Betöltés...

Egyházi, vallási könyvek, egyháztörténet

Egyházi könyveink elsősorban egyháztörténeti jellegűek, a határon túli templomok kultúrtörténeti bemutatásai, egy-egy kis egyházi közösség életének történeti bemutatása, egyházi műemlékek néprajzi és kultúrtörténeti gyűjtése, egyházi intézmények történeti bemutatásai.


A kolozsvári Farkas utcai református templom és kollégium történetéből
1.900 Ft
Herepei János

A szerző történelmi hitelességgel, korabeli dokumentumok felidézésével, oknyomozó alapossággal tárja fel szülővárosának református vonatkozású műemlékeit, a Farkas utcai templom kegytárgyait, halottait, a református kollégium diákjai, köztanítói, tisztségviselői névsorát, a Házsongrádi temetőben nyugvó tanárainak sírját, a kollégiumi könyvtárban levő ismeretlen 16-17. századi verses emlékeket vagy a kollégium nyomdájából kikerülő, 19. század eleji művészi nyomatokat.


A kolozsvári Farkas utcai templom történetéből
1.900 Ft
Herepei János

A Mátyás király alapította kolozsvári Farkas utcai templom a legnagyobb egyhajós gótikus istenháza a Kárpát-medencében. A szerző történelmi hitelességgel, korabeli dokumentumok felidézésével, oknyomozó alapossággal tárja fel az első erdélyi műemlék-felújítást az építkezés ünnepélyes megkezdésétől a templom újrafelavatásának ünnepéig.


A Losonci Theológiai Szeminárium (1925-1939)
1.800 Ft
Puntigán József / Patrióta Könyvek

A református Szeminárium 2004-ig az egyetlen felvidéki magyar felsőszintű képzést nyújtó intézmény volt. Történetét, körülményeit mutatja be a kötet korabeli képanyaggal és táblázatos kimutatásokkal. Puntigán könyve az eddigi legteljesebb megjelenő anyag a Szeminárium történetéről.


A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium
3.150 Ft
Bolyai Farkas Líceum története (1944-1990) / Madaras Piroska

A Marosvásárhelyi Református Kollégium-történet harmadik kötete. ,,A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum egyike Erdély legrégibb tanintézeteinek. Jogelődje, a ,,schola particula" 1557-ben, a reformáció idején jött létre. A helység abban az időben, lakosai számát tekintve még jelentéktelen település volt, de már megindult a városiasodás útján, ez pedig új művelődési igényeket teremtett. A Kézműves, kereskedő polgárok igényelték az iskolát, szívesen taníttatták gyermekeiket, áldoztak is rá, hiszen az iskolázás a társadalmi felemelkedés útja volt...bővebben

 


A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium történetéből (1895-1944)
2.940 Ft
Koncz József

A 450 éves marosvásárhelyi kollégium történetének érdekes felvezetése a Milleneumtól a második világháború hozta változásokig. A mellékletben a végzősök tablóinak színes reprodukciói találhatók.


A vallási élet emlékei a Kiskunságban
950 Ft
Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.)
A katolikus, a református és a zsidó népi vallásosság történetét és a... bővebben

Bérmálás
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron hagyatéka című sorozat második kötetében Erdély nagy püspökének bérmálási beszédeiből ad közre egy válogatást. A pünkösdi, pünkösd utáni bérmakörutak jelentették azokat a ritka alkalmakat, amikor a Püspök Úr meglátogathatta híveit, s nagyobb számú hívő sereg előtt beszélhetett. Márton Áron életére és pályájára rányomta bélyegét a történelem, 1938-ban szentelték püspökké, s 1980 áprilisáig szolgálta Erdély magyar katolikus népét. Ám ebből a 42 esztendőből csupán 18-ban (!) lehetett hivatása magaslatán, ugyanis 1940 és 1944 között aktivitási területe csak Dél-Erdélyre korlátozódott, 1945 után pedig a kommunista hatalom minden eszközzel azon volt, hogy az Anyaszentegyház jogait megnyirbálja...bővebben


Cserépedények titka
2.200 Ft
Jakubecz Márta

Az itt összegyűjtött írások a Remény című katolikus hetilapban jelentek meg. A kötet mondanivalóját a kép már előre jelzi: Merjük az életünket naponként újra kezdeni, még akkor is, ha látszólag már elveszett a remény! Ez a mondanivaló pedig igencsak aktuális, most, amikor reményvesztett emberekkel vannak tele a pszichiátriai rendelők, így sokan teljesen elfelejtették, hogy gondjaikra a gyógyírt éppen a "gyökerek" adnák meg: a keresztény értékekből való töltekezés.


Csíksomlyó, a kegyhely
2.600 Ft
Dr. P. Boros Fortunát

Az 1400-as években a ferencesek már klastromot működtettek Csíksomlyón. A tatár, török támadások, a vallásháborúk sokszor fenyegették elpusztítással a rendházat. a ferencesek sokszor menekülni kényszerültek, de mindig visszatértek. Újjáépítették a felégetett épületeket és folytatták szívós munkájukat. Ezt a sok évszázados küzdelmet és fejlődést mutatja be a könyv.


Egyházlátogatások és közgyűlések (1827-1832)
3.000 Ft
A Komáromi Református Egyházmegye Canonica Visitatiói és közgyűlései (1827-1832) / Koncsol László / Csallóközi Kiskönyvtár

A Kiskönyvtár döntően reformkori egyháztörténeti forrásait a Dunántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei őrzik Pápán. Sajnos, a történelmi Komáromi Tractus levéltári anyaga csak 1815-1848-ból maradt ránk. Némileg ez a 35 évnyi dokumentáció is hézagos, de értéke így is fölmérhetetlenül nagy. Hasznosíthatja a nyelvész, a szociográfus, az egyház- és iskolatörténész, a csallóközi, a mátyusföldi, a Vág melléki és Vágon túli települések és gyülekezetek múltjának búvárlója, a lelkipásztorok és iskolamesterek életrajzírója, a víg és szomorú történelmi anekdoták kedvelője, a művelődés- vagy az orvostörténész, a felekezetközi vagy az egyházi és világi kormányzás közti viszony búvárlója. A köteteket név- és tárgymutató, a sorozat első könyvét tanulmány, utolsó darabját szótár és a prédikátorok önéletrajza zárja le.


És az Ige testté lőn...
2.800 Ft
Liszka József

Ez a kis könyvecske odafigyelést, időt igényel - úgy mint azok a kis szentképek, amelyeknek reprodukcióin mélázhat el most az olvasó. Az imakönyvek lapjai között megbúvó, a szekrényajtóra vagy ládafedélre ragasztott kis szentkép emlékeztette valamire tulajdonosát: szülőre, egy kedves barátra, lelkipásztorra, egy zarándoklatra, a hitfontosságára. Legyen emlék ez a könyv is a maga harminchárom kis szentképével. Emlékeztessen a Megváltó születésére, harminchárom évére, s emlékeztessen karácsonyra!


Ferences kolostorok és templomok II.
2.900 Ft
P. Benedek Fidél / Bibliotheca Transsylvanica
P. Benedek Fidél történetírói kutatómunkája során megírta az egykori ferences kolostorok történetét, amely gazdag kézirathagyatékában maradt, és amelynek... bővebben

Házasság, család
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A szent életű püspöknek igen kedvelt témája volt a házasság és a család, mint az egész társadalom fennállásának és fejlődésének alapvető feltétele. Közvetlen hangú beszédei, világos útbaigazításai ma is érvényesek. Összeállította és jegyzetekkel ellátta dr. Marton József.  Márton Áron neve, alakja nemcsak ismert, de jelképes is az erdélyi ember számára...bővebben


Hitből táplálkozva
1.200 Ft
Az 1674-es pozsonyi vértörvényszék elé idézett gömöri lelkészek és tanítók / Ferencz Anna

A protestáns egyház gömöri lelkészeinek és tanítóinak üldöztetésének történetét és dokumentumait dolgozza fel a tanulmány.


Hív a harang
2.350 Ft
Csávossy György

A szerző mint - világi rendben - levő keresztény hármas tagolású kötetében - harangozásra -, illetve az igehirdetés nem könnyű feladatára vállakozik, azzal a nem titkolt célkitűzéssel, hogy felébressze lelki szendergésükből a bóbiskoló embereket.


Húsvét
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron kéziratban maradt húsvéti prédikációi igazolják a nagy püspök mély hitét, ezek mindenike vigaszt és reményt sugall. A húsvéti feltámadást, mint eseményt, összefüggésbe hozza hallgatóságának életével. Szociális érzékenysége, az elnyomott néppel való együttérzése, egyháza és nemzete érdekében megnyilávnuló erőfeszítése minden lelkipásztori és főpásztori megnyilatokázásában nyomon követhető.


Isten állatkái
2.700 Ft
Jakubecz Márta

A humorral átszőtt, gazdag cselekményű, tanító állatmaséket közreadó könyv egyrészt ajánlható otthoni olvasásra gyerekeknek, másrészt - a hitoktatás folyamatába beépítve - felhasználható a tanórákon kiegészítő anyagként.


Keresztség, hit
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron püspök a keresztséggel és a keresztség szentségével kapcsolatos a Gyulafehérvári Érsekség könyvtárában és a Batthyáneumban hagyatékban maradt beszédeit tartalmazza a kötet. Ide sorolták a hagyatéknak azokat a töredékeit is, amelyek a rokon témákkal - kegyelem, ősbűn, hit, keresztény élet - foglalkoznak.


Kiskunsági Madonnák
1.900 Ft
Sümegi György / Bibliotheca Cumanica

A néprajzi gyűjtés a Kiskunsághoz kötődő Madonna-ábrázolásokat mutatja be, fekete-fehér és színes képanyaggal mellékelve.


Mindennapi kenyerünk 2.
1.900 Ft
Halko József - Édes Árpád

A mindennapok egy-egy szeletkéje hasznos tanácsokkal, útravalókkal egy katolikus pap és egy református lelkipásztor szemével.Részletes keresés