Betöltés...

Egyházi, vallási könyvek, egyháztörténet

Egyházi könyveink elsősorban egyháztörténeti jellegűek, a határon túli templomok kultúrtörténeti bemutatásai, egy-egy kis egyházi közösség életének történeti bemutatása, egyházi műemlékek néprajzi és kultúrtörténeti gyűjtése, egyházi intézmények történeti bemutatásai.


Bajkút
750 Ft
A Doroszlói Szentkúti Kegyhely ismertetése / Dr. Alexander Kalmár

Hasonmás kiadás - Csernicsek-nyomda, Bačka Palánka. 1924.

„A malasztteljes Istenanya, Mária, az Ő, szent Fia bőségesebb kegyelmeinek kiosztására természeti szépségekben bővelkedő helyeket választott ki, - mint ezt édes hazánk búcsujáró helyei: Kiscel, Radna, Gyűd, Andacs bizonyítják. Ezek az alkotó kezeitől feldiszitett helyek oly kellemesen hatnak  Mária tisztelőire, hogy már a távolból ég felé vonzák a vallás vigaszai után epedő lelkeket. Fennebbi helyekhez sorolom és nem kevésbbé kies kegyhelyét Bácsmegyének akarom veled, szives olvasó megismertetni...bővebben


Egyén és közösség
1.500 Ft
Konferenciakötet / Ulrik M. Monika - Vida Márta / Sapientia Füzetek

A Sapientia Füzetek 28. kötete egy különleges ajándék: a megszentelt élet éve és a 2015. november 14-én megtartott Sapientia-nap közös ajándéka. A kötetben szereplő írások a szerzetesek éve kiemelkedő eseményeinek nagyon fontos tanításai Ferenc pápától, José Rodríguez Carballo OFM érsektől, Mauro Lepori ciszterci és Juan Mari llarduia ferences szerzetestől. Ízelítőt, áttekintést kapunk szerzetesi és egyben emberi életünk különféle összetevőiről: hivatásról és küldetésről, zarándoklétről, személyes és közösségi élet-hivatásról, Istenre és egymásra utaltságról. Segítséget, hogy képessé váljunk hálával tekinteni a múltra, szenvedéllyel megélni a jelent és reménységgel átölelni a jövőt. Miközben - mint az egymásra épülő kövek - együtt, egy-másra támaszkodva észrevétlenül megjelenítjük Krisztus titokzatos testét. Erre a misztériumra szeretné ráirányítani a figyelmünket Egyén és közösség című kötetünk." (a Kiadó)


A dél-erdélyi református egyházkerületi rész története 1940-1945
4.300 Ft
Nagy Alpár-Csaba / Documentatio Ethnographica

„Az új határ példátlan módon szakította ketté Erdély területét. Történelmi régiókat, évszázadok óta összefonódott gazdasági, társadalmi, kulturális kapcsolatrendszert, falvakat, családokat vágott ketté minden pragmatikus szempont mellőzésével. Városok szakadtak el az őket ellátó vidéktől, ipari vállalatok nyersanyag- és munkaerő bázisuktól, kistermelők felvevő piacuktól, vasútvonalak holtvágánnyá, főútvonalak határ menti zsákutcákká változtak...bővebben


Keresztények is lehetnek depressziósak
1.990 Ft
Remény és segítség / David P. Murray

„Talán kétségbeesve vetted kézbe ezt a kis könyvet. Talán mint annyi keresztény, titkolod, hogy mentális vagy érzelmi válságba kerültél – mondjuk depresszióba estél, vagy pánikrohamaid vannak –, és sokféle gyógymódot kipróbáltál, de ahelyett, hogy javult volna, csak romlott az állapotod. Vagy talán valamelyik családtagod szenved ilyen módon, és nem tudod, hogy reagálj a helyzetére, vagy miként segíts neki. Esetleg lelkipásztorként érzed tehetetlennek magad, mert valamelyik kedves bárányod mentális válságban van...bővebben


Két találkozás között
2.500 Ft
Áhítatok vasárnapokra / Horváth Levente

Az erdélyi protestáns családokban régen természetes volt, hogy a hívő családok rendszeresen körbeülik az asztalt, és a családfő vezetésével legalább hetente egyszer áhítatot tartanak. Horváth Levente Két találkozás között című kötete ezeket a család- és közösség-, illetve hitépítő alkalmakat kívánja feleleveníteni, fogódzót nyújtani ezekhez, tartalmas olvasmányt kínálva az év mindegyik hetére. A könyvben található bibliai magyarázatok a szerző különböző alkalmakkor elhangzott prédikációinak, áhítatainak szerkesztett változatai. A magyarázatok a keresztény egyházi év vasárnapjainak rendjét követik.


Orosznak lenni
2.900 Ft
Nyitás Keletre / P. Gábor Mózes

Ez az orosz Keletről szóló vallomás több fázisban, sokáig íródott. A közben eltelt évtizedek igazolták, hogy a szovjet korszak és a rákövetkező kétértelmű orosz modernizálódás itt leírt eseményei lényegileg nem vesztették el aktualitásukat, sőt ma is kulcsot adhatnak a múltat és jövőt fürkészők kezébe. A politikai-gazdasági "keleti nyitás" szempontjából érdemes tanulmányozni az orosz vallási, kulturális, történelmi és gyakorlati ideálok konfliktusát az "engedetlen" napi valósággal azoknak, akik új lehetőségeket, nagy természeti tartalékokat és szellemi alternatívákat keresnek a világ legnagyobb országában...bővebben


Az 1848-as erdélyi római katolikus egyházmegyei zsinat
1.980 Ft
Tamási Zsolt

Az 1848-as erdélyi római katolikus egyház-megyei zsinat a forradalmi hangulatban került megtartásra. A megfogalmazott javaslatok és határozatok jól tükrözik azokat a törekvéseket, amelyek végig jelen voltak a 19. századi Erdélyben, de megfogalmazásra csak ekkor kerülhettek. A kötet a zsinati munkálatok elemzésén keresztül az elvitatott egyházjogi érvényesség bizonyítása mellett bemutatja az erdélyi katolicizmusnak a klerikusok és világiak által jelzett kulcsproblémáit.


A Sepsi Református Egyházmegye történeti névtára 1900-ig
1.980 Ft
Tóth Levente / Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek

A kötet a történelmi Sepsi Református Egyházmegye lelkészeinek, iskolamestereinek, kántorainak 1900-ig vezetett névtára és életrajzi adattára. Bevezetője a sepsi egyházmegyében szolgáló családok, dinasztiák között kialakult kapcsolatok, rokoni szálak szövődését, kiterjedését követi nyomon, a papi pálya állomásait, a különböző karrierstratégiákat mutatja be. Bár a teljes erdélyi reformátusságra érvényes konzekvenciákat nem fogalmazhatunk meg, a kiválasztott példák alapján világosan körvonalazódik a székelyföldi református egyházi értelmiség tipikus életútja. A kötet második része a névtárban szereplő egyházi szolgák részletes biográfiai adatait tartalmazza (származás, tanulmányok, szolgálati állomások, egyházi hivatal, családtagok).


Erdővidék ékköve: A nagybaconi református templom
2.400 Ft
(Egyháztörténeti bevezetővel) / Nagybaczoni Molnár Ferenc

Nagybaczoni Molnár Ferenc, a székelyföldi Erdővidék történetének egyik legavatottabb, Nagybacon történetének pedig - beleértve az egyházat is -, Iegavatottabb szakértője, és a történelemtudományok mellett, más tudományágakat érintően is magas szintű felkészültséggel rendelkezik. A székelység históriájának kutatásában megkerülhetetlen tényező, akire mindenképpen érdemes figyelmet fordítani. (A kiadó) 


Színről színre
3.900 Ft
A temesvári református egyházközség forradalma 1989-ben / G. Mátyus Melinda

G. Mátyus Melinda református lelkipásztor könyvének ötlete a forradalom huszadik évfordulója tiszteletére tervezett megemlékezések előkészítése során merült fel és alig-két három hónap alatt állt össze, a Temesvár ostroma című könyvből vett részletek, a temesvári forradalommal kapcsolatos „oral history” típusú anyagok, interjúk, Kafka Naplója és ószövetségi idézetek felhasználásával...


Vándorfecske hazatalál
2.400 Ft
avagy: először Erdélyben, a Csíksomlyói búcsú hívására / Végső Gyula

"A látványból fakadó érzést nehéz szavakba önteni. Persze, szép a táj is, de most nem ezért. Minél magasabbról pillantunk vissza, annál megdöbbentőbb a kép. A már több kilométernyi távolságból nézve, a Somlyóra vezető számtalan úton az emberek megáradt folyóként hullámzanak felfelé. Mintha visszájára fordult volna a természet, nem a forrásból ered a patak, s keresi az utat lefelé, hanem éppen fordítva, mintha a bővizű folyók vetettek volna egy bukófordulót, s jönnének vissza, szembe önmagukkal, vissza a forráshoz.”  Idézet a könyvből


Héthárs Szent Márton-templom
7.900 Ft
Méry Gábor - Jankovics Marcell

Héthárs (szlovákul Lipany, németül Siebenlinden, latinul Septemtiliae) város Szlovákiában az Eperjesi kerület Kisszebeni járásában. A Csergő-hegység délnyugati lábánál, a Tarca (szl. Torysa) partján fekszik, 389 m tengerszint feletti magasságban, Kisszebentől 12 km-re, Eperjestől 26 km-re északnyugatra, a 68-as út mentén. Ősrégi település, már a honfoglalás előtt létezett. Az öreg – ma 68-as számú – országút, hadiút, egyben kereskedelmi útvonal használata a magyar honszerzést követő intézkedésekkel kezdődött meg...


Rieger Tibor
7.900 Ft
Prokopp Mária tanulmányával

Kicsi országunk legkülönbözőbb pontjairól érkeztünk, Rieger Tibi is, 1954-ben a Győri Bencés Gimnáziumba, a lehetőségek birodalmába, ahol a bencés atyák jóvoltából, az értelem fényözöne és a bölcsesség sugárzása várt bennünket. Osztályfőnökünknek volt köszönhető, hogy az összesereglettek gyorsan összetartó közösséggé formálódtak, amely az érettségiig, és azon túl is megmaradt...


Szigorúan ellenőrzött evangélium I–IV. kötet
6.000 Ft
Molnár János

A totalitárius társadalmi struktúrák természetüknél fogva arra törekszenek, hogy az őket létrehozó eszmerendszer minden valós vagy vélt ellenfelét kiszorítsák, végső soron megsemmisítsék. Mivel az eszméket emberek képviselik, a harc emberek ellen folyik a „szent" eszme zászlaja alatt. A huszadik századi kommunisztikus rendszerekben a legkevésbé harcias és mégis legnehezebben legyűrhető ellenfélnek a kommunizmus számára a vallás bizonyult. Az ún. kizsákmányoló osztályokat viszonylag hamar meg lehetett semmisíteni, a vallást azonban – hiába igyekeztek bizonyítani, hogy az a kizsákmányolás egyik eszköze – nem sikerült az ún. kizsákmányolókkal együtt megszüntetni...


Nagy Ödön szórványlelkész és néprajzkutató
3.800 Ft
Keszeg Vilmos (szerk.)

"Nekem, ha már erről van szó, nincs világnézetem. Nincs is szükségem rá. Ellenben az egész világot, annak minden jelenségét szeretném megérteni, és mindazt magamévá tenni a külsőleg ellentétes irányok igazságai közül is, ami a magasabb értelemben vett emberi létet, az igazi emberséget szolgálja. Az egésznek Krisztus mint Megváltó Isten és mint a világ tanítója az evangéliomban adja meg az alapját." Nagy Ödön, 1937. január 8.


Nőszirom
3.000 Ft
Beszélgetések keresztény értelmiségi nőkkel / Bodó Márta

Bodó Márta könyve tíz beszélgetést tartalmaz keresztény értelmiségi nőkkel (Gábor Csilla, Sabău Trifu Cristina, Ferenczi Enikő, Petrőczi Éva, Tornay Krisztina Petra, Csiszár Klára, Bereczki Silvia, Kertész Marika, Buzogány Emese és Zamfir Korinna). Egyesek apácák, mások protestáns lelkészek. Egyesek családosak, anyák, mások teljesen a vallásos ideálok és Isten szolgálatának szentelték magukat...

Sajtócikkek a könyvről: 

http://www.magyarkurir.hu

http://www.emke.ro/ratekintes-az-eletukre-bodo-marta-noszirom-cimu-kotetenek-bemutatoja

http://www.lato.ro/article.php/Hittel-és-lélekkel-Bodó-Márta-Nőszirom-c-könyvéről

Keresztény értelmiségi nők vallomásai (Youtube)

https://muvelodes.net/konyveshaz/noi-tudas-cselekves-beszelgetokonyvben

 
 
 

A zombori ördögűző
3.200 Ft
Egy 18. századi ferences mentalitása / Bárth Dániel / Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából

A szerző egy horvát származású ferences szerzetes, Rochus Szmendrovich (1727–1782) élettörténetén és az általa írott leveleken keresztül közelít a 18. század vallási életének különböző vonatkozásaihoz, kiváltképp a démoni megszállottság és az ördögűzés témaköréhez. Egy páratlanul jól dokumentált botrány nyomán emeli ki Rochus atyát ebből a névtelenségből...


A Tekijai Boldogasszony / Majka Božja Tekijska / Maria Schnee bei Peterwardein
1.200 Ft
A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Berti Johann

Hasonmás kiadás

Jelen háromnyelvű kiadványunkat (A Tekijai Boldogasszony; Majka Božja Tekijska; Maria Schnee bei Peterwardein. Petrovaradin, 1938) Berti Johann német nyelven írta, s ebből készültek a fordítások. A könyveket az egyházi kánon szerint az egyházmegye testületei hagyták jóvá. E műveket a jövőben az egyháztörténet és a néprajz, illetve a folklór kutatói tanulmányozhatják. Most csak azt említem meg, hogy Berti Johann zarándok kézikönyvének megjelenési éve – 1938 – nem köthető semmilyen évfordulóhoz. A többnyelvű kiadványoknak az adott időszerűséget, hogy a királyi Jugoszláviában ekkor tetőzött a konkordátumválság. (Pastyik László)


Katolikus kisebbség Erdélyben
1.400 Ft
Virt László / Egyházfórum Könyvei

Ez a rendhagyó történelmi mű az erdélyi, bánáti és partiumi római katolikus egyház - amely nemcsak nemzetiségi, hanem egyházi kisebbség is Romániában - eddig feltáratlan történelmét, utóbbi negyven évének küzdelmét mutatja be forrásértékűen és krónikaszerűen az üldözöttek, a kortársak és a szemtanúk vallomásai, visszaemlékezései és a korabeli dokumentumok alapján. Milyen helyzetbe került az erdélyi katolikus egyház a román politika kisebbségellenes harcai közepett? Erre a kérdésre keres választ a könyv, melyből azt is megtudhatjuk, milyen szorosan összeforrt Erdélyben az anyanyelv és a vallás kérdése, s hogyan vált a szabad vallásgyakorlás a nemzeti kisebbség megmaradásának zálogává.


A kolozsvári jezsuita, majd piarista templom kincstára
3.200 Ft
Sas Péter

A barokk stílus kolozsvári megjelenésének legkorábbi és legnagyobb szabású, a maga korhűségében megmaradt alkotása az egykori jezsuita (később piarista, jelenleg egyetemi) templom. A templombelső számtalan egyház- és művészettörténeti értéket őriz, melyekből kiemelkedik a főoltáron elhelyezett kegykép, mely a Kolozsvári Könnyező Szűz elnevezést kapta. A jezsuita-barokk pompáját tükröző oltárépítményen áll Loyolai Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc ereklyetartó ezüst mellszobra...Részletes keresés