Betöltés...

Egyházi, vallási könyvek, egyháztörténet

Egyházi könyveink elsősorban egyháztörténeti jellegűek, a határon túli templomok kultúrtörténeti bemutatásai, egy-egy kis egyházi közösség életének történeti bemutatása, egyházi műemlékek néprajzi és kultúrtörténeti gyűjtése, egyházi intézmények történeti bemutatásai.


Egyházlátogatások és közgyűlések (1827-1832)
3.000 Ft
A Komáromi Református Egyházmegye Canonica Visitatiói és közgyűlései (1827-1832) / Koncsol László / Csallóközi Kiskönyvtár

A Kiskönyvtár döntően reformkori egyháztörténeti forrásait a Dunántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei őrzik Pápán. Sajnos, a történelmi Komáromi Tractus levéltári anyaga csak 1815-1848-ból maradt ránk. Némileg ez a 35 évnyi dokumentáció is hézagos, de értéke így is fölmérhetetlenül nagy. Hasznosíthatja a nyelvész, a szociográfus, az egyház- és iskolatörténész, a csallóközi, a mátyusföldi, a Vág melléki és Vágon túli települések és gyülekezetek múltjának búvárlója, a lelkipásztorok és iskolamesterek életrajzírója, a víg és szomorú történelmi anekdoták kedvelője, a művelődés- vagy az orvostörténész, a felekezetközi vagy az egyházi és világi kormányzás közti viszony búvárlója. A köteteket név- és tárgymutató, a sorozat első könyvét tanulmány, utolsó darabját szótár és a prédikátorok önéletrajza zárja le.


Egyházlátogatások és közgyűlések (1833-1838)
3.000 Ft
A Komáromi Református Egyházmegye Canonica Visitatiói és közgyűlései (1833-1838) / Koncsol László / Csallóközi Kiskönyvtár

A Kiskönyvtár döntően reformkori egyháztörténeti forrásait a Dunántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei őrzik Pápán. Sajnos, a történelmi Komáromi Tractus levéltári anyaga csak 1815-1848-ból maradt ránk. Némileg ez a 35 évnyi dokumentáció is hézagos, de értéke így is fölmérhetetlenül nagy. Hasznosíthatja a nyelvész, a szociográfus, az egyház- és iskolatörténész, a csallóközi, a mátyusföldi, a Vág melléki és Vágon túli települések és gyülekezetek múltjának búvárlója, a lelkipásztorok és iskolamesterek életrajzírója, a víg és szomorú történelmi anekdoták kedvelője, a művelődés- vagy az orvostörténész, a felekezetközi vagy az egyházi és világi kormányzás közti viszony búvárlója. A köteteket név- és tárgymutató, a sorozat első könyvét tanulmány, utolsó darabját szótár és a prédikátorok önéletrajza zárja le.


Egyházlátogatások és közgyűlések (1839-1848)
3.500 Ft
A Komáromi Református Egyházmegye Canonica Visitatiói és közgyűlései (1839-1848) / Koncsol László / Csallóközi Kiskönyvtár

A kötet egyházlátogatási és egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek hiteles anyagát tartalmazza; a dokumentáció egyformán érdekes a nyelvész, a szociográfus vagy a kultúrtörténész számára, és a történelmi anekdoták kedvelői is élvezettel olvashatják.


Egyháznagyok a magyar középkorból
2.800 Ft
Fraknói Vilmos

Hasonmás kiadás - Fraknói Vilmos. – Budapest : "Élet" Irodalmi és Ny. Rt., 1917.

Azon főpapi diplomaták között, kik a kelet felől Európát fenyeget veszélyek elhárításának munkájában a római szentszéket szolgálták, egyik sem teljesítette föladatát szentebb lelkesedéssel, de egyúttal szerencsétlenebb eredménnyel, mint Cesarini Julián bíbornok. Munkában és küzdelmekben gazdag ifjúkor előzi meg történelmi jelentőségű szereplését...


Egyházüldözés Kárpátalján 1944-1991
3.500 Ft
(Idővándor állandó és a mobil tematikus kiállítás katalógusa a Tiszabökényi Árpád-házi Szt. Erzsébet és a Mártírok r. k. templomban) / Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek

„1945-ben Sztálin kiadott egy az egész közép-kelet európai egyházüldözést meghatározó iratot, melyben megbízza a Szovjetunió Népbiztossága melletti Orosz Ortodox Egyházügyi Tanács elnökét Karpovot, hogy utasításainak megfelelően hajtsa végre az istenhit teljes eltörlését...


Ellenállás, alkalmazkodás, kiszolgálás
3.900 Ft
Az Unitárius Egyház szerepkörei (1945-1965) / Pál János / Múltunk könyvek

Az államszocializmus berendezkedése Romániában teljesen átalakította az ország politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait. A társadalom kommunista ideológia szerinti erőszakos átszervezése az Unitárius Egyház életében is jelentős fordulatot eredményezett. A könyv arra keres választ, hogy a totalitárius állam által kezdeményezett társadalomalakító intézkedések milyen hatással voltak az egyház intézményeire és szerepköreire, illetve utóbbi miként reagált a hatalomnak a társadalom teljes körű ellenőrzés alá vonásának törekvésére? Sikerült-e megőriznie önállóságát, működési autonómiáját, vagy pedig beépült a totalitárius állam intézményrendszerébe?

 


Élő múltunk – A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház és érseki palota
6.900 Ft
Knecht Tamás (szerk.)

Történelmi székesegyházunk, a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház a főegyházmegye jelképe. Itt szentelik Krisztusnak életüket évről évre a papnevelde növendékei, itt újítja meg minden évben a főegyházmegye papsága papi fogadalmát a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise keretében, itt emlékeznek meg főegyházmegyénk védőszentjéről, Szent Mihály arkangyalról szeptember 29-én, Szent Mihály ünnepén. De Gyulafehérvárra zarándokolnak a főegyházmegye hívei is, hogy tanúságot tegyenek hitükről, vallási hovatartozásukról. Tisztelettel hódol a Kárpát-medence magyarsága az Erdély panteonjaként is számon tartott katedrálisban örök nyugodalmat lelt fejedelmek, püspökök síremléke előtt.


Emlékirataim
5.990 Ft
Mindszenty József

A jelen kötet Isten szolgája, Mindszenty József bíboros emlékiratainak különleges kiadását tartalmazza. A Mindszenty Alapítvány és a Helikon Kiadó jóvoltából készülhetett el ez a régen várt munka dr. Soós Viktor Attila szerkesztésében, Mészáros István, az MTA doktora szakmai lektorálásával. A kötet önmagát kritikai kiadásnak nevezi...bővebben


Erdély és a szentszék a Báthoryak korában Okmánytár II (1595-1613)
4.980 Ft
Kruppa Tamás (szerk.) / Collectanea Vaticana Hungariae

A vatikáni–magyar történeti könyvsorozat e kötete forráskiadás. Eredeti, olasz és latin nyelven itáliai, főként vatikáni levéltárakból közöl kiadatlan dokumentumokat. Az iratok Erdély történelméből tárnak elénk új, izgalmas adatokat a 16—17. század fordulójáról. Báthory Zsigmond hadjáratai, válása és lemondásai, Székely Mózes és Basta csatái, dúlásai, Báthory Gábor szerencsétlen uralkodásának ismeretlen részletei pápai diplomaták tollán elevenednek meg.

Az olvasót részletes magyar nyelvű kivonatok segítik a korszak tüzetesebb megismerésében. Az eligazodást a sorozati kívánalmaknak megfelelően kötetvégi apparátus és angol összefoglaló tanulmány könnyíti meg.


Erdély református népoktatása 1780–1848
2.390 Ft
Sebestyén Kálmán

Az utóbbi években közölt tanulmány- és könyvcímek azt is mutatják, hogy a szerzők többsége legszívesebben egy – a kutató számára valamilyen oknál fogva kivételesen fontos – iskola történetét tárgyalja; átfogó oktatástörténet írására csak kevesen vállalkoznak. Ezen kevesek közé tartozik az Erdélyből Magyarországra áttelepült Sebestyén Kálmán, akit évekkel korábban a kalotaszegi elemi oktatás kutatójaként ismerhettünk meg. Az elmúlt évben régebbi s újabb kutatásai eredményeit összegezve könyvet állított össze az erdélyi magyar református népoktatás II. József kora s 1848 közötti történetéről.

A szóban forgó kötet gerincét tehát az 1780–1848 közötti időszak erdélyi református népoktatástörténete teszi ki, de bevezetőként szükségszerűen áttekintést nyújt a 15–18. századi előzményekről is. Az erdélyi népiskolai hálózat kialakulása című fejezetben a szerző tisztázni igyekszik a népiskola fogalmát s kialakulását. A feladat, amire Sebestyén Kálmán vállalkozott, nem ígérkezett könnyűnek, s azt csupán könyvészeti tanulmányok alapján nem is teljesíthette volna. Hogy mégis jó és hasznos könyvet írhatott, azt alapos levéltári kutatásai segítették elő. A különböző egyházi levéltárakból kibányászott adatokkal ugyanis a lehetőségig sikerült kitöltenie azokat az űröket, amelyek az elemzett korszak oktatástörténetének terén eleddig tátongtak. Ezért okkal nevezhető Sebestyén Kálmán könyve adatfeltáró munkának, amely ugyanakkor rendszerező-összegező és értelmezésben is előrelépést jelent az erdélyi magyar iskolatörténet-írásban.


Erdélyi Fioretti
1.800 Ft
Ferencesek kényszerlakhelyen / Sarány István

Tizenkét évig kényszerlakhelyen tartózkodtak az erdélyi ferencesek: 1952. augusztus 20-án, a provincia védőszentje, Szent István ünnepén internálták a rendtartomány mintegy 150 tagját. Egy év után Désre kerültek a rend elöljárói, a vajdahunyadi ferences teológia tanári kara, valamint a fiatal teológusok. Titokban három évfolyam végzett a dési „klandesztin” teológián, felszentelésük is titokban történt. A ferences barátok története azonban nem szenvedéstörténet, vallomásaikat áthatja a szentferenci derű.


Erdélyi Református Kalendárium 2015
1.800 Ft

Sok hasznos útravaló mellett emberi történéseinket, múltunk nagy eseményeit és személyiségeit fedezhetik fel a könyvben, akik vigyáztak és mindig készen voltak.


Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok I. 1727-1737
2.000 Ft
Kovács András - Kovács Zsolt (szerk.) / Erdélyi művelődéstörténeti források

Antikvár könyv

Az elmúlt évtizedek cenzúrátfélő erdélyi irodalma félénk-szemérmesen "egyházi forrásoknak" nevezte azokat az adatokat, amelyek az erdélyi történelmi egyházak kezelésében maradt, különböző rendű-rangú, állami kisajátítás elől rejtőzködő levéltárakból, illetve régebben közzétett egyházi kiadványok által közvetített, ugyanilyen állagokban őrzött, legtöbbször éppen egyházlátogatási iratokból és jegyzőkönyvekből származtak. Valamilyen enyhén pejoratív felhangtól sem volt mentes ez az elnevezés, használói mintha különbséget akartak volna tenni egy "hivatalosabb", talán „hihetőbb" kútfő-csoport és a "nem hivatalos", esetleg több kritikára szoruló előbbiek között. Kiadásukról az akkori viszonyok közepette természetesen szó sem lehetett, noha kétségtelen volt, hogy nélkülük a kora újkori és újkori egyház-, iskola-, hely-, könyv- és művészettörténeti, valamint néprajzi kutatásokban aligha várható komoly előrelépés.

 


Erdővidék ékköve: A nagybaconi református templom
2.400 Ft
(Egyháztörténeti bevezetővel) / Nagybaczoni Molnár Ferenc

Nagybaczoni Molnár Ferenc, a székelyföldi Erdővidék történetének egyik legavatottabb, Nagybacon történetének pedig - beleértve az egyházat is -, Iegavatottabb szakértője, és a történelemtudományok mellett, más tudományágakat érintően is magas szintű felkészültséggel rendelkezik. A székelység históriájának kutatásában megkerülhetetlen tényező, akire mindenképpen érdemes figyelmet fordítani. (A kiadó) 


És az Ige testté lőn...
2.800 Ft
Liszka József

Ez a kis könyvecske odafigyelést, időt igényel - úgy mint azok a kis szentképek, amelyeknek reprodukcióin mélázhat el most az olvasó. Az imakönyvek lapjai között megbúvó, a szekrényajtóra vagy ládafedélre ragasztott kis szentkép emlékeztette valamire tulajdonosát: szülőre, egy kedves barátra, lelkipásztorra, egy zarándoklatra, a hitfontosságára. Legyen emlék ez a könyv is a maga harminchárom kis szentképével. Emlékeztessen a Megváltó születésére, harminchárom évére, s emlékeztessen karácsonyra!


Estharangok
3.990 Ft
Dsida Jenő vallásos versei Deák Ferenc grafikáival / Dsida Jenő

A kötet a neves erdélyi grafikusművészt, Deák Ferencet köszönti hetvenötödik születésnapja alkalmából. Az illusztrációk tárgya a tragikusan korán elhunyt költő, Dsida Jenő mintegy negyven vallásos témájú költeménye.


Eszmék harca
2.500 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Jelen kötetünkben Márton Áronnak azokat a - kéziratban fennmaradt - beszédeit, vázlatait, feljegyzéseit tesszük közzé, amelyekben a különféle világnézeteket ismerteti, párhuzamba állítva azokat a keresztény világnézettel. Előadásainak, cikkeinek stílusa nemegyszer didaktikus (de sosem kioktató), elvégre oktatásról, ismeretközlésről mi több: (nép)nevelésről- van szó. Beszédeinek hallgatósága jobbára diákokból állt, akik érdeklődve hallgatták a tehetséges prédikátort...


Éveid nem érnek véget
1.500 Ft
Rövid időszámítástan / Jakubinyi György (összeállította)

Mindennapi életünk a naptár ritmusában zajlik: napok, évek, ünnepek. Sokszor találkozunk a kérdéssel: miért ünneplik külön a húsvétot a keletiek és a nyugatiak? A gondolkodó ember mindennek az okát kutatja. Rádiót anélkül is használhatunk, hogy ismernénk a szerkezetét. ugyanígy élhetünk a naptárral is, anélkül, hogy ismernénk felépítésének elveit. De a gondolkodó emberben az időszámítással kapcsolatban is kérdések merülnek fel, s ezekre szeretne szerény keretetek között választ adni ez a rövid időszámítástan.


Ezeréves múltunk
4.900 Ft
Tanulmányok az Erdélyi Egyházmegye történetéből / Szerkesztette: Marton József - Bodó Márta

A kötet az ezeréves erdélyi egyháztörténet eseményeit, papjait, híveit, alkotásait, örömeit és szenvedéseit próbálja bemutatni a teljesség igénye nélkül.


Ferences iskoladrámák I.
4.500 Ft
Csíksomlyói passiójátékok 1721-1739 / Demeter Júlia - Kilián István - Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.) / Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század

A Ferences iskoladrámák köteteiben, sorozatunk legnagyobb egységeként, több mint 60 drámaszöveg fog megjelenni. A szövegek néhány kivétellel az erdélyi Csíksomlyóról valók, a nagyhírű búcsújáróhelyen működő ferences kolostor könyvtára őrizte meg számunkra őket. Az 1342 oldalas kéziratos passióskötetet, a tragédiákat és komédiákat tartalmazó másik kötetet és a különálló füzeteket a II. világháború idején a templomban levő Mária-szobor lépcsője alá rejtették el a szerzetesek, s az anyag csak 1980-ban került elő...Részletes keresés