Betöltés...

Egyházi, vallási könyvek, egyháztörténet

Egyházi könyveink elsősorban egyháztörténeti jellegűek, a határon túli templomok kultúrtörténeti bemutatásai, egy-egy kis egyházi közösség életének történeti bemutatása, egyházi műemlékek néprajzi és kultúrtörténeti gyűjtése, egyházi intézmények történeti bemutatásai.


Az Esztergomi Érseki-Főmegye papságának közmüveltségre ható irodalmi működése a legujabb korban.
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Majer István

Hasonmás kiadás - Esztergom, 1873.

Midőn a bécsi folyó 1873-ki év tavaszán megnyitandó világkiállitáson, mintegy a világ szinpadján, a föld szintén minden művelt nemzetével a magyar is föllépni készül, hogy korszerü müveltségét, iparmüveit, hona terményeit s akkép szellemi és anyagi erejét feltüntetve, tekintélyét emelje s öntudatával együtt életképességét is fokozza: a korral haladni szerető s hazafiúságban soha el nem maradt, sőt többször előljárt, magyar katholikus egyházirend kormányával, véreivel ez ügyben is egyesülten s mintegy karöltve eljárni hazafiui kötelességének tartja; mert a közbecsület , a közjólét s evvel járó közboldogság a keresztény morálnak egyik legszentebb feladata, melynek életet adni első rendben annak apostolai a papok vannak hivatva...


Az őrök hitének öröksége - Das Vermächtnis des Glaubens der Wächter
1.800 Ft
Újdonság
Alsóőr plébániatörténete - Die Geschichte der Pfarre Unterwart / Pál Ferenc

Az alsóőri templom fennállásának 250. évfordulójára megjelent kétnyelvű könyv.  Ennek a templomnak óriási szerepe volt a történelem folyamán a hit, az anyanyelv és a kultúra megőrzésében Alsóőrön és Burgenlandban.Ugyanez a feladata ma is és a jövőben is. 


Bajkút
750 Ft
A Doroszlói Szentkúti Kegyhely ismertetése / Dr. Alexander Kalmár

Hasonmás kiadás - Csernicsek-nyomda, Bačka Palánka. 1924.

„A malasztteljes Istenanya, Mária, az Ő, szent Fia bőségesebb kegyelmeinek kiosztására természeti szépségekben bővelkedő helyeket választott ki, - mint ezt édes hazánk búcsujáró helyei: Kiscel, Radna, Gyűd, Andacs bizonyítják. Ezek az alkotó kezeitől feldiszitett helyek oly kellemesen hatnak  Mária tisztelőire, hogy már a távolból ég felé vonzák a vallás vigaszai után epedő lelkeket. Fennebbi helyekhez sorolom és nem kevésbbé kies kegyhelyét Bácsmegyének akarom veled, szives olvasó megismertetni...bővebben


Benne lakozik a teljesség
2.500 Ft
Miért Jézus a Biblia megértésének kulcsa? / Leif Nummela

Nummela szerint az Ó- és az Újszövetséget teljesen átszövi az utalásoknak egy olyan gazdag hálója, amely egyetlen személyre és egyetlen üdvtörténeti tervre mutat. Isten nem „fejlődik” az Ószövetségtől az Újszövetségig. Sokkal inkább a megváltásra szoruló embernek kell bejárnia egy utat a Megváltó megjelenéséig...bővebben


Bérmálás
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron hagyatéka című sorozat második kötetében Erdély nagy püspökének bérmálási beszédeiből ad közre egy válogatást. A pünkösdi, pünkösd utáni bérmakörutak jelentették azokat a ritka alkalmakat, amikor a Püspök Úr meglátogathatta híveit, s nagyobb számú hívő sereg előtt beszélhetett. Márton Áron életére és pályájára rányomta bélyegét a történelem, 1938-ban szentelték püspökké, s 1980 áprilisáig szolgálta Erdély magyar katolikus népét. Ám ebből a 42 esztendőből csupán 18-ban (!) lehetett hivatása magaslatán, ugyanis 1940 és 1944 között aktivitási területe csak Dél-Erdélyre korlátozódott, 1945 után pedig a kommunista hatalom minden eszközzel azon volt, hogy az Anyaszentegyház jogait megnyirbálja...bővebben


Burián László
2.300 Ft
Csicsay Alajos

„Hiszek a szeretet végső győzelmében” Burián László esperes úrral az 1960-as évek elején találkoztam először Muzslán, amikor az ottani iskolában tanítottam. Amikor ő Szalkán működött, s nemcsak a község plébánosa volt, hanem a Csemadok alapszervezetének vezetőségi tagjaként színdarabot is tanított, azzal jöttek vendégszerepelni Muzslára. Ettől az időtől kezdve gyakran találkoztunk, s tán nem túlzás, ha azt mondom, barátság alakult ki közöttünk...bővebben

 


Chira Sándor munkácsi püspök élete és vértanúsága
3.990 Ft
Riskó Marianna

Chira Sándornak (1897-1983), a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspökének, a meggyilkolt Romzsa Tódor utódának hosszú, küzdelmes életpályája átíveli az egyházmegye történetének jelentős korszakát, jól szemléltetve a térség legnagyobb vallási felekezetének szenvedéstörténetét. Töretlen hite és derűs missziós lelkülete, sztoikus, hősies kitartása, valamint érték- és közösségteremtő, tanúságtevő szolgálata meghozta a maga gyümölcsét: halála után mindkét hazájában (Kárpátalján és száműzetésének helyszínén, a kazahsztáni Karagandában) virágzó egyházi életet hagyott hátra, kiérdemelve helyét a "fehér vértanúk" sorában.


Csendbe rejtett kulcsszavak
2.400 Ft
Jakubecz Márta

Jakubecz Márta a keresztény irodalom és publicisztika képviselője. Csendbe rejtett kulcsszavak című könyvében az apostoli levelek egyes soraihoz kapcsolódva fejezi ki gondolatait és teszi fel az őt foglalkoztató, másokat is tűnődésre késztető kérdéseit. E "csenden átszűrt" elmélkedések által az olvasó a szeretet, a harmónia "apróra váltásához" - mindennapi megéléséhez kaphat motivációt, az év 52 hetére lebontva.


Cserépedények titka
2.200 Ft
Jakubecz Márta

Az itt összegyűjtött írások a Remény című katolikus hetilapban jelentek meg. A kötet mondanivalóját a kép már előre jelzi: Merjük az életünket naponként újra kezdeni, még akkor is, ha látszólag már elveszett a remény! Ez a mondanivaló pedig igencsak aktuális, most, amikor reményvesztett emberekkel vannak tele a pszichiátriai rendelők, így sokan teljesen elfelejtették, hogy gondjaikra a gyógyírt éppen a "gyökerek" adnák meg: a keresztény értékekből való töltekezés.


Csíksomlyó a népi vallásosságban
4.935 Ft
Tánczos Vilmos

Csíksomlyó hagyományosan a katolikus székelyek és a moldvai csángók búcsújáróhelye volt, de 1990 után a világ teljes magyarságának zarándokhelyévé lett − felekezeti hovatartozástól függetlenül. A kegyhelyet nap mint nap vallásos hívek és turisták sokasága látogatja, a nagy pünkösdszombati búcsúra érkezők száma pedig több százezer főre tehető. Tánczos Vilmos, a kolozsvári egyetem tanára évtizedek óta foglalkozik a témával, ebben a lenyűgözően gazdag kötetben legújabb kutatásait adja közre, nagyon sok fotóval illusztrálva.


Csíksomlyó ragyogása
2.980 Ft
Daczó Árpád (P. Lukács OFM)

A Csíksomlyó ragyogása folytatása P. Lukács nagy sikerű, népszerű könyvének a Csíksomlyó titkának. A szerző olyan titkokat kutat, amelyeket híven őriz a közösségi tudattalan: az archaikus néplélek. Talán a kozmikus szakralitáshoz való örök vonzódás is indokolja, hogy a nép ragaszkodik az ősi rítusokhoz, helyet keres nekik a mindenkori jelenben... A csíksomlyói pünkösdi napkelte-nézést elnevezi pap nélküli misének és a maga sajátos világképében meg is magyarázza...bővebben


Csíksomlyó, a kegyhely
2.600 Ft
Dr. P. Boros Fortunát

Az 1400-as években a ferencesek már klastromot működtettek Csíksomlyón. A tatár, török támadások, a vallásháborúk sokszor fenyegették elpusztítással a rendházat. a ferencesek sokszor menekülni kényszerültek, de mindig visszatértek. Újjáépítették a felégetett épületeket és folytatták szívós munkájukat. Ezt a sok évszázados küzdelmet és fejlődést mutatja be a könyv.


Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője
3.900 Ft
Régészeti adatok egy észak-erdélyi ispáni központ 11-13. századi fejlődéséhez / Gáll Erwin

A kötet a középkori Doboka várkomplexum egyik templom körüli temetőjének a feldolgozása, amelyet körülbelül két évtizedig kutattak a kolozsvári intézet munkatársai. A közlés célja, hogy tisztább helyzetet teremtsen a leletanyag körül, melynek segítségével messzemenőbb következtetéseket lehet majd levonni. Ezt azonban annak tudatában kell megtennünk, hogy a vár területének jelentős részét még nem kutatták, tehát csakis óvatosan és a relativitás teljes tudatában tegyük meg következtetéseinket.


Égi Édesanyánk könnyei
2.990 Ft
Tizenkét könnyező Mária-kép a Kárpát-medencében / Papp Faber Erika / A Szent Korona öröksége

Mária országában, Magyarországon, a Kárpát-medencében tizenkét Mária-kép csodás eseményként könnyeket hullatott. Az Egyesült Államokban élő szerző ezeknek a képeknek és kegyhelyeknek a történetét kutatta: a leírásokból időnként egészen kalandos sorsok rajzolódnak ki a XVII. és XXI. század közötti hányatott magyar történelemnek "köszönhetően". A könnyezések helyszínei mindmáig zarándokhelyek, de a Kárpát-medencében, Európa-szerte, sőt világszerte található másolatok révén a magyarországi csodás Mária-képek tisztelete ennél még sokkal több helyen él. A kötet a szöveges ismertetés mellett nagyon gazdag képanyaggal is bemutatja ezeket a kegyhelyeket.


Egyén és közösség
1.500 Ft
Konferenciakötet / Ulrik M. Monika - Vida Márta / Sapientia Füzetek

A Sapientia Füzetek 28. kötete egy különleges ajándék: a megszentelt élet éve és a 2015. november 14-én megtartott Sapientia-nap közös ajándéka. A kötetben szereplő írások a szerzetesek éve kiemelkedő eseményeinek nagyon fontos tanításai Ferenc pápától, José Rodríguez Carballo OFM érsektől, Mauro Lepori ciszterci és Juan Mari llarduia ferences szerzetestől. Ízelítőt, áttekintést kapunk szerzetesi és egyben emberi életünk különféle összetevőiről: hivatásról és küldetésről, zarándoklétről, személyes és közösségi élet-hivatásról, Istenre és egymásra utaltságról. Segítséget, hogy képessé váljunk hálával tekinteni a múltra, szenvedéllyel megélni a jelent és reménységgel átölelni a jövőt. Miközben - mint az egymásra épülő kövek - együtt, egy-másra támaszkodva észrevétlenül megjelenítjük Krisztus titokzatos testét. Erre a misztériumra szeretné ráirányítani a figyelmünket Egyén és közösség című kötetünk." (a Kiadó)


Egyház - Állam
2.500 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A Márton Áron hagyatéka sorozat 13. kötetébe a püspöknek azokat az írásait gyűjtöttük össze, amelyeket a hivatalos állami szervekhez intézett. Márton Áron - főpásztorként - 42 éven keresztül képviselte a gyulafehérvári egyházmegyét az állami hatóságok előtt, időnként pedig a többi erdélyi egyházmegyét is. Püspöksége nem telt felhőtlen gondtalanságban, a történelem viharai igen 'borús időket' hoztak Erdély földjére és népére. Az első években a királyi minisztérium packázásaival kellett megküzdenie; a második bécsi döntés után Dél-Erdélyben maradt, hogy reményt nyújtson kisebbségben maradt híveinek. A háború zivataros évei után pedig nem a várva várt békesség jött el, hanem a szovjethatalom román változatának vallásüldöző diktatúrája...bővebben


Egyházi belső ügyek
2.500 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Sorozatunk 14. kötetének bevezetőjét György Lajos (1890-1950) szavaival indítjuk. A 'népi demokrácia' első éveiben félre állított hajdani irodalomtörténész, egyetemi tanár, bibliográfus és könyvtáros a harmincas évek elejétől volt Márton Áron munka- és szerkesztőtársa (hirtelenjében csak az 1933 őszén együtt indított Erdélyi Iskola c. folyóiratot említjük). György Lajos jól ismerte Márton Áron nem mindennapi tehetséget, munkásságát és szellemi-lelki habitusát, hisz - kisebb megszakítással - közel két évtizedig voltak küzdősegítő bajtársai egymásnak a kisebbségi létben...bővebben


Egyházi gyűjtemények szolgálatában
3.800 Ft
A gyulafehérvári millenniumi konferencia tanulmánykötete / Bernád Rita (szerk.)

Az egység jegyében 2009. július 7-9 között a Kárpát-medence egyházi gyűjteményeinek 124 képviselője gyűlt össze Gyulafehérváron rendezett konferencia keretében. A konferencián a római katolikus, a református, az evangélikus, a görög katolikus, az unitárius, az ortodox és az izraelita gyűjtemények képviselői egyaránt jelen voltak. A gyűésen a keresztény egyháztörténelmi értékeink oklevelekben, könyvekben és műtárgyakban életre keltek.


Egyházlátogatások és közgyűlések (1827-1832)
3.000 Ft
A Komáromi Református Egyházmegye Canonica Visitatiói és közgyűlései (1827-1832) / Koncsol László / Csallóközi Kiskönyvtár

A Kiskönyvtár döntően reformkori egyháztörténeti forrásait a Dunántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei őrzik Pápán. Sajnos, a történelmi Komáromi Tractus levéltári anyaga csak 1815-1848-ból maradt ránk. Némileg ez a 35 évnyi dokumentáció is hézagos, de értéke így is fölmérhetetlenül nagy. Hasznosíthatja a nyelvész, a szociográfus, az egyház- és iskolatörténész, a csallóközi, a mátyusföldi, a Vág melléki és Vágon túli települések és gyülekezetek múltjának búvárlója, a lelkipásztorok és iskolamesterek életrajzírója, a víg és szomorú történelmi anekdoták kedvelője, a művelődés- vagy az orvostörténész, a felekezetközi vagy az egyházi és világi kormányzás közti viszony búvárlója. A köteteket név- és tárgymutató, a sorozat első könyvét tanulmány, utolsó darabját szótár és a prédikátorok önéletrajza zárja le.


Egyháznagyok a magyar középkorból
2.800 Ft
Fraknói Vilmos

Hasonmás kiadás - Fraknói Vilmos. – Budapest : "Élet" Irodalmi és Ny. Rt., 1917.

Azon főpapi diplomaták között, kik a kelet felől Európát fenyeget veszélyek elhárításának munkájában a római szentszéket szolgálták, egyik sem teljesítette föladatát szentebb lelkesedéssel, de egyúttal szerencsétlenebb eredménnyel, mint Cesarini Julián bíbornok. Munkában és küzdelmekben gazdag ifjúkor előzi meg történelmi jelentőségű szereplését...Részletes keresés