Betöltés...

Egyházi, vallási könyvek, egyháztörténet

Egyházi könyveink elsősorban egyháztörténeti jellegűek, a határon túli templomok kultúrtörténeti bemutatásai, egy-egy kis egyházi közösség életének történeti bemutatása, egyházi műemlékek néprajzi és kultúrtörténeti gyűjtése, egyházi intézmények történeti bemutatásai.


Ferences kolostorok és templomok II.
2.900 Ft
P. Benedek Fidél / Bibliotheca Transsylvanica
P. Benedek Fidél történetírói kutatómunkája során megírta az egykori ferences kolostorok történetét, amely gazdag kézirathagyatékában maradt, és amelynek... bővebben

Házasság, család
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A szent életű püspöknek igen kedvelt témája volt a házasság és a család, mint az egész társadalom fennállásának és fejlődésének alapvető feltétele. Közvetlen hangú beszédei, világos útbaigazításai ma is érvényesek. Összeállította és jegyzetekkel ellátta dr. Marton József.  Márton Áron neve, alakja nemcsak ismert, de jelképes is az erdélyi ember számára...bővebben


Húsvét
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron kéziratban maradt húsvéti prédikációi igazolják a nagy püspök mély hitét, ezek mindenike vigaszt és reményt sugall. A húsvéti feltámadást, mint eseményt, összefüggésbe hozza hallgatóságának életével. Szociális érzékenysége, az elnyomott néppel való együttérzése, egyháza és nemzete érdekében megnyilávnuló erőfeszítése minden lelkipásztori és főpásztori megnyilatokázásában nyomon követhető.


Keresztség, hit
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron püspök a keresztséggel és a keresztség szentségével kapcsolatos a Gyulafehérvári Érsekség könyvtárában és a Batthyáneumban hagyatékban maradt beszédeit tartalmazza a kötet. Ide sorolták a hagyatéknak azokat a töredékeit is, amelyek a rokon témákkal - kegyelem, ősbűn, hit, keresztény élet - foglalkoznak.


Kiskunsági Madonnák
1.900 Ft
Sümegi György / Bibliotheca Cumanica

A néprajzi gyűjtés a Kiskunsághoz kötődő Madonna-ábrázolásokat mutatja be, fekete-fehér és színes képanyaggal mellékelve.


Oltáriszentség, Krisztus Király
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A kötet anyagát Marton József teológus, egyháztörténész rendezte sajtó alá abból a gazdag anyagból, ami az Erdély nagy püspökének szövegeiből hagyatékban maradt.


Palástban
1.600 Ft
Nagy Ödön - Hermán János - Nyitrai Mózes

Három, az erdélyi szórvány magyarságot szolgáló protestáns (két református, egy unitárius) lelkipásztor visszaemlékezése. Három lelkész élettörténetét emeljük át a nyilvánosság szférájába. A történetek, legyenek azok reális események rekonstrukciói vagy fiktív narratívumok, az emberi kultúra kezdetétől változatlanul népszerűek. Hol mnemotechnikaként tárolják az emlékeket, könnyítik az emlékezést, hol elvont eszméket, eszményeket materializálnak, hol lehetséges világok felé nyitják meg a valóság határait, hol a legközvetlenebb, legfrissebb élményeket dolgozzák fel, osztják meg...bővebben


Szakrális emlékeink nyomában II.
2.800 Ft
Apátújfalu, Csáb, Drégelypalánk, Egeg, Ipolybalog, Ipolykeszi, Ipolynyék, Ipolyszakállos, Kelenye, Kéménd, Nagycsalomja / Csáky Károly / Szakrális emlékeink

Egyféle barangolásra és zarándoklatra invitáljuk a kedves olvasót sorozatunkmásodik kötetével is. Az Ipoly mente tizenegy települését zárjuk be úgy, hogy elsősorban azok egyházi jellegű nevezetességeit: a települések templomait és szakrális kisemlékeit vesszük szemügyre. Éppen ezért talán több ez, mint a megszokott honismereti barangolás.


Szükségben segítő könyv
2.450 Ft
Kömlei János

"Szükségben segítő könyv, vagyis haszonnal gyönyörködtető hiteles történeteken, és jeles példákon épült tanítások, mint kelljen az embernek élete mindennémű környűlállásaiban magát viselni, hogy sorsával meg elégedetten élhessen..." Kömlei János Szükségben segítő könyve 1790-ből való, e kötet annak reprintkiadása és a hétköznapok gondjaiban ad eligazítás, gyakorlati tanácsokat. 


Te gondolkozzál bennem...
2.000 Ft
Mécs László portré - emlékek és dokumentumok tükrében. / Bartal Károly Tamás (és mások)

A kötet feleleveníti Mécs László életét, költészetét, papi tevékenységét, szűkebb pátriáját, Nagykapos és Kassa korabeli életét. Számos dokumentum, beszéd, és visszaemlékezés segít megemlékezni Mécs Lászlóról.


Viharok szárnyán
2.000 Ft
A deáki református keresztyén egyházközség története / Czibor József / Csallóközi Kiskönyvtár

E könyv törzse 1935-ben jelent meg először. Szerzőjét a deáki gyülekezet választotta meg lelkipásztorául 1932-ben. A faluban kitelepítéséig, 1947-ig szolgált. A deákiak a modern kori megtöretése urán a Budapest közeli Budafokon, végül Törökbálinton prédikált, ahol kiépítette a telepes gyülekezet hitéletének intézményi feltételeit. Deáki nem a Csallóköz területén fekszik, légvonalban 12 km választja el tőle, de református gyülekezetének múltja a Komáromi Református Egyházmegye történeti keretei közt zajlott, ezért ez a kiválóan, a kortársak szerint is mintaszerűen megírt könyv okkal és joggal foglalja el helyét e sorozatban.


Más régi ének
2.700 Ft
A XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtípusai és motívumrendszere / Farmati Anna

A katolikus templomi énekköltészet több évszázados kulturális és teológiai örökséget hordoz. Ezek legjavát kínálja a szerző, számos gyűjtés alapján (Kisdi Benedek, Szelepcsényi György, Szegedi Ferenc Lénárd, Kájoni János, Illyés István és mások).


A Caritas története a világegyházban és a Szatmári Egyházmegyében
2.500 Ft
Schupler Tibor

A kötet bemutatja a Caritas történetét, teológiai alapjait, majd részletesen megismerhetjük a Szatmári Egyházmegyében végzett karitatív munkákat, a szociális intézményeket.


Református gyülekezeti énekek az erdélyi írott és szájhagyományos forrásokban
2.400 Ft
Egyetemi jegyzet / Péter Éva

Péter Éva könyvének témája az egyházi ének története és a népzenetudomány határán álló interdiszciplináris kutatás keretébe tartozik. A magyar zenetudományban ennek az ágazatnak a célkitűzései – Kodály kezdeményezése nyomán – a XX. század második felében kristályosodtak ki. A szakirodalom az évtizedek folyamán számos alapvető munkában dolgozta fel a kéziratos és nyomtatott források anyagát és ezekben az erdélyi református énekeskönyvek is jelentős szerepet kapnak. A szerző ennek a rendkívül szerteágazó témakörnek az erdélyi vonatkozásait foglalja össze, különös tekintettel a református énekeskönyvek XVIII. századig visszamenő és a XX. századig terjedő kiadásaiban megjelent gyülekezeti énekekre.


Szakrális építmények és emlékművek Zentán
1.500 Ft
Vida János

A kötet Zenta és külterületének keresztjeit, szakrális szobrait mutatja be, beleértve a temetőkben lévő közkereszteket. A város templomai, kápolnái szintén bemutatásra kerülnek, az ezekhez tartozó szobrokkal, keresztekkel együtt.


Csíksomlyó ragyogása
2.980 Ft
Daczó Árpád (P. Lukács OFM)

A Csíksomlyó ragyogása folytatása P. Lukács nagy sikerű, népszerű könyvének a Csíksomlyó titkának. A szerző olyan titkokat kutat, amelyeket híven őriz a közösségi tudattalan: az archaikus néplélek. Talán a kozmikus szakralitáshoz való örök vonzódás is indokolja, hogy a nép ragaszkodik az ősi rítusokhoz, helyet keres nekik a mindenkori jelenben... A csíksomlyói pünkösdi napkelte-nézést elnevezi pap nélküli misének és a maga sajátos világképében meg is magyarázza...bővebben


Szakrális kisemlékeink
4.500 Ft
L. Juhász Ilona - Liszka József / Jelek a térben

Szakrális kisemlék alatt olyan vallási célzattal állított, szabadtéri objektumokat értünk, amelyek térségünkben elsősorban a katolikus valláshoz köthetők. Tipológiailag ide tartoznak a képes fák, képoszlopok, szentek szabadban álló szobrai, út menti keresztek, kápolnák, kálváriaegyüttesek stb. Egy-egy település viszonylatában az ott lakók megkülönböztetett tisztelettel viseltettek/viseltetnek irányukban, sokszor sajátos kultuszuk is kialakult (esőkérő körmenetek, közös imák stb.)...bővebben


Szakrális emlékeink nyomában III.
3.200 Ft
Bény, Bernecebaráti, Bori, Csalár, Garampáld, Garamkövesd, Ipolyfödémes, Ipolyszécsénke, Kemence, Kisgyarmat, Százd / Csáky Károly / Szakrális emlékeink

Három történelmi vármegye - Nógrád, Hont, Esztergom - tizenegy települését járjuk be újabb barangolásunk során úgy, hogy elsősorban most is a szakrális emlékeket keressük fel. Jól látható templomainkat vagy épp az elrejtett templomoromokat; becsben tartott kápolnáinkat vagy a már figyelmen kívülre került romos kicsiny szakrális tereit hitünknek. Megállunk a központi temetőkereszteknél, a forgalmas helyen emelt feszületeknél, s elzarándokolunk a régi tanyáknál, pusztáknál állított fakeresztekhez is...bővebben


A középiskolások vallásosságának modelljei
1.800 Ft
Josip Ivanović

E tanulmány tárgya a vallásismeret (keresztény vallásismeret) és a vallásosság, valamint a középiskolások személyi tulajdonságai közötti strukturális összefüggés megállapítása. A kutatás céljaira Szabadka és környéke középiskoláinak végzős populációját vettük mintául. Megállapítjuk, hogy milyen mértékben hat a vallásosság (al)dimenzióinak (hit, vallási gyakorlat, vallási tapasztalat, felebaráti szeretettel összhangban való viselkedés stb.) konfigurációjára a vizsgált személyek neme, nemzeti hovatartozása, egyházi denominációja, a folyó tanév első felében elért tanulmányi eredménye, a hittanra járás és a szülők képzettsége. Megállapítjuk az akarati személyi tulajdonságok rejtett struktúráit és azok kapcsolódását a vallásosság (al)dimenzióihoz.


Angolszász–magyar unitárius érintkezések a 19. században
2.700 Ft
Kovács Sándor / Erdélyi Tudományos Füzetek

Az angol–magyar protestáns kapcsolatok 19. századi unitárius vonatkozásait és az unitárius egyház intézményrendszere köré épülő eseménytörténetet mutatja be a szerző úgy, hogy közben tekintélyes bibliográfiai, intézménytörténeti, archontológiai, biográfiai, helytörténeti nyersanyagot halmoz fel. A szerző ezek körében Bölöni Farkas Sándor „napnyugati” utazásának egyházdiplomáciai mozzanatát, Kossuth Lajos angliai média-politizálásának az unitárius kapcsolatokat érintő elemeit, illetve Jókai Mór nevezetes regénye, az Egy az Isten keletkezéstörténetét emeli ki.Részletes keresés