Betöltés...

Zene


Magyar jazztörténet
11.000 Ft
2 CD melléklettel / Simon Géza Gábor

A nyugat-európai példák nyomán – mintegy 500 kutató és jazzbarát közreműködésével – 35 esztendei kutatómunkával készült el az első összefoglaló magyar jazztörténet, amely a múltszázadi kezdetektől a 70-es évekig, egyes esetekben (például hangfelvétel kiadás) napjainkig követi a hazai jazztörténet eseményeit...bővebben


Magyar népdalok énekhangra és zongorára - CD
3.700 Ft
Hungarian Folksong's for Voice and Piano / Bartók Béla

"Valahányszor Bartók énekhanggal előadott népdalfeldolgozásait hallottam, mindig zavart az énekes előadás módja. Úgy éreztem, mintha a népdalba fűzött bartóki mondanivaló megértéséhez egy zavaró akadályt, konvenciót kellene átlépnem, amely elzár magától a műtől. (...) El is határoztam, hogy úgy próbálom meg közreadni ezeket a népdalfeldolgozásokat, hogy néprajzi, népművészeti hitelességük is megmaradjon. (...) bővebben

Herczku Ágnes - ének

Djerdj Timea zongora

Kincses Margit – zongora


Magyar ragtime kották bibliográfiája, hangfelvételek diszkográfiája 1896 – 2009
4.900 Ft
Ragtime az Osztrák-Magyar Monarchiában és Magyarországon. Korabeli kották és hangfelvételek egykori és mai hanghordozókon. / Simon Géza Gábor

A magyar ragtime története szinte teljesen párhuzamos a világ más részein kialakult ragtime-zenék történetével. Ezek a művek mindenekelőtt a francia quadrille-ből, a cseh polkából és schottisch-ból, valamint az európai, elsősorban francia indulókból eredeztethetők. Fontos megjegyezni, hogy mindezekre táncoltak, éspedig páros táncokat. A páros táncok Afrikában ismeretlenek voltak. Kutatásunk és kötetünk tárgya: mit hallgatott hangfelvételen és milyen kottákat tudott megvenni a magyar érdeklődő...bővebben


Magyarózd népzenéje - The Folk Music of Magyarózd
4.500 Ft
Horváth István gyűjtései tükrében - (DVD-ROM melléklettel) / Pávai István

Az 1950-es évek elejétől Horváth István, Magyarózd szülötte, Kolozsvárra került parasztköltőként ébredt rá a néphagyományok gyűjtésének jelentőségére. Zenei képzettséggel nem rendelkezvén, írásban rögzítette szülőfaluja népköltészetét. Később magnetofonnal rögzítette a dalokat, a hangszeres zenét, illetve több másik, jelentős gyűjtőt kalauzolt Magyarózdon. Kiadványunk a Horváth István által és segítségével készült, eddig kiadatlan korai hangfelvételeket adja közre, ugyanakkor áttekintést nyújt folklórszemléletéről, és a magyarózdi zenés-táncos népszokásokról.


Márkos Albert vokális népdalfeldolgozásai
3.000 Ft
Péter Éva

Márkos Albert zeneszerző és pedagógus a kórusmozgalom elkötelezett támogatója volt. Zeneszerzői tevékenységében a kórusművek, ezeken belül a népdalfeldolgozások, kiemelkedő szerepet töltenek be. Aktív karnagyként ő maga is részt vállalt az amatőr kórusok felkészítésében, zenei nevelésében, a kórusmozgalom felvirágoztatásában.A könyv célja: megismertetni Márkos népdalfeldolgozásait a nagyközönséggel. Ennek elérése érdekében előbb elméleti oldalról közelítjük meg az alkotásokat...bővebben


Marosszéki Muzsika - Dance Music from Marosszék - 2 CD
2.500 Ft
Válogatás Vavrinecz András gyűjtéseiből / Vavrinecz András (szerk.)

Marosszék tánczenéjét két kiváló zenekar játékán keresztül mutatjuk be. A Maros menti táncokat a vajdaszentiványi zenekar muzsikálja az első CD-n. A szintén Maros menti péterlaki zenészek a saját falujuk környezetén kívül rendszeresen muzsikáltak a Nyárád mentén is, így a második lemezen szerepel ennek a vidéknek a tánczenéje is...bővebben


Marton Melinda
1.990 Ft
Beszélgetőkönyv / Dehel Gábor / Prospero könyvei

A Kolozsvári Állami Magyar Opera primadonnájának életregénye, a kulisszák mögött és a színpadon, ahogy ő elmeséli beszélgetőtársának. A kötetet számos fotó illusztrálja.


Más régi ének
2.700 Ft
A XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtípusai és motívumrendszere / Farmati Anna

A katolikus templomi énekköltészet több évszázados kulturális és teológiai örökséget hordoz. Ezek legjavát kínálja a szerző, számos gyűjtés alapján (Kisdi Benedek, Szelepcsényi György, Szegedi Ferenc Lénárd, Kájoni János, Illyés István és mások).


Mezőcsávási gyermekfolklór
3.950 Ft
Veress Péter Ilona

Erdélyi magyar népköltési kiadványaink sorozata ismét jeles gyűjteménnyel gyarapodott. Veress Péter Ilona, a kiváló magyartanár az erdélyi Mezőség egyik folkloristáktól elhanyagolt vidékén, Mezőcsáváson és a hozzá tartozó falvakban húsz évig végezte szorgos gyűjtőmunkáját, tanítványait és jóformán az egész faluközösséget bevonva e tevékenységbe.


Mindhalálig gitár - CD melléklettel
4.000 Ft
Zoller Attila élete és művészete - Bio-diszkográfia / Simon Géza Gábor

"Simon Géza Gábor kötete harminc esztendős kutatómunka eredménye: a magát mindig magyarnak valló, jellegzetes magyar zenét játszó jazzmuzsikus útját mutatja be. A pályatársak, tanítványok, újságírók több mint kétszáz idézetében árnyalják a művészről alkotott képet. A kötetet Zoller Attila kiadott hangfelvételeinek diszkográfiája, bibliográfia, másfélszáz fotó és ezernél több nevet tartalmazó névmutató teszi teljessé. Igazi csemege a CD-melléklet, amely döntő részben kiadatlan felvételeket tesz közkinccsé.

A könyv német nyelvű kiadása Immens Gut címmel, kibővített változatban jelent meg.


Moldvai táncok - Klézse, Somoska - DVD
2.500 Ft
A Kárpát-medence táncos öröksége IV. - Tánctanítás - Hagyomány - Oktatási segédanyag / Tálas Ágnes Judit (szerk.) / A Kárpát-medence táncos öröksége

A kiadvánnyal segítséget kívánunk adni a moldvai csángó magyarok tánckultúrájának megismeréséhez és tanításához. A táncok bemutatása mellett nagy hangsúlyt fektettünk azok néprajzi környezetének megismertetésére is. A tájtörténetet, népviseletet és a táncéletet, zenefolklorisztikát bemutató, képekkel, hangfelvételekkel illusztrált tanulmányok teszik még teljesebbé a moldvai táncok és oktatásuk iránt érdeklődők tudását.


Nagyenyed vidéki magyar és román népzene. A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája - 2 CD
2.500 Ft
Pávai István (szerk.)

Muzsikál:

Kulcsár Ferenc, prímás, Magyarbece, 1920

Bojin Florean, kontrás, Felenyed, 1923

Kardos Gheorghe, bőgős, Felenyed, 1932

bővebben


Nem szánt-vet az égi madár
4.900 Ft
Motyovszki Józsefné Kovács Teréz, a gömöri nótafa / Ág Tibor / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

Az 1958-ban lejegyzett népdalokat még az év őszén, hangfelvételen rögzítettük. Húsz gesztetei asszony és férfi lelkes éneklését vettük hangszalagra. A sok énekes között kitűnt egy olyan énekes, akinek természetes szép hangja, romlatlan előadási stílusa, kitűnő emlékezőtehetsége és határozott fellépése volt: Motyovszky Józsefné Kovács Teréz. Ő volt az első gömöri nótafa. Előadói és alkotói egyéniség volt, akit a hagyományos közösségében a társainál nagyobb daltudás és biztosabb, egyénibb előadásmód jellemzett.


Népdalkutatók nyomában Szlovákia magyarlakta vidékén
3.800 Ft
Kunyhók hűsége / Ág Tibor

Kodály Zoltán kettős évfordulója alkalmából jelent meg ez a gyűjtemény. Ág Tibor 55 évvel ezelőtt kezdett gyűjteni, s mintegy 16 ezer dallamot sikerült rögzítenie az elmúlt évtizedek alatt. A kötet ezekből a népdalokból 183 darabot ad közre, ajándék CD melléklettel. „Amit Kodály Zoltán életéről és munkásságáról megtudtam, azt apránként, különböző forrásokból csipegettem össze.”


Népzenei olvasókönyv
4.000 Ft
CD-ROM melléklettel / Sebő Ferenc

A mű a magyar népzene alapvető ismertetője. Mind a vokális, mind a hangszeres néphagyomány jellegzetességeiről szól (ezen belül a tánczenéről is, amelynek kiváló szakértője és gyakorlója a szerző). Az olvasókönyv három részre tagolódik. Az első a népzenére vonatkozó általános ismereteket foglalja magába. A második rész az olvasmányokat, a harmadik pedig - példatárként - egy mintaszerű népzenei gyűjtés anyagát tartalmazza, amelyet a CD-ROM mellékletről meg is hallgathat az olvasó. A kötet legvégén kis szótár segíti a könyvben előforduló szakkifejezések, idegen szavak itt használandó értelmezését.


Népzenei tájakon
4.000 Ft
Válogatott írások 1962-2014 / Sárosi Bálint

A székelyföldi Csíkrákoson született Sárosi Bálint Széchenyi-díjas, a zenetudományok akadémiai doktora, a Széchenyi Akadémia tagja, 2014-ben Prima Primissima-díjas, a magyar és nemzetközi népzenekutatás kiemelkedő tudósa. A tudós életművét átfogóan bemutató kötet írásai között egyaránt olvashatunk Kodályról, Bartókról, hangszeres népzenéről, magyarnótáról, cigányzenéről. Különleges élmény egy egzotikus etiópiai gyűjtőút leírása. Összeköti őket a zene, a népzene, a zenében önmagát, közösséget kifejező ember szeretete, az élvezetes stílus és a lenyűgöző tudás.

Ajánljuk még: Bejárt utak


Nótáskönyv
2.900 Ft
Hatodik utánnyomás / Sárosi Bálint (összeállította)

E könyvben az olvasó bő válogatást talál abból a daltömegből, mely a jó fél évszázad előtti magyar társadalomnak még közös dalkészlete volt. Műfajilag osztályozatlan, minőségileg rangsorolatlan szájhagyományos dalok vannak itt együtt - könyvünk ezért kapta az egyszavas Nótáskönyv címet. A többnyire időtöltéshez, mulatáshoz, "nótázáshoz" használt dalokat szoktuk a mindennapi beszédben "dal" helyett "nótá"-nak mondani. A 19. század elején nótának - idegen táncoktól való megkülönböztetésül: magyar nótának - a hangszeres verbunkos darabot nevezték...


Ördöngösfüzesi népzene
3.000 Ft
Mezei Ferenc "Pikili" és ifj. Mezei Ferenc "Nelu" dallamai - CD -melléklettel / Virágvölgyi Márta / Népzenei füzetek - Hangszeres népzenei példatár

"A 2005-ös esztendő második felében jártam először Ördöngösfüzesen, akkor ismertem meg Hideg Anna nénit. Az augusztusi gyűjtés alkalmával nála vendégeskedtünk, s ekkor beszélgettünk Lapohos András nyugalmazott biológiatanárral, Hajdú Ferenccel és Réti Jánossal - akik még most is kiváló táncosok - és Mezei Ferenc "Nelu"-val, a füzesi zene utolsó, nagyszerű előadójával. Az ő elbeszélésükből ismertem meg Füzes múltját, a szokásokat, a táncos és zenés alkalmakat, melyeket az ő szavukkal szeretnék bemutatni...

... Az eredeti hangfelvételek állandó hallgatása, tanulmányozása elengedhetetlenül szükséges a stílus, az előadásmód elsajátításához..."

Virágvölgyi Márta


Régi erdélyi népballadák
3.800 Ft
Faragó József

A kötet a jeles erdéyi folklórkutató, Faragó József utolsó munkája, mely egyben a romániai magyar népballadakincs keresztmetszetét nyújtó trilógiájának utolsó darabja. Az Ó­székely népballadák és a Csángó­magyar népballadák után ez a kötet a Mezőség, Aranyos-vidék, Partium balladakincsét nyújtja át tematikus elrendezésben.


Sej, Bást falu sáros, Óbásttal határos
1.800 Ft
Medvesalji népdalok / Pelle Andrea / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A medvesalji népdalok hozzáférhetőek a külön kapható CD-n. A Medvesalja népdalait tartalmazó gyűjtemény célja továbbadni az ősök dalait unokáiknak, dédunokáiknak, valamint széles körben megismertetni a kistáj hagyományait. A kiadványt használhatják és tanulmányozhatják a folklórmozgalomban tevékenykedők és zenepedagógusok, de forgathatják a népzenét, a népi kultúrát kedvelő és tisztelő olvasók.Részletes keresés