Betöltés...

Antikvár könyvek


Erdély változó társadalma
1.500 Ft
1767-1821 / Csetri Elek - Imreh István

Antikvár könyv

A történelemtudományt ma rendkívül sokoldalú elvi-módszertani hatás éri. A filozófia, a lélektan, a matematika, a szociológia és sok más tudományág mind erőteljesebben követeli meg azt, hogy a história megújuljon, a maga módján egzaktabbá s így a valóságot hívebben tükrözővé váljék: tehát mennyiségi elemzésre és ellenőrizhetőségre törekedjék. A matematika segítségével a múlt, a történelem tudományosabb tükrözést remélhet, a történetírás magabiztosabbá, ellenőrzöttebbé válhat. A modellek, feltételezett konstrukciók megalkotására is lehetőséget kínálnak ezek az új kutatási eljárásmódok, amelyek tehát nemcsak alapoznak, hanem merőben új építkezésekre is sarkallnak és ezeknél a szilárdsági mutatószámok próbáját szigorúan megkövetelik. 


Dunántúl és Kis-Alföld írásban és képben I-II.
19.600 Ft
Dr. Kogutowicz Károly

1930 és 1936 között megjelent, jó állapotú antikvár könyv, fekete-fehér fotókkal, ábrákkal, kétoldalas vagy kihajtható térképekkel illusztrálva.

Dr. Kogutowicz Károly (Budapest, 1886­ – Ludwigsburg, Németország, 1948) egyetemi nyilv. rendes tanár. Édesapja Kogutowicz Manó, a magyarországi kartográfia megalapítója és az 1890. november 1-én alapított első magyar térképészeti vállalkozás, a Magyar Földrajzi Intézet Rt. első igazgatója. Korai halála után fia, Károly vezette tovább és közben korszerűsítette is az intézetet.


Dai Nippon – Kelet csodái
15.000 Ft
Barátosi Balogh Benedek

Ritkán kapható, korának megfelelő állapotú antikvár könyv eredeti színes, illusztrált előzékkel, 103 fekete-fehér fotóval, illusztrációval. A borítón dombornyomás látható.

Barátosi Balogh Benedek (1870 –1945.) néprajzkutató és közíró. Székelykeresztúron, Nagyenyeden, Budapesten és Kolozsváron tanult. Igyekezett ugyanazokat az iskolákat elvégezni, mint példaképe, Kőrösi Csoma Sándor. Gyűjtőútjai során bejárta Ázsia és Európa jelentős részét. A Dai Nippon 3 kötete számít első műveinek, 1906-ban jelent meg 1500 példányban. Ennek újabb kiadása, Kelet csodái címmel még az évben megjelent, 50 000 példányban. 1926-ban kezdték kiadni a Baráthosi Turáni Könyvei című 24 kötetre tervezett sorozatot, 1931-ben már 13 meg is jelent belőle, a következő években pedig további 5 került kiadásra. Kötetei szinte kizárólag a kutatóútjairól szólnak és az azokból leszűrt következtetésekről.


Bulgária
8.500 Ft
Szilády Zoltán

Kissé kopott borítójú, belül jó állapotú, ritkán kapható antikvár könyv. Borítófedelét Berán Lajos 1931-ben készült rézplakettje díszíti.

Szilády Zoltán (Budapest1878 - GroßpösnaNémetország1947) zoológus, egyetemi tanár. Fő kutatási területe a rovartan, de mellette élénken foglalkoztatta a művelődéstörténet, nyelvészet és az etnográfia. Elsősorban Erdély néprajzát gazdagították dolgozatai.

192829-ben kutatóúton tartózkodott Bulgáriában, melynek anyagából készült saját kiadásában híres könyve. Fő fejezetei: Utazás a jelenben és a multban ­­- Bulgária és a bolgárok - Bolgár Irodalom - Kirándulások magyar és külföldi vonatkozások


Bridges across the Bega River (Temesvár)
2.900 Ft
Árpád Jancsó

A temesvári Bega-hidak krónikája (átd. kiad.) (angol)...bővebben


Az Athenaeum Kézi Lexikona I-II.
18.000 Ft
A tudományok encziklopédiája különös tekintettel Magyarországra / Dr. Acsády Ignácz (szerk.)

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

A 19. század végének nagy terjedelmű magyar nyelvű 2 kötetes általános lexikona. 


Az államférfi I-II.
9.000 Ft
A politikai lélek vizsgálata / Kornis Gyula

Könyvkötői újrakötésű, belül jó állapotú antikvár könyv, amely számos fekete-fehér illusztrációt tartalmaz.

Kornis Gyula (1885-1958) római katolikus pap, piarista szerzetes, filozófusegyetemi tanár, kultúrpolitikus, 1940-től 1944-ig a Petőfi Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, elnöke 1945-ben. Tudományos munkássága a filozófia, a pszichológia és a pedagógia határterületéről indult. Fiatalon termékeny íróvá vált, munkái kitűntek összefogottságukkal, rendszerességükkel és alaposságukkal. 

1933-ban, majd 1943-ban, illetve 1938-ban franciául is megjelent, manapság ritkán kapható könyve Horthy Miklósról, az államférfiről szól.

 1. kötet: Bevezetés – Államférfi és történelem  - Az államférfi étosza
 2. kötet: Az államférfi lelki alkata 

Aranka György erdélyi társaságai
1.000 Ft
Enyedi Sándor (válogatta) / Ritkaságok

Antikvár könyv

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratait, illetve az Aranka György-hagyaték túlnyomó részét két erdélyi közgyűjtemény őrizte meg: a kolozsvári líceumi könyvtár és az Erdélyi Múzeum Egylet gazdag gyűjteménye. A második világháború után ezek az iratok a Román Akadémia kolozsvári fiókjának kézirattárába kerültek. Itt végezte kutatásait Jancsó Elemér professzor is, aki 1955-ben jelentette meg három kötetre tervezett munkájának első részét, a társaság működésével kapcsolatos dokumentumok gyűjteményét. Kötetünkben olyan iratokat talál az olvasó, amelyek egyik részét kéziratból (pl. levelek), másik részét nyomtatott szöveg alapján közöljük. Ez utóbbi típusú dokumentumok esetében vagy a korabeli nyomtatványokra, vagy csak Jancsó Elemér már modernizált szövegközlésére támaszkodhattunk...bővebben

 


A zsidók egyetemes története 1-6.
58.000 Ft
Izrael népének története / Heinrich Graetz

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv 6 kötetben.

 Az 1906-1908 között megjelent mű egyike az Egyetemes irodalomtörténet, a Beöthy-féle A magyar irodalom története, a Nagy képes világtörténet, és a A magyar nemzet története mellett az Osztrák–Magyar Monarchia alatt készült nagy terjedelmű összefoglaló tudományos–ismeretterjesztő alkotásoknak.

Graetz nagy műve, a  Geschichte der Juden alapján készített könyvsorozat, amely a zsidóság történetét dolgozza fel az ókortól a 17. századig. A magyar vonatkozású részek szerkesztője Sebestyén Károly.


A Szentföld lelke
20.000 Ft
Négy zarándokutam emlékére / Pilismaróti Bozóky Gyula

Jó állapotú antikvár könyv, szerzői dedikációval 1935-ből.

A szerző a megváltás 1900. évfordulójára saját kiadásában jelentette meg szentföldi zarádoklatainak élményeit. 

Erzsébet főhercegnő bevezető kéziratával és gróf Zichy Gyula kalocsai érsek ajánlásával.

Fő fejezetek:

A Szentföldről általában

Utazásunk Trieszttől Haifáig

Galileában és Szíriában

Szamariában és Judeában

Hazatérés


A Szent Domonkos-rend multjából és jelenéből
5.200 Ft
Dr. Horváth Sándor kiad.

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

A szerzet 700 éves jubileum alkalmából méltóságos és főtisztelendő dr. Fischer-Colbrie Ágost kassai megyéspüspök úr előszavával. Kiadta dr. Horváth Sándor szent Domonkos-rendi tanár.


A pilisi apátság története 1541-1814
9.000 Ft
A zirczi, pilisi, pásztói és szent-gotthárdi cziszterczi apátságok története II. / Dr. Békefi Remig

Ritkán kapható egyháztörténeti könyv - újrakötött.

Békefi Remig (1858–1924), a kiváló ciszterci tudós-tanár rendtörténeti monográfiájának második kötete a pilisi ciszterci apátság történetét követi nyomon 1541-től egészen 1814-ig. 1541 nem csupán az ország életében, de a pilisi apátságéban is mérföldkő volt, hiszen ebben az évben meghalt Normann János, az utolsó ciszterci rendű pilisi apát, és helyére egyházmegyei, azaz világi pap ült. Ezzel megkezdődött a gubernátorok vagy kommendátorok egészen 1712-ig tartó korszaka. Újabb fejezet a rend történetében a török kiűzése után a wellehrádi uralom 1784-ig, majd az önállósulás és a visszaállítás következett. Békefi Remig e korszakok mentén halad, minden esetben először bemutatja a pilisi apátság életét, a korszak magyar történelmében játszott szerepét, majd sorra áttekinti az apátság birtokait, birtokpereit és jövedelmeit. Az alapos forráskutatásra épülő mű második, a kötet mintegy felét kitevő része a vonatkozó - latin nyelvű - okleveles anyag újraközlése. A név- és tárgymutatóval záródó munka ma is jelentős kiindulópont a téma kutatói számára.


A Pallas Nagy Lexikona 1-18.
90.000 Ft
Az összes ismeret enciklopédiája tizenhat kötetben

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv. Teljes sorozat 2 pótkötettel együtt.

A Pallas Nagy Lexikona az első önálló, nem fordításon alapuló magyar nagylexikon, a századforduló kétségkívül egyik legnagyobb alkotása. A Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. adta ki 1893 és 1897 között 16 kötetben, majd készült 2 pótkötet. A kor szinte egész magyar tudományosságát reprezentálta a több mint 300 fős szerzői gárda. Szócikkek sorát írta pl. Alexander Bernát, Bánki Donát, Cholnoki Jenő, Eötvös Loránd stb. A mintegy 150.000 szócikkben sikerült összefoglalni a korabeli tudomány színvonalán az ismeretek összességét. A Pallast 1911-ben megveszi a Révai Testvérek Rt., hogy majd némileg korszerűsítve a 20-as, 30-as évek népszerű családi lexikonjává tegye.


A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó rendszere
1.800 Ft
Teiszler Pál

Antikvár könyv

A XIX. és XX. század fordulóján a Szatmár megyei svábok körében megindult gyors nyelvváltási folyamat olyan sajátos nyelvi helyzetet teremtett, amelynek eredményeként a nyelvi részrendszerek mindegyikének szempontjából egy új, sajátosan egyedi magyar nyelvjárási alakulatról beszélhetünk. Benne a bilingvizmus csoportos és egyéni, belső nyelvi meg nyelven kívüli jellemzői mind együtt vannak meg. A nyelvi interferenciának időben és vele mozgalmasságban ennyire sűrített típusa ritkán fordul elő. Csupán empirikus megfigyeléssel afféle káosznak tűnhetik a nyelvi rendszer ilyen fejlődési szakasza. Kiderült azonban, hogy nincs egyetlen mozzanata az egésznek meg részeinek sem, amely a rendszer nagy összefüggés-hálózatán kívül rekedne. Éppen ezért meggyőződéssel valljuk a fonológia elméleti és módszertani elveinek kikristályosodott és gyümölcsöző voltát. Leírási kísérletünk, ha nem is maradéktalanul, de tanúbizonysága annak, hogy nemcsak a homogénebb típusú nyelvjárási alakulatok, hanem a heterogénebb jellegűek kutatásában is biztos támpontokat nyújtanak.

 


A Nagy Háború írásban és képben 7 kötetben
50.000 Ft
Lándor Tivadar (szerk.)

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv. 

Báró Hazai Simon bevezetőjével Lándor Tivadar szerkesztésében 1917-1926 között megjelent 7 kötetes munka három hadszintéren mutatja be az I. viilágháború eseményeit.

I. rész: Északon és délen 1-4. kötet, 304, 384, 360, 419 oldal + összesen 114 színes és egyszínű, részben kihajtható melléklet

II. rész: A nyugati hadszíntér 1-2. kötet, 272, 317 oldal + 64 színes és egyszínű, részben kihajtható melléklet

III. rész: Az olasz háború, 456 oldal + 38 színes és egyszínű, részben kihajtható melléklet


A mai világ képe I-IV.
20.000 Ft
Kornis Gyula, Gratz Gusztáv, , Hegedüs Loránt, Csürös Zoltán, Vámossy Zoltán / É-Ny

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv, , de a IV. kötet gerince sérült. A IV. kötetben kéziratos bejegyzés van a borító belsőn oldalán.

 1. kötet: Szellemi élet. Szerk. Kornis Gyula
 2. kötet: Politikai élet. Szerk. Gratz Gusztáv
 3. kötet: Gazdasági élet. Szerk. Hegedüs Loránt
 4. kötet: Természettudomány és technika. Szerk. Csürös Zoltán, Vámossy Zoltán

A magyarság néprajza I-IV.
92.000 Ft
Czakó Elemér. (szerk.) / É-Ny

Kis kopásokkal a gerinceken, korának megfelelő jó állapotban lévő antikvár könyv.

I-II. kötet:

Bátky Zsigmond-Győrffy István-Viski Károly: A magyarság tárgyi néprajza (Táplálkozás – Építkezés – Bútorzat – Viselet – Vadászat – Halászat – Díszítőművészet – A hagyomány tárgyai) 436 oldal, 1235 ábra + 1 térkép; 444 oldal, 1519 ábra

III-IV. kötet:

Berze-Nagy János, Kodály Zoltán, Lajtha László, Szendrey Zsigmond, Viski Károly és mások: A magyarság szellemi néprajza (Népköltészet – Stílus és nyelv; Zene – Tánc – Szokások – Hitvilág – Játék)  472 oldal, 59 kép + 9 térkép, 506 oldal, 278 ábra


A magyar nemzet története ősidőktől napjainkig
10.000 Ft
Asztalos Miklós - Pethő Sándor

Korának megfelelő, jó állapotú  antikvár könyv, dedikálással Lakner bácsitól 1934-ből.

Fő fejezetek

A magyar nemzet az Árpádok alatt

A magyar nemzet története a vegyesházi királyok alatt

A szabadságharc és az abszolutizmus kora

A magyar nemzet története a Habsburgok alatt

A kiegyezéstől napjainkig

 


A Magyar Nemzet Története I–X.
160.000 Ft
Szilágyi Sándor (szerk.)

Korának megfelelő, néhol kicsit sérült, általában jó állapotú antikvár könysorozat 10 kötetben.

A mű egyike az Egyetemes irodalomtörténet, a Beöthy-féle A magyar irodalom története, a Nagy képes világtörténet és A zsidók egyetemes története mellett az Osztrák–Magyar Monarchia alatt megjelent nagy terjedelmű, összefoglaló tudományos–ismeretterjesztő alkotásoknak.

"Magyarország ezeréves fennállásának emlékére rendezett ünnepélyek kiegészitése czéljából az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat EMICH GUSZTÁV vezérigazgató kezdeményezésére elhatározta Magyarország ezeréves fennállása történetének kiadását, melynek szerkesztését SZILÁGYI SÁNDOR és az egyes részek megirását ACSÁDY IGNÁCZ, ANGYAL DÁVID, BALLAGI GÉZA, BEKSICS GUSZTÁV, DÉZSI LAJOS, FRAKNÓI VILMOS, FRÖHLICH RÓBERT, KUZSINSZKY BÁLINT, MARCZALI HENRIK, MÁRKI SÁNDOR, NAGY GÉZA, PÓR ANTAL, SCHÖNHERR GYULA vállalták el, s a bevezetést VASZARY KOLOS, az utószót pedig JÓKAI MÓR készitették."

 1. kötet Magyarország a királyság megalapításáig
 2. kötet Magyarország története az Árpádok korában (1038–1301)
 3. kötet Az Anjouk kora, az Anjou ház és örökösei (1301–1439)
 4. kötet  A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440–1526)
 5. kötet Magyarország három részre oszlásának története (1526–1608)
 6. kötet Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig
 7. kötet Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657–1711)
 8. kötet Magyarország története a szatmári békétől a bécsi congressusig (1711–1815)
 9. kötet A nemzeti államalkotás kora (1815–1847)
 10. kötet A modern Magyarország (1848–1896)

 

 


A magyar nemzet története
75.000 Ft
Szalay József - Baróti Lajos

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv 4 kötetben.

A mű első változatát Bodon József és a fiatalon elhunyt Szalay József készítette el 1879 és 1883 között. Szalay halála után, a milleniiium alkalmából esedékessé vált második kiadás részére Baróti Lajos dolgozta át a köteteket.

 1. kötet: Magyarország az Árpádház kihaltáig, 434 oldal, 250 szövegkép + 34 műmelléklet
 2. kötet: Magyarország a vegyes házakból származott királyok korában, 510 oldal, 250 szövegkép + 19 műmelléklet
 3.  kötet: Magyarország a Habsburg-házból való választott királyok korában, 556 oldal, 325 szövegkép + 29 műmelléklet
 4. kötete: Magyarország a Habsburg-házból s a Habsburg–Lotharingiai házból származott örökös királyok korában, 559 oldal, 248 szövegkép + 36 műmelléklet


Részletes keresés