Betöltés...

Egyházi, vallási könyvek, egyháztörténet

Egyházi könyveink elsősorban egyháztörténeti jellegűek, a határon túli templomok kultúrtörténeti bemutatásai, egy-egy kis egyházi közösség életének történeti bemutatása, egyházi műemlékek néprajzi és kultúrtörténeti gyűjtése, egyházi intézmények történeti bemutatásai.


„Tebenned bíztunk…”
1.110 Ft
Bod Péter és Lászlóffy Aladár írásával, valamint Jékely Zoltán versével Szenczi Molnár Albertről - Kovács Sándor Iván utószavával / Szenczi Molnár Albert / Ister Magyar Klasszikusok

Szenczi Molnár Albert (Szenc, 1574. augusztus 30. – Kolozsvár, 1639. január 17.) református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító...bővebben

 

 


Zarándokút a Szenthelyekre
12.000 Ft
Dr. Révay József / Szenthelyek könyve

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv, benne ex libris + ex libris bélyegző.

Részlet Dr. Leopold Antal esztergomi prelátus-kanonok előszavából:

A SZENTATYA „Rómában, Szent Péternél, január hó hatodikán, Vízkereszt ünnepén, az ezerkilencszázharmincharmadik évben”, pápasága tizenegyedik évében kiadott „Quod nuper” kezdetű jubileumi bullájával rendkívüli szentévet és nagy jubileumot hirdetett, az emberi nem megváltásának tizenkilenc évszázados fordulója alkalmából. 

Őszentsége bullája elmondja, hogy ha mindjárt ennek az eseménynek pontos esztendeje történelmileg nincs is teljesen tisztázva, magában a tény vagy jobban mondva a csodálatos események sorozata olyan fontos és jelentőségteljes, hogy nem lehet mellettük megemlékezés nélkül elmenni. […] „Kedves Fiaim, – írja a Szentatya, – melyik centenárium lehetne szentebb és méltóbb arra, hogy megünnepeljük?” […] Mivel továbbá a teljes búcsú, amelyet őszentsége erre a Szentévre engedélyezett, csak Rómában lesz elnyerhető, szeretettel hívja az egész keresztény katholikus világot a szent városba, amely a katholikus hit középpontja, Jézus Krisztus helytartójának otthona, ahol kiváló alkalom van tisztelni az Ur szenvedésének szent ereklyéit.


Viharok szárnyán
2.000 Ft
A deáki református keresztyén egyházközség története / Czibor József / Csallóközi Kiskönyvtár

E könyv törzse 1935-ben jelent meg először. Szerzőjét a deáki gyülekezet választotta meg lelkipásztorául 1932-ben. A faluban kitelepítéséig, 1947-ig szolgált. A deákiak a modern kori megtöretése urán a Budapest közeli Budafokon, végül Törökbálinton prédikált, ahol kiépítette a telepes gyülekezet hitéletének intézményi feltételeit. Deáki nem a Csallóköz területén fekszik, légvonalban 12 km választja el tőle, de református gyülekezetének múltja a Komáromi Református Egyházmegye történeti keretei közt zajlott, ezért ez a kiválóan, a kortársak szerint is mintaszerűen megírt könyv okkal és joggal foglalja el helyét e sorozatban.


Vigasztaljátok népemet
2.500 Ft
Válogatás a Szabad Európa Rádióban 1967-1992 között elmondott prédikációkból / Havadtőy Sándor

Ősi református papi család sarja dr. Havadtőy Sándor nyugalmazott egyetemi tanár, a Fairfield-i Magyar Református Egyház lelkipásztora. 1924-ben született Kovásznán. A kolozsvári református teológián kezdte el tanulmányait, majd Svájcban fejezte be, a világhírű Barth Károly bázeli professzor tanítványaként. 1951-ben doktorált Bázelben, németül megírt disszertációjával. A kiváló képzettségű fiatal lelkész előtt azonban a világesemények, a Vasfüggöny, a pártdiktatúra hatalomba lépése eltorlaszolta az utat haza, szülőföldjére. A magyar emigránsok keserves sorsát vállalva, előbb Kanadában, majd az Egyesült Államokban kezdett hozzá lelkipásztori munkásságához.

Szülőföldjét azonban egy pillanatig sem felejtette el, igyekezett minden erejével szolgálni Erdélyt, a székelységet. Az igehirdetés mellett állandó gondja volt az itthoniak megsegítése, mind anyagiakkal, mind lelkiekkel. Huszonöt éven át, 1967-től 1992-ig hirdette az Evangéliumot a Szabad Európa Rádió protestáns félórái keretében. Rádiós prédikációinak foglalata ez a kötet: hazaküldött szavak immár nyomtatott levelekben.


Vigasztalások könyve
3.000 Ft
Elmélkedések és hangulatok / Hock János
Korának megfelelő állapotú antikvár könyv. Részlet az előszóból :  „A... bővebben

Vaszary Kolos 1855-1905
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Keményfy K. Dániel

Hasonmás kiadás - Esztergom,Buzárovits Gusztáv kny., 1905.

Vaszary Kolos esztergomi érsekként számos történeti munka szerzője volt, mellette pedig tanárként is működött, s sokat tett Esztergom fejlődéséért. A jelen kötetben az ő élettörténetét olvashatjuk. ...


Vándorfecske hazatalál
2.400 Ft
avagy: először Erdélyben, a Csíksomlyói búcsú hívására / Végső Gyula

"A látványból fakadó érzést nehéz szavakba önteni. Persze, szép a táj is, de most nem ezért. Minél magasabbról pillantunk vissza, annál megdöbbentőbb a kép. A már több kilométernyi távolságból nézve, a Somlyóra vezető számtalan úton az emberek megáradt folyóként hullámzanak felfelé. Mintha visszájára fordult volna a természet, nem a forrásból ered a patak, s keresi az utat lefelé, hanem éppen fordítva, mintha a bővizű folyók vetettek volna egy bukófordulót, s jönnének vissza, szembe önmagukkal, vissza a forráshoz.”  Idézet a könyvből


Válogatott előadások I.
1.200 Ft
Sejk Abdul Kadir Geilani

Vallásos népélet Kupuszinán
2.500 Ft
Silling István

Silling István szülőfaluja népi vallásosságával foglalkozott már, de mindig résztémákat dolgozott fel, így jelen könyve azért is fontos, mert itt áll össze az anyag monográfiává. Vallásos népélet Kupuszinán című művében mindössze egyetlen nyugat-bácskai falu vallásos hagyományát találja meg az olvasó, mégis van a könyvben egy fajta többlet, mégpedig a komplex szemléletű leíró-elemző közreadás. Az egyedi felől közelít az általános felé, ami azt is jelenti, hogy a sajátosságok mellett a közösségi, általános jellemzőkön keresztül utal a vajdasági magyar vallásos népélet főbb vonásaira is. A szöveghez szervesen illeszkedik, kiegészíti azt a gazdag illusztrációs anyag, ami vizuálisan segíti az olvasót a megírtak értelmezésében. (Klamár Zoltán)


Vallásnézet
3.200 Ft
A kelet-közép-európai átmenet vallástudományi értelmezése / Máté-Tóth András

Máté-Tóth András (1957) teológus, valláskutató, a Szegedi Tudományegyetem professzora és a Bécsi Egyetem magántanára. Könyvében az elmúlt 25 esztendő kelet-közép-európai vallási és egyházi változásaival és ezek elméleti megközelítéseivel foglalkozik. Szekularizáció, közvallás, társadalmi dráma, civil vallás, üres jelölő - ezek a kulcsfogalmak fémjelzik megközelítéseit. Elemzéseivel igazolja, hogy a szekularizációs elméleten túl további elméletek is szükségesek a régió sajátos történelmi és kortárs tapasztalatainak megértéséhez. Végső következtetése szerint a vallás olyan sokrétű dimenziója a régió társadalmainak, amely jelentős szerepet játszik a társadalmi és egyéni identitás folyamatos újraépítésében, és szerves részét képezi a kortárs diskurzusoknak.


Vallás Magyarfaluban
4.200 Ft
Néprajzi vizsgálat / Iancu Laura / Studia Ethnologica Hungarica

Iancu Laura könyvében a moldvai Magyarfalu katolikus lakosságának vallási életét mutatja be. A helyi vallási rendszer alapvető elemeinek (lélekhit, halottkultusz, természetfeletti lények, szakrális terek és tárgyak, szentelmények stb.) vizsgálata mellett a hazai néprajzkutatásban kevéssé vizsgált jelenségek elemzésére is sor kerül; mint például a gyermekkori vallásosság, a vallási szocializáció, a papság szerepe, a mise vagy a vallásos ikonográfia kérdései...bővebben

 


Ünnepről ünnepre
3.900 Ft
A keresztyén ünnepek története és lényege / Marius van Leeuwen

Kevés olyan vívmánya van a keresztyénségnek, mely kultúránkat olyan nagy mértékben befolyásolta volna, mint a rend, amelyet kialakított a múló időben, és a naptárak, amelyek jelzik az ünnepeket és jeles napokat. A vasárnap a keresztyének számára mindig is fontos nap volt, és máig sokak számára más, mint a többi nap. A keresztyén ünnepek - elsősorban a karácsony, húsvét és pünkösd - határozzák meg még a templomfalakon kívül is az év ritmusát. A Mikulás és az Állatok világnapja pedig keresztyén szentek emléknapjára vezethető vissza...bővebben

 

 


Újra szárnyra kapni
1.365 Ft
Interjúk és előadások a krízisről és a segítségnyújtásról / Hézser Gábor

A Mihály Emőke által összeállított kötet a válságba jutottakról és a segítés lehetőségeiről szól. Beszélgetések és előadások leírt, szerkesztett anyagát tartalmazza – de nemcsak az élő szó nyomai teszik izgalmassá, hanem az eredetiség, amellyel szerzője a divatosnak számító kérdésekről beszél. A kamaszkori lázadásról, a munkahelyi kiégésről, a férfi és nő különbözőségéről, a lélek és a test egészségéről, a depresszióról, az öngyilkosságról, a közösségi és orvosi segítségnyújtásról nem a népszerű lélektan közhelyeit találjuk a könyvben. Az életismeret, a bölcsesség és az empátia, ami a szaktudáshoz társul, teszi olvasmányossá és szerethetővé.

Recenzió az Újra szárnyra kapni című kötetről


Újjászületések
3.000 Ft   2.400 Ft
-20%
Restaurálási, egyházművészeti és kultúrtörténeti képes tanulmányok / Korhecz Papp Zsuzsanna

A szerző néprajzkutató, tanulmányai több éves kutatatások eredményeképpen születtek. A tanulmányok között találunk számos délvidéki egyházi vagy egyéb műemléki restaurálást, mint például a ferencesek Szent Rókus-festményének restaurálását Szabadkán vagy a zentai Barabás-képek restaurálását. Emellett olyan tanulmányok is szerepelnek a kötetben, mint Schöfft József két Szent Teréz-főoltárképének ikonográfiai összehasonlító elemzése, vagy a szabadkai Kapisztrán-kiállítás a nándorfehérvári diadal 550. évfordulója alkalmából. Az írásokat végig igényes, gyönyörű képanyag kíséri.


Torda - Római katolikus plébániatemplom
900 Ft
Zabán Márta (szerk.) / Erdélyi műemlékek

Az 1993-ban útjára indított Erdélyi műemlékek sorozata magyar kultúrához tartozó erdélyi épített örökség legjavát mutatja be azzal a céllal, hogy felhívja a közösség figyelmét értékeinkre, örökségünkre, felelősségeinkre. Különösen olyan emberek figyelmébe ajánlott, akik jelenleg birtokolják, használják ezeket az értékeket, de azoknak is szól, akiket érdekel az erdélyi történelem, építészet és művészet.

A Transylvania Trust Alapítvány és a Kriterion Könyvkiadó közös kiadásában megjelenő Erdélyi műemlékek sorozat az épített örökség tájainkon még fellelhető legértékesebb emlékeit kívánja megismertetni a szélesebb körű olvasóközönséggel. A lassan negyvenedik számához közeledő füzetsorozat egyben történelmi-földrajzi turistakalauzként is szolgál az országjáróknak, hazai és külföldi turistáknak, ráébreszti a fiatalokat értékeinkre, arra, hogy mindnyájunk kötelessége ezeket megőrizni, védeni, és akár áldozatok árán is felújítani, rekonstruálni.


Törd a kígyó fejét
2.400 Ft
Iskolaügy a vallásnevelés prizmáján keresztül, a 20. századi gyulafehérvári egyházmegyében / Albert-Lőrincz Márton

Jelen könyvben azokat az oktatásüggyel összekapcsolódó kisebbségi kérdéseket szeretnénk körüljárni, amelyek befolyásolták, illetve meghatározták generációk identitásalakulását és vele együtt vallási kultúráját, az erdélyi régió politikai státusváltozásából fakadóan. Választ keresünk azokra a kérdésekre, melyek az anyanyelvi oktatás fenntartása körül fogalmazódnak meg. Eljutunk az iskolafenntartó egyházak és az állam közötti viszony vizsgálatához, és bemutatjuk a Gyulafehérvári Egyházmegye klérusának saját iskoláiért folytatott küzdelmét...bővebben


Templomra szállt bánatmadár
4.200 Ft
Székely Ferenc

A kötet a Kemény Zsigmond és Sütő András személye és neve által nagy ismertségre emel­ke­dett faluval kapcsolatos írásokat tömöríti, három csoportra tagolva a különböző műfaji írásokat. Az első ciklus (Sziget a Holttengerben) a települést mutatja be, különös tekintettel refor­mátus magyar lakosságára, múltját, a falu életében meghatározó szerepet vivő báró Kemény családot. A népi kultúrájáról Faragó József két, kevésbé ismert dolgozata nyújt képet, és Székely Ferenc összefoglalása...bővebben


Te gondolkozzál bennem...
2.000 Ft
Mécs László portré - emlékek és dokumentumok tükrében. / Bartal Károly Tamás (és mások)

A kötet feleleveníti Mécs László életét, költészetét, papi tevékenységét, szűkebb pátriáját, Nagykapos és Kassa korabeli életét. Számos dokumentum, beszéd, és visszaemlékezés segít megemlékezni Mécs Lászlóról.


Søren Kierkegaard teológiájának súlypontjai
2.400 Ft
Püsök Sarolta / Egyetemi jegyzetek

Amikor a XIX. században a protestáns teológia még a kanti axiomatikus gondolkodás ölén szendergett, az európai filozófia pedig még mindig a hegeli szellemet csodálta álmodozva, volt egy friss gondolkodó, aki mindkét csoportnak ébresztőt fújt. Ez volt Søren Kierkegaard. Püsök Sarolta lelkész, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának oktatója.


Szükségben segítő könyv
2.450 Ft
Kömlei János

"Szükségben segítő könyv, vagyis haszonnal gyönyörködtető hiteles történeteken, és jeles példákon épült tanítások, mint kelljen az embernek élete mindennémű környűlállásaiban magát viselni, hogy sorsával meg elégedetten élhessen..." Kömlei János Szükségben segítő könyve 1790-ből való, e kötet annak reprintkiadása és a hétköznapok gondjaiban ad eligazítás, gyakorlati tanácsokat. Részletes keresés