Betöltés...

Antikvár könyvek


Szedem szép rózsámat
1.500 Ft   1.200 Ft
-20%
Népi mondókák, versek, dalok a Drávaszögből és Szlavóniából / Katona Imre - Lábadi Károly (szerk.)

Antikvár könyv

Népi mondókák, versek, dalok, balladák, találós kérdések a Drávaszögből és Szlavóniából. A tájunkon gyűjtött mondókák, köszöntők és dalok nagyobb része eddig kéziratos forrásokban hevert, kisebb részük pedig nehezen hozzáférhető könyvekben és folyóiratokban jelent meg, szükséges volt e válogatás közreadása. Ezzel további lépést tettünk a Drávamente népköltészetének teljesebb megismerése felé.


Az emberélet fordulói
2.500 Ft   2.000 Ft
-20%
Gombosi népszokások / Jung Károly

Antikvár könyv

Jung Károly verseivel már évek óta jelen van szellemi életünkben. Néprajzi érdeklődésének Az emberélet fordulói című monográfiával adott kifejezést, melyben Gombos szokás- és hiedelemvilágát vizsgálva az ember életének nagy fordulói közül a születés, házasság és halál bonyolult kérdésköreit tárja az olvasó elé. Hogy gyűjteménye nem véletlen kirándulás a néprajz területére, erről meggyőződhetünk dr. Voigt Vilmos budapesti egyetemi tanár értékelő utószavából „ ... az olvasó a legteljesebb magyar szokásleírást tartja kezében: nem csak a jugoszláviai magyar, hanem egyáltalán a magyar néprajzkutatás ilyen áttekintést még nem tett közzé ..." A jugoszláviai magyar néprajzkutatásban elszórt tanulmányokkal, hiedelem-közlésekkel már találkoztunk, Az emberélet fordulói azonban a szokásvilág egészének bemutatása.


Erdők, mezők, vad ligetek
1.400 Ft   1.120 Ft
-20%
Drávaszögi magyar népballadák / Katona Imre - Lábadi Károly (szerk.)

Antikvár könyv

A jugoszláviai magyar népballadák kutatása az utóbbi egy-két évtizedben annyira fellendült, hogy a különféle közlések száma ma már eléri a harmincat, ezek között azonban méltatlanul kevés drávaszögi ballada szerepel. Ezt a hiányt és mulasztást pótolja ez a könyv, amelyben 52 önálló balladatípusnak összesen 133 változatát találja az olvasó. Ezek a számok – Erdélyt kivéve – bármely magyar nyelvterület balladakincsével felveszik a versenyt, Jugoszlávián belül pedig először jelennek meg olyan irodalmi és népköltészeti ritkaságok, mint a történeti Szilágyi és Hajmási, a legendás Szálláskereső Jézus vagy akár a Kétféle menyasszony és még több más. Ezek közül az első ballada – kisebb mértékben még több is – az eddigi kutatások eredményeit is jelentősen módosítja.

Katona Imre és Lábadi Károly, a könyv összeállítói Vargyas Lajos nagy balladamonográfiája után is próbáltak újat mondani: míg az ismert kutatónál csak 27 itteni előfordulású balladatípus található meg, a szerzőpáros további 25-ről készített kisebbfajta monográfiát...bővebben

 


Szatmári népballadák
1.800 Ft
Bura László

Antikvár könyv

Mivel a folklórkutatásban a szatmári tájak általában fehér foltot jelentenek, s mivel gyűjtésünk során jelentős számú népballadát találtunk, úgy véltük, hogy mindenekelőtt ezzel a műfajjal kell foglalkoznunk, ezt fenyegeti leginkább pusztulás. Ezért elhatároztuk, hogy a megye mindegyik tájegységére kiterjedő balladagyűjtést végzünk.  Vállalkozásunk nem ölelhette fel a vidék minden magyarlakta helységet, hisz ezeknek az egyenkénti felmérése sok gyűjtő évekig tartó munkáját igényelné. E munka elvégzésére alkalmas munkaközösséget önkéntes gyűjtőkből nem tudtunk alakítani.

Mégis 1971 és 1975 között 34 helységben gyűjtöttünk balladát, ezzel párhuzamosan tanító- és tanárkollégáink nyolc, néhány diákunk pedig hét olyan faluban gyűjtött, ahova mi nem jutottunk el. Így segítőtársaink gyűjtését is felhasználva, kötetünkben negyven helységből közlünk balladát," a többi kilenc faluban gyűjtötteket pedig az archívumban elhelyezettek közt soroljuk fel. Bura László

 

 

 

 

 


Romániai magyar népdalok
3.000 Ft
Jagamas János - Faragó József

Antikvár könyv

A negyed százada intézményesen folyó romániai magyar folklórkutatás egyik újabb eredményeként átfogó népdalgyűjteményt nyújtunk át a szakembereknek és a folklór iránt érdeklődő közönségnek, a tudományos kutatás is a zenei művelődés szolgálatára.

Bartók Béla-Kodály Zoltán: Erdélyi magyar népdalok című, jó fél évszázaddal ezelőtt (1923) megjelent gyűjteménye az a mű, amelyet jellegénél és céljánál fogva a magunk számára előzménynek és példának tekintetünk, ezért kötetünk, amelyet Bartók és Kodály emlékének szenteltünk, több szempontból követi, illetőleg igyekszik továbbfolytatni és fejleszteni az ő munkájukat.


Marosvásárhely fekete márciusa
300 Ft
1990 márciusának véres napjai, tragikus eseményei. / Kincses Előd

Ez a könyv hiteles tanúskodás a romániai magyarság egyik legnagyobb drámájáról, melyet a század második felében szenvedett el. Kincses Előd arra vállalkozott, hogy fölidézze Marosvásárhely véres napjait, 1990. márciusának tragikus eseményeit; a város magyar lakossága ellen szervezett pogromot, amelynek törvényes, tárgyszerű és igazságos kivizsgálását mindmáig akadályozzák kik vajon?

 

 


Szállj el, fecskemadár
3.000 Ft
Gömöri magyar népballadák és népdalok / Ujváry Zoltán

Antikvár könyv

A néphagyományok gyűjtése során már a kezdetek kezdetén is a népdalok és a népballadák iránt nyilvánult meg a legnagyobb érdeklődés. Mindazok a törekvések, amelyek a magyar népköltészeti hagyomány feltárását tűzték célul, kétségkívül az erdélyi magyarság kutatása során érték el a legjelentősebb eredményt. A külhoni magyarok harmadik jelentős tömbjének, a szlovákiai magyarok népköltészeti anyagának a feltárásában az elmúlt évtizedekben viszonylag kevesebb a kötetekben is megnyilvánuló eredmény. E gyűjteménnyel a felvidéki magyarság népdalkultúrájának a megismertetéséhez szeretnék hozzájárulni. Negyedszázada kezdtem a néphagyományok kutatását.. először szülőfalumban, Hétben, e kis gömöri, Sajó menti községben. Azóta számos helyen megfordultam a Kárpár-medence területén, szlovákok, románok, hazai és külhoni magyarok körében egyaránt. Gyűjtöttem dalokat, mondákat és szokásokat.

Az én szülőföldem Gömör, ahol nevelkedtem, hazám a hazában, otthonom az otthonban. Erre a földre, Gömör lankás tájaira, a Sajó felé tárulkozó völgyeire, a Kárpátoknak nyúló hegyeire és népére emlékezem e kötet balladáival és dalaival.

 

 


A szabadság szomorúsága
1.500 Ft
Csehszlovákiai magyar elbeszélők 1980-1988 / Fazekas József - Tóth Károly (szerk.) / Csehszlovákiai Magyar Írók

Antikvár könyv

"A várva várt »szlovákiai magyar regény« árnyékában fejlődő szlovákiai magyar novella az elmúlt két évtized alatt meglepően egységes - a regényirodalom fejlődésével párhuzamos - vonulatot alkot. Regény- és novellairodalmunk fókuszában egyaránt azok a nagy történelmi és társadalmi »földmozgások« állnak, amelyek századunkban szűkebb és tágabb hazánkat, egész Európát alapjaiban rázták meg, s amelyeknek utórezgéseit az emberi lélek finom műszerei még ma is érzékelik...bővebben


Nagyenyedi diákok
1.990 Ft
1662-1848 / Jakó Zsigmond - Juhász István

Antikvár könyv

Az 1622-ben alapított Bethlen Kollégium történeti forrásai között jelentős helyet foglalnak el a diákéletre vonatkozó egykorú és emlékjellegű iratok. A feljegyzett tények és a megörökített érzelmek igazolják a Kollégium "Alma Mater" voltát. E névben kifejezett hála tükröződik az egykori nagyenyedi diák és professzor Pápai Páriz Ferenc szótárában, mely a latin "alma" melléknevet a következőképp fordította magyarra: "Minden jóval teljes. Éltető." A "tápláló"-t kifejező első jelentést fel sem jegyezte; valószínűleg nem volt reá szükség akkor, amikor a Kollégium-édesanya minden gyermeke második anyanyelvként tanulta a latin alapelemeit. E név másutt is honos volt, de az 1658-ig Gyulafehérvárt működő, majd 1662-ben Nagyenyeden újjászülető Kollégium életében az Alma Mater sajátos tartalmat hordozott. Aki Bethlen Gábor főiskoláját tápláló édesanyjának vallotta, több-kevesebb tudatossággal vállalta az alapító fejedelem iskolapolitikai eszményeit, azok továbbvitelét és társadalmi érvényesítését. A fejedelmi gondoskodás elsősorban a Kollégium szabadságát biztosította, hogy az mint védelmező édesanya gyűjthesse maga köré az erdélyi társadalom bármely rétegéből a tanulni vágyó ifjakat. 


Háromszékiek Háromszékről
2.000 Ft
Társadalomtudományi írások / Cziprián-Kovács Loránd - Kozma Csaba (szerk.)

Antikvár könyv

Az előszavak, bevezetők általában a könyvek, kötetek jó oldalaira szokták felhívni a figyelmet, és rendszerint tartalmazzák a romániai magyar kulturális életben gyakran előforduló klisét is: "hiánypótló".

Vox populi, vox dei. Legyen meg az Ő akaratuk. Ez a könyv is hiánypótló ... ugyanúgy, mint ahogy az összes többi munka, tanulmány, kötet stb. Könyvet nem azért publikálnak, mert valakinek, valakiknek ez örömet okoz. A publikációknak és így a könyv(ek)nek van - és kell, hogy legyen - célja. Valamit akar (nak) mondani, valamit akar (nak) tisztázni, valamit be akar (nak) mutatni. Ennek a könyvnek a célja: elfogulatlanul bemutatni Háromszéket. Nem dicsérve, nem ajnározva. Úgy, ahogy azt azok látják, érzik, akik itt laknak, bár nem itt születtek, vagy itt születtek, de már nem itt laknak, vagy - horibile dictu! - itt születtek, itt laknak, és itt is dolgoznak...bővebben

 


Erdély változó társadalma
1.500 Ft
1767-1821 / Csetri Elek - Imreh István

Antikvár könyv

A történelemtudományt ma rendkívül sokoldalú elvi-módszertani hatás éri. A filozófia, a lélektan, a matematika, a szociológia és sok más tudományág mind erőteljesebben követeli meg azt, hogy a história megújuljon, a maga módján egzaktabbá s így a valóságot hívebben tükrözővé váljék: tehát mennyiségi elemzésre és ellenőrizhetőségre törekedjék. A matematika segítségével a múlt, a történelem tudományosabb tükrözést remélhet, a történetírás magabiztosabbá, ellenőrzöttebbé válhat. A modellek, feltételezett konstrukciók megalkotására is lehetőséget kínálnak ezek az új kutatási eljárásmódok, amelyek tehát nemcsak alapoznak, hanem merőben új építkezésekre is sarkallnak és ezeknél a szilárdsági mutatószámok próbáját szigorúan megkövetelik. 


Erdélyi kormányhatósági levéltárak
6.000 Ft
Trócsányi Zsolt / A Magyar Országos Levéltár kiadványai - Levéltári leltárak

Antikvár könyv

A kötet a Magyar Országos Levéltár két szekciójáról, az Erdélyi Kancelláriai Levéltárról és az Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárakról ad tájékoztatást. Az ismertető leltár műfaji követelményeinek megfelelően szerves összefüggésükben ismerteti az anyag nagyobb egységeit: az egyes hatóságok vagy egymást jogutódként váltó több szerv levéltárait, az egyes szervek fondjait, s ezeken belül az egyes állagokat. Az ismertetésben a szerző az adott kormányhatóság hatáskörének, működésének általános rajzából indul ki, így világítja meg az iratanyag tárgyát. Az anyag tematikus elemzésére csak ott kerül sor, ahol a hatásköri ismertetés nem mond eleget.

A munka jelentőségét kiemeli az a tény, hogy a benne ismertetett két levéltári szekció közül eddig csak az erdélyi udvari kancellária levéltáráról jelent meg - jó 20 éve - sokszorosított s csak könyvtárakban hozzáférhető alapleltár. Így a kötet rendkívüli segítséget nyújt az 1526 és 1867 közötti erdélyi történelem kutatói számára. 

 


Magyar Encyclopaedia
2.000 Ft
Apáczai Csere János

Antikvár könyv

Apáczai eszmerendszerét nem a Descartes-éhoz mértük, hanem a hazai szükségletekhez. Mert Apáczai nem abban eredeti, hogy átvette Descartes eszméit, hanem ahogyan a hazai viszonyokhoz alkalmazta, ahogy rendszerezte. Ebben áll az író eredetisége, s az egyes irodalmak sajátos arculata, megismételhetetlensége, egyszerisége. Ezt a sajátos gondolatrendszert próbáljuk kibontakoztatni a műből. Ebben a rendszerben természetesen vannak olyan elemek, amelyek Descartes-ra, vagy a puritánusok elméletére mennek vissza, ám ezek azért kerültek be változatlanul a magyar tudós eszmerendszerébe, mert beillettek abba, s a mestereitől való eltérésekkel együtt alkotnak egységes, összefüggő építményt: Apáczai világképét. Célunk: nyomon követni, hogy az általános milyen sajátos formában jelentkezik e gondolatrendszerben.  Szigeti József


Székelykeresztúri kályhacsempék
4.900 Ft
15-17. század / Benkő Elek - Ughy István

Antikvár könyv

Szerencsés véletlen és tudatos gyűjtés, váratlan földmunkák és előre eltervezett ásatások nyomán évtizedek alatt jelentős mennyiségű kályhacsempe gyűlt össze a székelykeresztúri Városi Múzeumban. E gyűjtemény középkori részének közreadására vállalkozó szerzők, a régész és művészettörténész Benkő Elek s a grafikus Ughy István úttörő munkája az egykori anyagi kultúra emlékeinek helyszíni és széleskörű levéltári kutatásokon nyugvó anyagközlése. A hajdani Udvarheyszék nyugati részéről, viszonylag kis területről összegyűlt meglepően gazdag tárgyi anyag nemcsak a szűk szakmát érdeklő keltezési és tipológiai kérdéseket vet fel, hanem művészi igényességről, a készítőkről és a megrendelőkről épp úgy vall, mint azokról az épületekről és helyiségekről, ahol a csempés tüzelőket egykor felállították. Ugyanakkor a csempék előlapjainak díszítményei nemegyszer a székely népművészet korai rétegeire is rávilágítanak, és félezer év távlatából hitelesen tudósítanak a népművészetet ért különböző irányú hatásokról. 


Zenta pecsétje és címere
2.500 Ft
(1506-1920) / Dobos János / Zentai Monográfia Füzetek

Antikvár könyv

Zentát II. Ulászló magyar király 1506-ban kiadott kiváltságlevelével városi (civitas) szabadalmakkal ruházta fel, így a pecséthasználat jogával is. Az oklevél szerint a körpecsétben Szent Péter kereszt alakban elhelyezett kulcsai, azok felett egy virágzó kalász, fogantyúikban pedig egy-egy kecsege látható, körirata pedig...bővebben


A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó rendszere
1.800 Ft
Teiszler Pál

Antikvár könyv

A XIX. és XX. század fordulóján a Szatmár megyei svábok körében megindult gyors nyelvváltási folyamat olyan sajátos nyelvi helyzetet teremtett, amelynek eredményeként a nyelvi részrendszerek mindegyikének szempontjából egy új, sajátosan egyedi magyar nyelvjárási alakulatról beszélhetünk. Benne a bilingvizmus csoportos és egyéni, belső nyelvi meg nyelven kívüli jellemzői mind együtt vannak meg. A nyelvi interferenciának időben és vele mozgalmasságban ennyire sűrített típusa ritkán fordul elő. Csupán empirikus megfigyeléssel afféle káosznak tűnhetik a nyelvi rendszer ilyen fejlődési szakasza. Kiderült azonban, hogy nincs egyetlen mozzanata az egésznek meg részeinek sem, amely a rendszer nagy összefüggés-hálózatán kívül rekedne. Éppen ezért meggyőződéssel valljuk a fonológia elméleti és módszertani elveinek kikristályosodott és gyümölcsöző voltát. Leírási kísérletünk, ha nem is maradéktalanul, de tanúbizonysága annak, hogy nemcsak a homogénebb típusú nyelvjárási alakulatok, hanem a heterogénebb jellegűek kutatásában is biztos támpontokat nyújtanak.

 


A kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszere
1.500 Ft
Vámszer Márta

Antikvár könyv

A kalotaszegi nyelvjárás igealakjairól szóló monográfiám eredetileg doktori értekezésnek készült, és megvédésére 1963-ban került sor.  A kiadásra került változat  az eredeti dolgozatnak lerövidített, tömörített formája, amely a legfontosabb eredmények összefoglalására törekszik, és ugyanakkor lemond sok részletkérdés bemutatásáról, valamint a különböző jelenségek tárgyalása rendjén a más nyelvjárások felé való kitekintésről. A szükségszerű tömörítés ellenére fenntartottam azt a célkitűzésemet, hogy a  kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszerét a maga egészében mutassam be, tehát a teljesség igényének, amelyről a bevezetőben részletesebben szólok, az adott keretek között is eleget tettem. Nyitva maradó kérdés - és egyben csábítóan szép feladat - több más nyelv-járás igeragozási rendszeréről szóló hasonló monográfia alapján a nyelvjárásközi összehasonlító vizsgálatokat elvégezni. 


A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere
1.800 Ft
B. Gergely Piroska

Antikvár könyv

Kalotaszeg kutatásának szép hagyományai és gazdag eredményei vannak a hazai magyar nyelvtudományban. Több mint három évtizede fordul megszakítatlanul a kutatók egész sorának érdeklődése e népművészeti, néprajzi értékekben ritka gazdaságú tájegység nyelvi kincsei felé.

Hagyomány folytatásához szegődtem tehát, amikor doktori értekezésem tárgyául Kalotaszeg mai személyneveinek tanulmányozását választottam. De vonzott a feIadat időszerűsége is. A mai és különösképpen a népi környezetben élő mai személynévanyag összegyűjtése és feldolgozása sürgető és különlegesen tanulságos feladat a névtudomány soron levő tennivalói között. 

 


Népismereti Dolgozatok 1980
1.800 Ft
Dr. Kós Károly - Dr. Faragó József (szerk.)

Antikvár könyv

Népismereti Dolgozatok – Kós Károly és Faragó József által kezdeményezett és szerkesztett, a Kriterion Könyvkiadó gondozásában megjelent tanulmánygyűjtemény-sorozat. Kötetei 1976-ban, 1978-ban, 1980-ban, 1981-ben, 1983-ban és 1994-ben jelentek meg.

Amikor e sorokat írjuk, a romániai magyar néprajzi kutatás és közlés immár országos szintet megközelítő eredményeiről beszélhetünk. Könyvesboltjainkban, a román néprajzi kiadványok mellett, néhány érv óta újabb meg újabb magyar néprajzi munkák is rendszeresen feltűnnek, sőt voltak - vannak olyan időszakok is, amikor egyszerre több kötet közt válogathat az olvasó. E munkák sorában sajátos hely illette és illeti a sokszerzős Népismereti Dolgozatok (ND) köteteit. A testet öltő sorozat láttán - amiben a szerzők mellett döntő szerepe van a Kriterion Könyvkiadó munkájának, valamint az olvasók széles köreiben a néprajzi kiadványok fogadtatásának - a kutatók magabiztosabban, tervszerűbben dolgozhatnak, hisz szemmel látható, hogy munkájuk a tudomány és a kultúra fejlesztésének szerves része.


Népismereti Dolgozatok 1976
1.800 Ft
Dr. Kós Károly (szerk.)

Antikvár könyv

Népismereti Dolgozatok – Kós Károly és Faragó József által kezdeményezett és szerkesztett, a Kriterion Könyvkiadó gondozásában megjelent tanulmánygyűjtemény-sorozat. Kötetei 1976-ban, 1978-ban, 1980-ban, 1981-ben, 1983-ban és 1994-ben jelentek meg.

Beindítása annak a feltételezésnek tulajdonítható, hogy a hagyományok megörökítése, szakszerű lejegyzése nemzeti, nemzetiségi közügy, a kis számú szakember elemző, értelmező munkájának előfeltétele; továbbá pedig, hogy az 1970-es években a "népi hagyományok iránti fogékonyság elérte immár a közérdeklődés fokát." Ezért a Népismereti Dolgozatok egyszerre kívánt közzétenni kutatási feladatokat megvalósító szakközleményeket és olvasói igényeket kielégítő, a nemzetiségi önismeretet építő publikációkat. E kettős célt az 1976-os kötet előszavában Kós Károly fogalmazta meg: "Kötetünket a népélet és néphagyomány iránt érdeklődők széles körének, valamint a néprajz és rokon kutatási területek önkéntes és hivatásos művelőinek ajánljuk szíves figyelmébe és jóindulatába!"Részletes keresés