellemi kalandra vállalkozott, amelyre a szókratészi felhívás csábít: „Ember, ismerd meg önmagadat!” Most, kritikai igénnyel, saját marxizáló múltjával kíván szembesülni, kíméletlen józansággal. Önálló, egyéni válaszai a megannyi kihívásnak minősülő kérdésre, arra az igazságra, arra a felismerésre utalnak vissza, hogy a filozófia nem öncél, hanem mindenekelőtt nélkülözhetetlen eszköz a történelmi azonosság zavarainak tudatosítására, illetve tisztázására.


Bretter György filozófiája
2.600 Ft
Egyed Péter (szerk.) / A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

Az Egyed Péter gondozásában megjelentetett kötet Bretter György kolozsvári filozófus életét és életművét mutatja be. A filozófus munkásságát monografikus igénnyel feltáró tanulmányok mellett a kötet szemelvényeket közöl Bretter doktori téziséből és helyet kapnak benne a kortársak, ismerősök visszaemlékezései is.


Descartes és a Gonosz Szellem
2.100 Ft
(Az Elmélkedések az első filozófiáról nyomán) / Jean Paul Mongin – François Schwoebel / Pliage Könyvek

A könyvsorozat a filozófia történetének legizgalmasabb gondolatait meséli el gyermekek számára. A Les petits Platons könyvkiadó az elmúlt években 31 kötetet jelentetett meg, amelynek jelentős részét már német és angol nyelvre is lefordították. A sorozat első magyar nyelven megjelent darabja a Descartes és a Gonosz Szellem...bővebben

 

 


Dialogus de humanae vitae conditione...
7.500 Ft
Aurelii Brandolini

Aurelius Brandolinus (1454–1497) Dialógusa (mely most jelenik meg első ízben magyar fordításban is) Budán született, valószínűleg a betegeskedő Mátyás király vigasztalására. Ritka, majdnem egyedülálló dokumentum, hiszen a szereplők – Mátyás király, Beatrix királyné és Péter lucerai püspök – személyisége átsüt a beszélgetésen, Brandolini ugyanis a király vendégeként személyesen ismerte őket.


Egy létparadoxon színe és visszája
1.800 Ft
Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására / Veress Károly / Műhely (Pro Philosophia)

A kategóriákat és a paradoxonokat nem a gondolkodás alkotja. A gondolkodás rájuk talál a létproblémákkal való szembesülése során. Minden ilyen talalkozás azonban magát a gondolkodást is próbára teszi, mivel, azon túlmenően, hogy kikényszeríti saját határainak a belátását, számvetésre készteti a mindenkori előzetesség struktúráját és értelmezési horizontját alkotó egzisztenciális alapjaival és tudati hátterével is.


Egyediség és véletlen
2.400 Ft
Interdiszciplináris párbeszéd 4. / Veress Károly (szerk.) / Egyetemi füzetek

Amennyiben a rendezetlenség és a véletlenek játéka – a legkülönfélébb tudományos eredmények által igazoltan - egyetemesnek bizonyul, maga a tudományos kutatás is a különböző területeken határhelyzetbe kerül. Ez kétségtelenül ösztönzőleg hat az interdiszciplináris nyitásokra és vizsgálódásokra. De, ezen túlmenően, leginkább arra biztat, hogy gondoljuk újra a magunk teremtette rendezett világ lehetőségfeltételeinek, mibenlétének avagy (a számunkra szükséges) illúziójának a fenntarthatósági kritériumait, vessük fel újra az értelem, a hit és a remény kérdéseit...

 


Életünk formaelvei
2.400 Ft
Erkölcs a gondolkodásban és a mindennapokban / Ungvári Zrínyi Imre / Tanulmányok

Ungvári Zrínyi Imre 1960-ban született Marosvásárhelyen. 1985-ben végzett filozófia-történelem szakon , Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, ahol 1999-ben megvédte doktori disszertációját. Jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kara Magyar Filozófiai Intézetének docense. Fontosabb kötetei: Öntételezés és értéktudat, Pro Philosophia Kiadó, 2002. Dialógus. Interpretáció. Interakció, Mentor Kiadó, 2005. Tankönyvei – Bevezetés az etikába, 2006. Alkalmazott etika alapfogalmak, 2007, Morálfilozófia, 2008 – a Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó gondozásában jelentek meg. Jelen kötetben az egyes fejezetek alkotó írások közös tartalma az életjelenségeink erkölcsi értelmét meghatározó gondolati elvek keresése.


Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet - 2017. 4. füzet
1.600 Ft
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXIX. Kötet - 2017. 4. Füzet / Kovács Kiss Gyöngy (szerk.)

Tartalom

Papp Levente: A kogníció alapjai

Bakcsi Botond: A törvény csodája. Legitimációs problémák Rousseau műveiben

Prahovean Vasile: A tiszta ész kritikája és az objektív megismerés megalapozása...

 


Erdélyi Múzeum - LXXVII. kötet - 2015. 4. füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXVII. Kötet - 2015/4 / Kovács Kiss Gyöngy (főszerk.) - Veress Károly (felelős szerk.)

Szakács Péter: Giordano Bruno exaltatiotana

Kerekes Erzsébet: Keresztény gyökerek Heidegger gondfogalmában. Gond és idő

Molnár Péter: Változó időtartamú analízis és elébe ugró gondoskodás. Lacan és Heidegger

Szigeti Attila: A Valós fantáziapótlékai. Slavoj Žižek és az ideológia pszichoanalitikus filozófiája

Tódor Imre: Ellenségkonstruálás. Carl Schmitt és Reinhart Koselleck

Ilyés Szilárd Zoltán: Hogyan olvassuk Bibót?

Demeter M. Attila: Az Európai Unió és politikai közössége

Horváth Gizella: Kiterjesztett esztétikai tapasztalat a kortárs képzőművészetben

Incze Éva: Az építészet esztétikai létrangja

Veress Károly: A nyelv „bűne” 


Erdélyi Múzeum - LXXVIII. kötet - 2016. 4. füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXVIII, kötet 2016/4 / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Veress Károly (szerk.)

Tartalom

Papp Levente: Télosz és funkció a biológia filozófiájában            

Kovács Attila: A totalitarizmus (egyik) leckéje  

Mag Vince: Az államhatárok térbeliségének megközelítésmódjai a határ menti együttműködések és a geometriai tér sajátosságainak függvényében ...             

  


Erósz városa
2.500 Ft
Filozófiatörténeti esszék / Rigán Lóránd / Ariadné könyvek

A szerző filozófiatörténészi, klasszika-filológiai, illetve hermeneutikai eljárásokat felhasználó vizsgálódásai történetiség, értelem és igazság összefüggéseit vázolják kortárs bölcseleti kontextusban, klasszikus, keresztény, reneszánsz és újplatonikus metafizikai problémákat értelmeznek újra a szemlélődés, a vágy és az evilági természet fogalmai mentén, de az antikvitás politikafilozófiai koncepcióit is tárgyalják.


Érték és történelem
2.600 Ft
Egyed Péter (szerk.) / Műhely (Pro Philosophia)

A kötet szerzői: Egyed Péter, Keszeg Anna, Nagy Erika, Petres László, Rigán Lóránd, Soós Amália-Mária, Zuh Deodáth. A tanulmányok az érték a történelemben témakör különböző vetületeit vizsgálják a kortárs francia és német történetfilozófiában, a jogfilozófiában, a történetírásban vagy akár a média területén. A kötet egyik végkonklúziója szerint a posztmodern kor és a globalizáció értékválságának, illetve értékváltozásának a kontextusában az egyéni értékválasztást egy reflektálatlan értékkonzervatizmus, továbbá intenzív személyesség jellemzi, emellett azonban az értékpárbeszéd posztmodern elmélete még kidolgozásra szorul.


Értéktől jelentésig
1.600 Ft
Angi István / Műhely (Pro Philosophia)

Vajon gondolkodunk-e még manapság azon, hogy mi és miért tetszik nekünk? Kiélvezzük-e, formázzuk-e, tudjuk-e változtatni izlésünket? Avagy végképp elveszünk a művészeti, álművészeti és giccspiacon, azaz megszűnünk esztétikai alanyok lenni...


Észlelés és értelemképződés a filmművészetben
2.990 Ft
Gregus Zoltán / Műhely (Pro Philosophia)

Az előszóból:

„A világot már hallgatólagosan meg tudjuk fejteni, még mielőtt azt nyelvileg megpróbálnánk kifejezni. Felismerünk egy arckifejezést, és megértjük anélkül, hogy pontosan körül tudnánk írni, hogy mit is fejez ki ez az arc. A természetben egyszer csak megpillantunk valamit, megragad egy érdekes alakzat. Ez a forma már eleve az által kelti fel érdeklődésünket, hogy valamilyennek (specifikusan rá jellemző valaminek) tűnik. Kant fogalmaival a szemlélt dolog formája beindítja a képzelőerő spontán sematizmusát, ami annak felfogását/megjelenítését lehetővé teszi, még mielőtt le tudnánk írni, hogy pontosan mihez is hasonlít - másképp fogalmazva, mielőtt fogalmak alá tudnánk hozni ezt a különös megjelenést...bővebbenRészletes keresés