Betöltés...

Életrajz, portré, riport, emlékkönyv

Monográfiák határon túli írókról, színészekről, tudósokról, művészekről. Riportkönyvek egy-egy emberről, kisközösségekről. Emlékkönyvek születésnapokra, évfordulókra egy-egy jeles személy tiszteletére. 


Benkő József, az erdővidéki polihisztor
1.690 Ft
Kolumbán Vilmos József / Híres Emberek

Középajtai és árkosi Benkő József (Bardóc, 1740. december 20. – Középajta, 1814. december 28.) református lelkész, teológus, botanikus, történetíró, nyelvész. A felvilágosodás korszakának elején élt tudós egyaránt eredményes művelője volt a társadalom- és a természettudományoknak. Fő műve, a Transsilvania, a korabeli Erdély leírása, a művelődéstörténet, a néprajztudomány és a családtörténet máig használt forrásmunkája, amely az államismereti iskola módszerével vizsgálja az erdélyi társadalom anyagi és szellemi életét...bővebben


Beöthy Ödön erdélyi főkormánybiztos
1.400 Ft
Süli Attila

Süli Attila kötete komoly lépés abba az irányba, hogy egyszer Beöthynek teljes, kritikai életrajza szülessen. A kortársai által „ősz Bihar”-ként emlegetett, életét távollétében halálra ítélt emigránsként befejező Beöthy Ödön megérdemli ezt. Ezért is ajánlom jó szívvel a korszakkal hivatásos vagy amatőr módon foglalkozó érdeklődők figyelmébe e kötetet. (Hermann Róbert)


Bercsényi László, a Rákóczi-szabadságharc kapitánya, Franciaország marsallja
800 Ft
Zachar József / Folia Rákócziana
Bercsényi László a Rákóczi-szabadságharc katonai vezetőjének, Bercsényi Miklósnak a fia, a... bővebben

Bérmálás
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron hagyatéka című sorozat második kötetében Erdély nagy püspökének bérmálási beszédeiből ad közre egy válogatást. A pünkösdi, pünkösd utáni bérmakörutak jelentették azokat a ritka alkalmakat, amikor a Püspök Úr meglátogathatta híveit, s nagyobb számú hívő sereg előtt beszélhetett. Márton Áron életére és pályájára rányomta bélyegét a történelem, 1938-ban szentelték püspökké, s 1980 áprilisáig szolgálta Erdély magyar katolikus népét. Ám ebből a 42 esztendőből csupán 18-ban (!) lehetett hivatása magaslatán, ugyanis 1940 és 1944 között aktivitási területe csak Dél-Erdélyre korlátozódott, 1945 után pedig a kommunista hatalom minden eszközzel azon volt, hogy az Anyaszentegyház jogait megnyirbálja...bővebben


Bernády György
3.500 Ft
Politikai életrajz / Fodor János

.A szerző a több évtizedes Bernády-kutatás és a korabeli közélet tudományos vizsgálatának eredményeit felhasználva, elsősorban e jellegzetes századfordulós közéleti szereplő, Marosvásárhely legendás polgármesterének politikai tevékenységét elemzi. Bernády György életpályája az 1918-as impériumváltást követően is releváns, mint egyik lehetséges válasz az erdélyi magyar politikai útkeresés első évtizedéhez...


Bernády György és kultusza Marosvásárhelyen + CD melléklet
3.500 Ft
A lokális történelem mint narratív identitás / György V. Imola / Emberek és kontextusok

György V. Imola kutatásában több tudományterület ér össze. Azért tárja fel Marosvásárhely történelmének egy korszakát, polgármestere Bernády György életpályáját, a róla szóló diskurzust, hogy megértse és nyomon követhesse egy város és perifériája emlékezési stratégiáját, identitásának szerveződését és működését.


Beszélgetések 1982-1999
3.900 Ft
Gáll Ernő

Gáll Ernő (1917-2000) szociológus, filozófus, eszmetörténész a kolozsvári egyetem professzora volt, nemzedékek támogatója és vitapartnere, 1957-tól az újrainduló Korunk főszerkesztője 1984-ben történt lemondatásáig. Életművének három fő munkaterülete három meghatározó karakterjegyet mutat: a kultúraépítés tudatosságát, a szellemi javak (szűkös keretek közt lehetséges) közvetítését, a szabadság- és reményelvű kisebbségi ideológia megalapozását, valamint az eszmetörténetben az erdélyi magyar gondolkodói hagyomány kritikai számbavételét. Filozófiai munkái mellett a sajátosság méltósága ideologémájának megalkotója fő művének a Korunkat tekintette...


Beszélgetések Méliusz Józseffel
2.800 Ft
(1930–1939) / Molnár Gusztáv

A könyv törzsanyagát képező beszélgetés 1978-ban készült. Molnár Gusztáv egy másik generáció és egy másik értékrend pozíciójából szólaltatja meg Méliusz Józsefet, éles állásfoglalásokra, de éppen ezért precíz önmeghatározásokra késztetve őt. A könyv elsősorban a két világháború közötti, kiemelten az 1930-tól 1940-ig terjedő korszak szellemi mozgásaiba enged betekintést, szubjektív, de a párbeszédpartnerek kivételes felkészültségének köszönhetően igen megalapozott módon.


Besztercei hegyitüzérek a Kárpátokban
2.700 Ft
Varga Ferenc naplóját sajtó alá rendezte, az előszót, a tanulmányt és a jegyzeteket írta: Illésfalvi Péter / Varga Ferenc

Varga Ferenc 1941 és 1944 között a Magyar Királyi Honvédség tartalékos zászlósaként teljesített szolgálatot egy olyan különleges tüzéralakulatnál, amelyet fegyverzete és felszerelése alkalmassá tett a hegyek közt megvívandó harcra. Az észak-erdélyi Beszterce városában és környékén töltött katonaidejének főbb állomásait és harctéri élményeit naplójába is lejegyezte, s az túlélve az elmúlt fél évszázadot, most kerül először a nagyközönség elé.


Besztercétől a Bánságig
2.990 Ft
Zárványok és szórványok V. / Szilágyi Aladár / Etnosz riportsorozat

Az Erdélyi Riport munkatársa etnoszportyának nevezett riportútjain ezúttal magyar szórványközösségeket, illetve román többségű vidékek magyar településeit keresett fel a Beszterce megyei Cegőtelkétől a Partiumon át dél felé haladva a temesi Végvárig. A fotókkal gazdagon illusztrált kötet tanulsága, hogy olykor egy-két intézményember is elegendő egy fogyatkozó, passzív közösség megmozdításához, megélénkítéséhez, önbecsülése visszaszerzéséhez. Ilyen helyzeteket örökít meg a térség múltjában és jelenében egyaránt otthonosan mozgó szerző.

Ajánljuk még Szilágyi Aladár további köteteit:

A belgaság dicsérete

A nemlétezők lázadása

A számon tartott ország

A Verità vándorai

Csodaváróktól csodateremtőkig

Mit akartak ezek a magyarok?

Nem Tündérkert, vagy nagyon is az

Váradhegyalja – Egy világ a város körül


Bételjesítem Isten akaratját...
2.300 Ft
A lészpedi szent leány látomásai - Pozsony Ferenc és Pócs Éva tanulmányaival / Kóka Rozália (szerk.) / Fontes Ethnologiae Hungaricae III.

Kötetünk egy Magyarországon is híressé vált moldvai látóasszony látomás-elbeszéseinek repertoárját tartalmazza. Ennek a maga nemében páratlan szöveganyagnak a fennmaradása Kóka Rozáliának köszönhető, aki 1969-ben, majd az 1970-es években több ízben felkereste Lészpeden Jánó Ilonát, aki élete folyásáról, elhivatásáról, látói, lelki gondozói és egyéb közösségi szerepeiről mesélt számára ismétlődően, éveken át; majd utoljára 2004-ben Magyarországon. A magnetofon-felvételek időrendjében közölt elbeszéléseken végigvonulnak Jánó Ilona életének legfontosabb eseményeiről és legmélyebben átélt vallási élményeiről: mennyei, purgatóriumi és pokolbeli látomásairól, valamint a hozzá látogató szent személyek: Krisztus, Szűz Mária, szentek, a Sátán, vagy a halottak jelenéseiről szóló tudósítások. Mindezek olvastán szinte a középkori kereszténység világába jutunk, amelynek maradványai a moldvai magyarság archaikus közösségeinek nyelvi és kulturális zárványaiban napjainkig fennmaradtak. 


Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene
5.900 Ft
A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai / Sipos Gábor (szerk.)

Bethlen Gábort 1613. október 23-án választotta fejedelemmé a kolozsvári országgyűlés, ahogyan Kemény János tudósított róla: „Ekkor választatott Bethlen Gábor, és ekkor szűnt meg az háborúság, úgyhogy, noha az országon kívül viseltetett hadakozások feliciter voltanak, de az haza földét ellenség lova lába nem nyomta, sem hada nem ruináltatott…” Ennek az eseménynek ünnepeltük négyszázadik évfordulóját, tisztelegve a nagy fejedelem emléke előtt. Egy új történelmi kor mindig újszerűen, új elemeket és új történeti forrásokat bevonva rajzolja meg egy uralkodó szellemi portréját és a kort, amelyben élt. Az emlékezés theatruma a mai kor emberéhez és a tudományterületek változó megközelítésmódjaihoz mérten átalakult, szélesebb, színesebb, összetettebb lett. Mindez jól nyomon követhető az e kötetben nyilvánosság elé tárt tanulmányokban, amelyek a 2013. évi programsorozat legnagyobb eseményén, a Kolozsvárott, október 23–24-én lezajlott konferencián, valamint a Magyar Tudományos Akadémia emlékülésén, november 25–26-án elhangzott előadások írott változatai.


Bíró Gáspár emlékkönyv
3.990 Ft
Kisebbségi identitás és önrendelkezés a globalizmusban / Fábián Gyula - Jakab Albert Zsolt (szerk.) / Documenta et studia minoritatum

"Az érdekek harmóniájának a feltevése a nemzetközi viszonyokban és általában a materiális világban alapvetően téves feltevés. A harmónia alapvetően spirituális fogalom, még akkor is, ha a materiális világra (tárgyakra) vonatkozik. Nem értelmetlen pl. az emberi testben megnyilvánuló harmóniáról beszélni, de ez a harmónia olyan bonyolult összefüggéseknek a végeredménye, amelyek ...bővebben


Bisztrai Mária
2.300 Ft
Beszélgetőkönyv / Dehel Gábor / Prospero könyvei

Bisztrai Mária 1923.május 25-én, Kolozsváron született. Dr. Petru Groza és Kabdebó Jozefina (Duci) gyermeke. Magyar és román nyelvű iskolákban tanul, majd Svájcban, Zürichben diplomáciai szolgálatra készül. Befejezi tanulmányait, mégis jelentkezik a Kolozsvári Művészeti Intézet színész szakára. 1951-től a Kolozsvári Magyar Színház színésze, 1969-1985 között igazgatója. Kötetünk laza beszélgetésben születő visszaemlékezés fotókkal, egyéb dokumentumokkal, adatokkal színesítve.


Bizonyítás egyszerű utakon
3.400 Ft   2.720 Ft
-20%
Draskóczy Ede válogatott írásai / Draskóczy Ede (szerk. Mák Ferenc) / Délvidéki Soroló

Draskóczy Ede (1891-1945) óbecsei ügyvéd, lapszerkesztő, kisebbségi politikus, a délvidéki magyar irodalmi és művelődési élet fáradhatatlan szervezője 120 évvel ezelőtt született Makón.


Boldog rabságom
1.800 Ft
Szilágyi Sándor

A kötet első kiadása a kommunista rendszerben illegálisan nyomtatott és terjesztett könyvek között sikerkönyvnek számított. Most a harmadik kiadását bocsátjuk közre: aktualitását a rendszerváltozás óta sem veszítette el, hiszen az az ellenzéki tett, amelyet a református lelkipásztor meghurcoltatásának és bebörtönzésének elbeszélésében a szenvedés és az öröm páratlan összekapcsolásával egykor végrehajtott, maradandó megvalósítása a kereszténység lényegének. Egy ártatlanul és látszólag cél nélkül megélt szenvedéstörténet tényszerű dokumentuma helyett egy a szenvedést kiváltságként megélő, elragadtatott misztikus lélek Krisztusban való elmélyülésének naplóját olvassuk...bővebben


Bolyai Biográfia - Bibliotéka - Bibliográfia
2.800 Ft
Nagy Ferenc (szerk.)

Ezzel a kötettel egyszerre tisztelgünk a 225 éve született zseniális apa, Bolyai Farkas, és a még zseniálisabb fiú, Bolyai János előtt, aki 175 éve készítette el világhírű remekművét.

A hiánypótló mű három részből áll. Első része Bolyai János biográfiája a Bolyai-kutatás négy kiválóságának tanulmányai tükrében. A második rész Bolyai Farkas tanári beköszöntője, akadémiai tervezete és 1830-ban megjelent első matematikai könyve. Mindkét rész nehezen hozzáférhető és alapvető fontosságú dokumentumok gyűjteménye reprint kiadásban.

A mű harmadik része a két Bolyai munkásságát, és a Bolyai-kutatás 1920-ig terjedő "hőskorát" átfogó első korszerű Bolyai-bibliográfia. A kötetet záró "Appendix" egy szenzációs felfedezés jelzésével nyit kaput a két Bolyai alkotóműhelyébe és az életműkiadás folytatásához.

Jelen kiadvány vezérlője Bolyai János üzenete: "már most nem durva erővel, hanem műveltséggel kell igyekeznünk ki-tűnni".


Bolyai-breviárium
3.500 Ft
Oláh-Gál Róbert

2012-ben 210 éve, hogy megszületett Bolyai János. E szerény olvasmánnyal szeretném erre az évfordulóra felhívni az érdeklődő olvasó figyelmét. A Bolyaiakról nagyon sokan és nagyon sokat írtak. Ennek ellenére e kis könyvvel azt szeretném igazolni, hogy még mindig van fehér folt a Bolyaiakról való ismereteinkben. Például nem tudtuk, hogy Bolyai Farkas, gyermekként, nyári szünidőkben, közel tíz évet tartózkodott Alsógáldon. Bolyai János sem tizenkét évet élt Domáldon, hanem csupán hatot. Továbbá arról is érdemes többet megtudni, ahogyan az akkori környezetükbe integrálódtak.


Botcsinálta kalandorok
2.390 Ft
B. Kovács András / Emberek - életek

A kilencvenes évek elején Nyugatra utazni még a szabadulás mámorát jelentette, a demokrácia üdvét, a szabadság és egyenjogúság megtapasztalásának lehetőségét. De a munkát keresők már komoly akadályokkal számolhattak. A szerző beszélgetőtársainak már a rendszerváltás utáni első években is ezek leküzdésére kellett összpontosítaniuk. A riportokból korlátok, a nehézségek, a csapdák, a nélkülözések, a csalétkek, a kelepcék és visszaélések világára derül fény, az egyéni sorsok végtelen változatossága pedig egészen elképesztő. Az elvándorlás okaként felismerhetjük az itthoni elmaradottságot és elnyomást, a nincstelenséget, a gazdasági csődöt, a nemzetállami, etnikai, politikai zűrzavart, mely kilökte e nép fiait az országútra, a nagyvilág magába szívó örvényébe. És az okok egyike sem buzdított a visszatérésre.


Brüsszeli levelek
3.200 Ft
Pap István

Műfajilag nehezen beskatulyázható Pap István könyve. Van benne önéletrajzi feljegyzés, fogságélmény, moralizáló töprengés, az élet derűs oldalait a legnehezebb pillanatokban is észre vevő természetes észjárás írásban megfogalmazott lenyomata. Kemény kétkezi munkába belenevelődve, a második világháborúban és a több éves szovjet hadifogságban edződött gazdamérnök, egyetemi tanár, majd akadémikus közvetlenül az 1989-es decemberi fordulat előtt, alatt és után a Brüsszelben élő lányainál keltezi első feljegyzéseit. Jó íráskészségű, művelt emberként fogalmazza meg kérdéseit, keresi a válaszokat, és vonja le a rövid 20. században itt, Erdélyben élt, sokat, sokat tapasztalt gondolkodó értelmiségi tanulságait.
 Részletes keresés