Betöltés...

Antikvár könyvek


Szentek legendái
12.000 Ft
Régi és új legendás könyvekből / Dr. Révay József / Szenthelyek könyve

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

Régi és új legendás könyvekből fordította és összeállította: Dr. Révay József egyetemi magántanár

Az elöljáró beszédet írta: Dr. Leopold Antal prelátus-kanonok, esztergomi főegyházmegyei főtanfelügyelő

Részlet az előszóból:

 „… A jelen könyv nem öleli föl az összes szentek életét s nem is sorolja föl a szenteket naptári egymásutánban, hanem kiválaszt bizonyos szent vértanúkat és hitvallókat s azoknak életét úgy adja, amint korábbi gyűjteményekben találja.
Szent valóság és színes költészet ölelkezik benne. Szentek igaz történelmi életrajzát a hős vértanúk és bátor hitvallók magasztos erényeit csodáló utókor a népköltészet művészi szövőszékén készült ragyogó ruhába öltöztette. Nem az eredeti följegyzők díszítették a valóságot, hanem a későbbi tisztelők, akik naiv lelkesedéssel az Isten választottainak életéből minél több okulást és lelkierőt akartak árasztani a hívőkre. A legtöbb költői anyagot magának a népnek képzelő tehetsége termelte ki…”


Zarándokút a Szenthelyekre
12.000 Ft
Dr. Révay József / Szenthelyek könyve

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv, benne ex libris + ex libris bélyegző.

Részlet Dr. Leopold Antal esztergomi prelátus-kanonok előszavából:

A SZENTATYA „Rómában, Szent Péternél, január hó hatodikán, Vízkereszt ünnepén, az ezerkilencszázharmincharmadik évben”, pápasága tizenegyedik évében kiadott „Quod nuper” kezdetű jubileumi bullájával rendkívüli szentévet és nagy jubileumot hirdetett, az emberi nem megváltásának tizenkilenc évszázados fordulója alkalmából. 

Őszentsége bullája elmondja, hogy ha mindjárt ennek az eseménynek pontos esztendeje történelmileg nincs is teljesen tisztázva, magában a tény vagy jobban mondva a csodálatos események sorozata olyan fontos és jelentőségteljes, hogy nem lehet mellettük megemlékezés nélkül elmenni. […] „Kedves Fiaim, – írja a Szentatya, – melyik centenárium lehetne szentebb és méltóbb arra, hogy megünnepeljük?” […] Mivel továbbá a teljes búcsú, amelyet őszentsége erre a Szentévre engedélyezett, csak Rómában lesz elnyerhető, szeretettel hívja az egész keresztény katholikus világot a szent városba, amely a katholikus hit középpontja, Jézus Krisztus helytartójának otthona, ahol kiváló alkalom van tisztelni az Ur szenvedésének szent ereklyéit.


Világirodalmi lexikon I-III.
12.000 Ft
(külföldi irodalom) / Dr. Dézsi Lajos (szerk.)

Újrakötött, belül korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv. Teljes sorozat. Szerkesztette Dr. Dézsi Lajos (1868-1932) irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi nyilvános rendes tanár, akinek fő kutatási területe a 16-17. századi magyar irodalom volt.  

I. kötet: A-Ecrevisse - II. kötet: Edda-Lili - III. kötet: Liliencron-ZS

Részlet az előszóból: "A művelt olvasóközönség bizonyára sokszor érezte egy olyan tudományos kézikönyv hiányát, mely az irodalomtörténettel kapcsolatosan előforduló esztétikai, poétikai, stilisztikai stb. tudományos fogalmakat elméleti és fejlődéstörténeti szempontból ismerteti és magyarázza. [...]  Majd mindinkább be kellett látnunk, hogy egy ilyen kézikönyv sokkal használhatóbbá válik, ha a világirodalom és pedig nemcsak a szépirodalom, hanem a tudományos irodalom nevezetesebb képviselői életrajzával s irodalmi működése ismertetésével is kibővül, sőt egyes kiváló művek főként az epika, dráma, regény köréből, külön címszók alatt szerepelnének s így bővebb méltatást nyernének.[...]  Ez érlelte terjedelme miatt természetesen itt csak a kiválóbb, vagy magyar irodalmi szempontból nevezetesebb művekről lehetett szó. .[...] Különösen nagy fontosságúnak tartottuk a bibliográfiai tájékoztatást, hogy a továbbolvasást vagy továbbkutatást evvel is megkönnyítsük. Ugyanezt a célt kívánja szolgálni a könyvtártan és a bibliográfia körébe tartozó ismeretek közlése."


Magyar szabadságharcz története 1848-1849-ben
12.000 Ft
A magyar nép számára / (Kapuvári) Vargyas Endre

Gerincén kicsit sérült, korának megfelelő állapotú antikvár könyv, amelyet nagyon ritkán kapni. Első kiadása 1867-ben jelent meg, ez a 2. bővített kiadás 1879-ben. Szerzője (Kapuvári) Vargyas Endre (18421913) királyi tanácsos, királyi tanfelügyelő, újságíró. Jogi tanulmányai után, a Batthyány-fiúk nevelőjeként, egész Európát beutazta. Fiatal kora ellenére nagy tapasztalatokkal, s még nagyobb ambíciókkal rendelkezett. 1869-ben Sopron vármegye aljegyzőjének választották meg, majd 1871-től 16 évig volt Győr megye tanügyének irányítója, a népoktatás érdekeinek erélyes harcosa. Idejéből és energiájából a tankönyvírói tevékenységre is futotta. Számos tankönyvet írt, nemcsak a népiskolák, de a magasabb fokozatúak számára is.


A család tanácsadója
13.000 Ft
Z. Tábori Piroska (szerk.)

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv. 

Rendkívül érdekes szócikkekkel, 460 fekete képpel, 32 színes és 24 egyszínű táblával illusztrált családi lexikon, mely híven tükrözi a XX. század első harmadát.  Részlet az előszóból:

„A családalapításnak háromféle oka van: érzelmi, erkölcsi és anyagi (gazdasági). Ezen az alapon épül fel a család élete és ebből következik hivatása is. A háromféle nézőpont egymással olyan szorosan összefügg, hogy elválasztani lehetetlen, mégis megpróbáljuk sorravenni őket.”

Fő fejezetek:

A család hivatása – Házi gyógyszerek és betegápolás – A lakás – Családi ház – Ruházkodás – Háztartás - Táplálkozás – Vidéki háztartás – Kertészet – Gyermeknevelés – A csecsemő – Test- és szépségápolás – Szórakozások – Háziipar, otthoni kenyérkereset – Kézimunka ­– Ezermester a ház körül ­– A jó modor – ­Jogi tanácsadó – Biztosítások  - Iratminták – Pályaválasztási tanácsadó ­– Jótékonyság és segélyezés – Háztartási tanácsadó


Magyarország monográfiája 1900–1932
15.000 Ft
Három évtized története életrajzokban / Gellért Imre, Madarász Elemér (szerk.)

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

Három évtized - 1900–1932 - történetének mozaikszerű megírása, több mint másfélezer életrajzzal és a legtöbb címszónál leírt személy fényképével.

 


Dai Nippon – Kelet csodái
15.000 Ft
Barátosi Balogh Benedek

Ritkán kapható, korának megfelelő állapotú antikvár könyv eredeti színes, illusztrált előzékkel, 103 fekete-fehér fotóval, illusztrációval. A borítón dombornyomás látható.

Barátosi Balogh Benedek (1870 –1945.) néprajzkutató és közíró. Székelykeresztúron, Nagyenyeden, Budapesten és Kolozsváron tanult. Igyekezett ugyanazokat az iskolákat elvégezni, mint példaképe, Kőrösi Csoma Sándor. Gyűjtőútjai során bejárta Ázsia és Európa jelentős részét. A Dai Nippon 3 kötete számít első műveinek, 1906-ban jelent meg 1500 példányban. Ennek újabb kiadása, Kelet csodái címmel még az évben megjelent, 50 000 példányban. 1926-ban kezdték kiadni a Baráthosi Turáni Könyvei című 24 kötetre tervezett sorozatot, 1931-ben már 13 meg is jelent belőle, a következő években pedig további 5 került kiadásra. Kötetei szinte kizárólag a kutatóútjairól szólnak és az azokból leszűrt következtetésekről.


Az Athenaeum Kézi Lexikona I-II.
18.000 Ft
A tudományok encziklopédiája különös tekintettel Magyarországra / Dr. Acsády Ignácz (szerk.)

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

A 19. század végének nagy terjedelmű magyar nyelvű 2 kötetes általános lexikona. 


Dunántúl és Kis-Alföld írásban és képben I-II.
19.600 Ft
Dr. Kogutowicz Károly

1930 és 1936 között megjelent, jó állapotú antikvár könyv, fekete-fehér fotókkal, ábrákkal, kétoldalas vagy kihajtható térképekkel illusztrálva.

Dr. Kogutowicz Károly (Budapest, 1886­ – Ludwigsburg, Németország, 1948) egyetemi nyilv. rendes tanár. Édesapja Kogutowicz Manó, a magyarországi kartográfia megalapítója és az 1890. november 1-én alapított első magyar térképészeti vállalkozás, a Magyar Földrajzi Intézet Rt. első igazgatója. Korai halála után fia, Károly vezette tovább és közben korszerűsítette is az intézetet.


A Szentföld lelke
20.000 Ft
Négy zarándokutam emlékére / Pilismaróti Bozóky Gyula

Jó állapotú antikvár könyv, szerzői dedikációval 1935-ből.

A szerző a megváltás 1900. évfordulójára saját kiadásában jelentette meg szentföldi zarádoklatainak élményeit. 

Erzsébet főhercegnő bevezető kéziratával és gróf Zichy Gyula kalocsai érsek ajánlásával.

Fő fejezetek:

A Szentföldről általában

Utazásunk Trieszttől Haifáig

Galileában és Szíriában

Szamariában és Judeában

Hazatérés


A mai világ képe I-IV.
20.000 Ft
Kornis Gyula, Gratz Gusztáv, , Hegedüs Loránt, Csürös Zoltán, Vámossy Zoltán / É-Ny

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv, , de a IV. kötet gerince sérült. A IV. kötetben kéziratos bejegyzés van a borító belsőn oldalán.

 1. kötet: Szellemi élet. Szerk. Kornis Gyula
 2. kötet: Politikai élet. Szerk. Gratz Gusztáv
 3. kötet: Gazdasági élet. Szerk. Hegedüs Loránt
 4. kötet: Természettudomány és technika. Szerk. Csürös Zoltán, Vámossy Zoltán

Háborúk a Nagy Háború után I-II.
20.000 Ft
A béke háborúi / Szárazajtai Incze Kámán

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

Részlet az előszóból:

"„A négy évig tartó világháború a hadtörténelem legnagyobb háborúja volt. A központi hatalmak minden oldalról bezárt, ostromlott vár mintájára a legnagyobb vitézséggel és önfeláldozással harcoltak Középeurópa szabadságáért. A hatalmas ellenséges túlerő, a világtörténelem legnagyobb koalíciója végre négyévi vitéz védelem után leverte a központi hatalmakat. A kimerült és száz sebből vérző Európa a világháború lezajlása után azt hitte, hogy ezzel az élet-halálharccal örökre lezárta a háborúk korszakát. A lefolyt húsz év története azonban szomorú bizonyítékát adta annak, hogy a "béke" korszakában sem szűntek meg a háborúk. …”


Horthy Miklós
20.000 Ft
Pilch Jenő

Korának megfelelő, kissé kopott külső borítójú, belül jó állapotú antikvár könyv. Az előzéklap Bundschum Ottó munkája.

Gazdagon illusztrált történelmi életrajz Horthy Miklós kormányzásának első tíz éve után. 

A tartalom fő fejezetei:  Békebeli szélcsendes tengerészeti évek – Hadak útján – A szegedi ellenforradalom – Siófokon – Budapesten


A magyar katona vitézségének ezer éve I-II.
24.000 Ft
Berkó, István, Markó Árpád,Gyalókay Jenő, Pilch Jenő

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

Bevezető: nagybányai vitéz Horthy Miklós Magyarország kormányzója, vitéz József kir. herceg tábornagy, jákfai vitéz Gömbös Gyula m. kir. miniszterelnök és honvédelmi miniszter

Fő fejezetek

 1. kötet: Bevezetők – A honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig – Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig – A török hódoltság kora – A spanyol örökösödési háborúban – II. Rákóczi Ferenc szabadságharca (1703–1711)
 2. kötet: III. Károly kora – Mária Terézia kora (1740–1780) – II. József kora (1780–1790) – I. Ferenc kora (1792–1835) – I. Ferenc József kora 

Magyar Asszonyok Lexikona
24.000 Ft
Bozzay Margit

Aranyozott félbőr kötésű, gerincnél kicsit használt, belül jó állapotú antikvár könyv.

Ritka történelmi lexikon, melynek életrajzaihoz részben forrásul szolgált Takáts Sándor: Magyar Nagyasszonyok (Genius) és Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története (Athenaeum).


Magyar föld, magyar faj I-IV.
24.000 Ft
Cholnoky Jenő, Princz Gyula, gr. Teleki Pál, Bartucz Lajos / É-Ny

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

 1. kötet Magyar földrajz 1. rész: Magyarország tájrajza
 2. kötet Magyar földrajz 2. rész: A magyar munka földrajza
 3. kötet Magyar földrajz 3. rész: Az államföldrajzi kép
 4. kötet A magyar ember. A magyarság antropológiája

A Magyar Birodalom története I-II.
25.000 Ft
A kútfők alapján a művelt közönség számára / Acsády Ignácz

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

Acsády Ignácz (1845-1906) legnagyobb és legismertebb munkája a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent két hatalmas kötet: A magyar birodalom törté­nete, mellyel az egész nemzet történetírója lett, s amelyben a modern tudomány követelményeinek megfelelően a nép és az állam ezeréves életét örökítette meg klasszikus magyarsággal.

 1. kötet: 996–1490, 792 oldal
 2. kötet: 1490–1903, 828 oldal

A magyar család aranykönyve I-III.
25.000 Ft
Sárosi Bella, Gömbösné Galamb Margit, Szabóné Nogáll Janka, Kardos Árpád, Nagy Sándor, Dr. Garami Béla, Dr. Bexheft Ármin

iánycikknek számító, korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv. 

A három kötetes enciklopédia célja volt, hogy szakemberek által közérthető nyelven írt dolgozatokban tájékoztassa a nagyközönséget a családi élettel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókról. 

Az első kötet (1909) a tulajdonképpeni, rendszeres egészségtan mellett  az egészséges életmódot, a gyermek- és szépségápolást, elsősegélynyújtást is tárgyalja. Ezt követően bővebben és érdekesen szól a lakások célszerű beosztásáról, ízléses berendezéséről, és a hozzáfűződő egészségügyi követelményekről, végül pedig a ruházkodás kérdésére is kiterjeszkedik.

második kötet  (1910) tárgya a társasélet, a családi nevelés, az életpályák, foglalkozási ágak, a közéletben előforduló jogi élet, a szórakozás, nyaralás, sport, testnevelés kérdései. A kötet beosztása jó, témaválasztása gondos, nyelve könnyen érthető.

harmadik kötet  (1911) a gyakorlati háztartástan (állattenyésztés, kertészet, kézimunkák) kérdéseivel foglalkozik. A kötetek használatát a tárgymutató segíti.


Gróf Andrássy Gyula élete és kora
25.000 Ft
Monori Wertheimer Ede

Ritkán kapható, korának megfefelő állapotú antikvár könyv. Az II-III. kötet egybekötve.

Az MTA megbízásából, kiadatlan források alapján készült mű 1910 és 1913 között jelent meg 3 kötetben. Gróf Andrássy Gyuláról (1823-1890),  Magyarország egyik legnagyobb és Európa egyik legjelentékenyebb államférfiának életéről és működéséről addig nem készült megbízható történeti munka. .

I. kötet: Külügyminiszteti kineveztetéséig 

II. kötet: Az 1877. január15-iki titkos konventióig 

III. kötet: Andrássy életének utolsó évei és jellemmzése


Magyar Színművészeti Lexikon I-IV.
28.000 Ft
A magyar színjátszás és drámairodalom enciklopédiája / Schöpflin Aladár

Antikvár könyv, gerince sérült, a IV. kötetnél hiányzik, belül jó állapotú, korának megfelelő.

Az 1929-1931 között megjelent négykötetes  lexikon egyedülálló vállalkozás volt, melyet Erődi Jenő és Kürthy Emil összegyűjtött anyagának felhasználásával, a szerkesztő bizottság közreműködésével Schöpflin Aladár állított össze.  A kötetek fekete-fehér fotókkal és színes reprodukciókkal illusztráltak. Részletes keresés