Betöltés...

Antikvár könyvek


Magyar falu
3.000 Ft
Erdei Ferenc

Antikvár könyv könyvkötői kötésben.

Erdei Ferenc (19101971szociológus, a népi írók csoportjának a tagja, politikus1945 után elvben a Nemzeti Parasztpárt képviselője, gyakorlatban teljes mértékben együttműködött a kommunistákkal. 1956-ig több fontos minisztérium vezetője volt. Jelentős irodalmi munkássága van. 1948-tól az MTA levelező, 1956-tól rendes tagja. 1951-től haláláig a tiszántúli református egyházkerület főgondnoka.

20. századi történelmünk fontos fordulóit követve, életpályája három főbb: az agrárszociológusi, az agrárpolitikusi és az agrárökonómiai szakaszokra tagolható.


Magyar Encyclopaedia
2.000 Ft
Apáczai Csere János

Antikvár könyv

Apáczai eszmerendszerét nem a Descartes-éhoz mértük, hanem a hazai szükségletekhez. Mert Apáczai nem abban eredeti, hogy átvette Descartes eszméit, hanem ahogyan a hazai viszonyokhoz alkalmazta, ahogy rendszerezte. Ebben áll az író eredetisége, s az egyes irodalmak sajátos arculata, megismételhetetlensége, egyszerisége. Ezt a sajátos gondolatrendszert próbáljuk kibontakoztatni a műből. Ebben a rendszerben természetesen vannak olyan elemek, amelyek Descartes-ra, vagy a puritánusok elméletére mennek vissza, ám ezek azért kerültek be változatlanul a magyar tudós eszmerendszerébe, mert beillettek abba, s a mestereitől való eltérésekkel együtt alkotnak egységes, összefüggő építményt: Apáczai világképét. Célunk: nyomon követni, hogy az általános milyen sajátos formában jelentkezik e gondolatrendszerben.  Szigeti József


Magyar Asszonyok Lexikona
24.000 Ft
Bozzay Margit

Aranyozott félbőr kötésű, gerincnél kicsit használt, belül jó állapotú antikvár könyv.

Ritka történelmi lexikon, melynek életrajzaihoz részben forrásul szolgált Takáts Sándor: Magyar Nagyasszonyok (Genius) és Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története (Athenaeum).


Lexikon egy kötetben
2.500 Ft
A mindennapi élet és az összes ismeretek kézikönyve egy kötetben A-Z / A Pesti Hírlap könyvtára

Korának megfelelő, kissé kopott, használt antikvár könyv.

Részlet az  előszóból: 

„A Pesti Hirlap a multban az úttörő újítások egész sorával lepte meg közönségét. A sajtó történetében először a Pesti Hirlap adott közönségének mindennapi újságja mellé Képes Pesti Hirlapot, Pesti Hirlap Vasárnapját, Divatlapját, Szakácskönyvét, karácsonyi albumokat és ezzel elérte azt, hogy előfizetőink körében minden családtag megtalálta a maga érdeklődését, szórakozását, okulását ezekben a hasznos és tanulságos újításokban.
Előfizetőink köréből újabban az az óhaj merült fel, hogy újításaink oly népszerű és nagy szeretettel fogadott sorát egy olyan komoly, tudományos művel szaporítsuk az idei karácsonyra, amely munka előfizetőink házában mindenkori és azonnali tájékozódást ad az élet minden teréről és amely munkát minden előfizetőnk megszerezhet a legnagyobb mértékű takarékosság mellett is. Ennek a közóhajnak eleget téve, elhatároztuk a Pesti Hirlap Lexikona kiadását.”


Legyen világosság I–III.
10.000 Ft
Beszédek, írások / Ravasz László

Korának megfelelő antikvár könyv. Ravasz László beszédeiből. prédikációiból és írásaiból összeállított, ritkán kapható az 1938-ban megjelent 3 kötetes munka.

Ravasz László (1882–1975) református lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke1921–1948 között. Az MTA tagja. Ordass Lajos és Pap László mellett a magyar protestantizmus utolsó negyven esztendejének harmadik nagy példaadó egyénisége. Benne megtalálható a kiemelkedő teológus, a krízishelyzetben is hatékony egyházkormányzó és a felelős közéleti személyiség. Szószéki, egyházi és társadalmi hatása a 21. században is érezhető.


Kossuth Lajos összes munkái I-XIII.
91.000 Ft
Kossuth Lajos

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv, teljes sorozat.

Udvardi és kossuthfalvi Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) magyar államférfi, a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó-elnöke. A nemzeti függetlenségért, a rendi kiváltságok felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem egyik legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc szellemi vezére. Máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében leginkább megtestesítik az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot, Széchenyivel és Petőfivel együtt.


Kopács, a víz melletti falu
2.500 Ft
Lábadi Károly

Antikvár könyv

A Drávaszögben, a Duna és a Dráva folyók összeszakadásában elterülő vízerek, tavak, nádasok, rétek, lágy hullámzású, szőlősorokkal befuttatott, dombok szabdalta háromszög alakú földterület legdélibb zugában épült fel a halászfalu, Kopács. A víz közelsége évszázadokon keresztül meghatározta a kopácsiak életvitelét: a természetből élés, gyűjtögetés, a halászat, a vadászat legavatottabb ismerői lettek a környéken. A község „víz mellettisége” nemcsak mindennapjainkba szólt bele, hanem népköltészetükre, díszítőművészetükre, egész életükre kitörölhetetlenül erős hatást gyakorolt. Lábadi Károly, a Drávaszög kutatója két évtizedes saját és az elődök gyűjtőmunkájának összegezését végezte el ebben a kötetben...bővebben 


Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet
2.500 Ft
Dr. Kós Károly - Szentimrei Judit - Dr. Nagy Jenő

Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit és dr. Nagy Jenő - Kászon és Szilágyság népművészetét tárgyaló műveiket követően - immár harmadik közös népművészeti tájmonográfiájukkal jelentkeznek. Az eddig ismeretlen néprajzi tájunkat, a Kis-Küküllő vidékét elsőnek feltérképező és sajátos népművészeti dialektusát feltáró és bemutató munka népismeretünk újabb jelentős eredményének számít. E tájunk népművészete természetesen nem "magától" lett: a helyi természeti és gazdasági, társadalmi és történeti feltételek mellett a környező néprajzi tájakkal való kapcsolatok alkotják azt a koordinátarendszert, amelyben kialakult és amelyben értelmezhető...bővebben


Kibédi népballadák
1.500 Ft
Ráduly János (szerk.)

Antikvár könyv

Ez a balladagyűjtemény, amellyel most az olvasó elé lépünk, egy falu, a Maros megyei Kibéd (Chibed) élő népballadaköltészetének bemutatására vállalkozik, módszeres áttekintést nyújt egy falu teljes balladakincséről, s szociografikus módszerekkel kutatja ugyanakkor epikus énekeink jelenlegi helyzetét: gyakoriságukat, a mai folklórban betöltött szerepüket.

Kibéd régi település a Kis-Küküllő mentén. Okiratokban 1499 óta emlegetik. Orbán Balázs szerint a régi Marosszék "legnagyobb és legszebb faluja". Itt ér véget a zordabb havasi világ, és itt kezdődik a híres Küküllő-völgyi bortermő vidék. 


Két Magyarország
3.000 Ft
Az elmult század politikai eszményei / Sebess Dénes

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

Részlet az előszóból: „Az elmult század bármelyik politikai vagy szellemi időszakát vizsgáljuk, az mindig kettős. Ha van konzervatív, van liberális, a forradalmárral szemben áll az ellenforradalmár. Széchenyi István "Wiener"-je mint labanc áll szemben a "magyar"-ral, aki kuruc. Deák és Kossuth követői a nemzeti szellem ellentétes útjait járják, pártoknak, politikusoknak, tömegmozgalmaknak adnak irányt, melyek pólusa mindig ugyanaz, de ellentétes mozgást végeznek.
Milyen nehéz megtalálni a mult nagy igazságait, milyen nehéz azok között meglátni a történelmet és elkülöníteni azt a politikai divatoktól...”

 


Keresztény Magyar Közéleti Almanach I-II.
10.000 Ft
Hortobágyi Jenő (szerk.)

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv 2 kötetben: A-L, M-Zs

Részlet az előszóból:

„Magyarország szellemi, gazdasági és politikai életének mostani átalakulása nálunk is megteremtette a szükségét egy hasonló célu [Ki kicsoda] közhasznú könyvnek. Országunk politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági életében, általában egész közéletében, úgyszólván mindenütt új arcok, új vezetők, új értékek, új tehetségek tűnnek fel a már ismert egyéniségek mellett. Neveiket, működésüket, életüket, érdeklődésük körét kell előbb megismernünk, hogy az adatok mérlegelése alapján meg is becsüljük őket.
Mindezen szempontok tehát, egyéni és közérdekből egyaránt sürgetőleg követelték, hogy Magyarországon is minél előbb megjelenjék a mostani átalakulásának megfelelő, megbízható magyar kézikönyv: a Keresztény Magyar Közéleti Almanach.”


Jézus nyomában
3.000 Ft
Gerhard Kroll

Jó állapotú antikvár könyv.

A hatalmas terjedelmű, illusztrációkban roppant gazdag kötet hármas célkitűzéssel készült. Szerzője mindenekelőtt Jézus életének helyszíneit kívánta bemutatni, írásban és képben egy szentföldi zarándoklatra óhajtotta meginvitálni az olvasót-lapozgatót. A könyv tehát sorra veszi Jézus földi életének mai helyszíneit: Betlehemet, Názáretet, Galileát, Jeruzsálemet stb., bemutatva a településeket és földeket, a tájakat és látványokat, a vizeket és építményeket, úgy ahogyan azok ma is láthatók. 


I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása
6.000 Ft
Első kötet - Bornemisza Anna gazdasági naplói (1667-1690) / Dr. Szádeczky Béla (szerk.)

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben és az országos levéltárnak főként a gyulafehérvári káptalan anyagát magában foglaló erdélyi fiscalis levéltári osztályában, az erdélyi nemzeti fejedelmek udvartartásának sok, becses emléke maradt ránk. Ez udvartartási iratok legnagyobb része - mondhatnánk túlnyomó többsége - I. Apafi Mihály korára vonatkozik. Az anyag nagy bősége az udvari életnek, a háztartásnak, kiváltképen pedig a fejedelmi gazdálkodásnak egész körét felöleli s belőle I. Apafi Mihály udvartartásának egységes, kerek képe rajzolódik elénk...bővebben


Horthy Miklós
20.000 Ft
Pilch Jenő

Korának megfelelő, kissé kopott külső borítójú, belül jó állapotú antikvár könyv. Az előzéklap Bundschum Ottó munkája.

Gazdagon illusztrált történelmi életrajz Horthy Miklós kormányzásának első tíz éve után. 

A tartalom fő fejezetei:  Békebeli szélcsendes tengerészeti évek – Hadak útján – A szegedi ellenforradalom – Siófokon – Budapesten


Hiszek egy Istenben!
3.500 Ft
Szentbeszédek, melyeket a Pázmány-egyetem templomában az 1929-30 tanévben elmondott az 1929-30. tanévben: Dr. Tóth Tihamér / Dr. Tóth Tihamér

Korának megfelelő állapotú szerzői kiadású antikvár könyv.

Dr. Tóth Tihamér (1889 –1939) római katolikus pap, egyházi író, egyetemi tanár, veszprémi püspökA serdülő- és ifjúkor pedagógiai kérdéseivel foglalkozó könyvei a kor valláserkölcsi nevelésének jellegzetes művei. 

Tartalom fő fejezetei: Hiszek! – Van-e Isten? – Milyen az Isten?


Heltai Gáspár válogatott munkái
1.400 Ft
Székely Erzsébet (szerk.) / Haladó hagyományaink

Antikvár könyv

Heltai Gáspár a magyar múlt egyik legforrongóbb s legmozgalmasabb korszakában, a XVI-ik században élt. Hosszú, több mint három emberöltőre terjedő élete folyamán láthatta fellobogni Dózsa seregeinek tüzeit, s mély együttérzéssel kísérte a felkelést követő feudális nemesi reakció áldozatainak sorsát. Átélte Magyarország függetlenségének elvesztését Mohácsnál, a feudális anarchia fellángolását, Buda elvesztését, az ország három részre szakadását, a Habsburg és a török iga kiterjeszkedését...bővebben


Háborúk a Nagy Háború után I-II.
20.000 Ft
A béke háborúi / Szárazajtai Incze Kámán

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

Részlet az előszóból:

"„A négy évig tartó világháború a hadtörténelem legnagyobb háborúja volt. A központi hatalmak minden oldalról bezárt, ostromlott vár mintájára a legnagyobb vitézséggel és önfeláldozással harcoltak Középeurópa szabadságáért. A hatalmas ellenséges túlerő, a világtörténelem legnagyobb koalíciója végre négyévi vitéz védelem után leverte a központi hatalmakat. A kimerült és száz sebből vérző Európa a világháború lezajlása után azt hitte, hogy ezzel az élet-halálharccal örökre lezárta a háborúk korszakát. A lefolyt húsz év története azonban szomorú bizonyítékát adta annak, hogy a "béke" korszakában sem szűntek meg a háborúk. …”


Gróf Andrássy Gyula élete és kora
25.000 Ft
Monori Wertheimer Ede

Ritkán kapható, korának megfefelő állapotú antikvár könyv. Az II-III. kötet egybekötve.

Az MTA megbízásából, kiadatlan források alapján készült mű 1910 és 1913 között jelent meg 3 kötetben. Gróf Andrássy Gyuláról (1823-1890),  Magyarország egyik legnagyobb és Európa egyik legjelentékenyebb államférfiának életéről és működéséről addig nem készült megbízható történeti munka. .

I. kötet: Külügyminiszteti kineveztetéséig 

II. kötet: Az 1877. január15-iki titkos konventióig 

III. kötet: Andrássy életének utolsó évei és jellemmzése


Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok I. 1727-1737
2.000 Ft
Kovács András - Kovács Zsolt (szerk.) / Erdélyi művelődéstörténeti források

Antikvár könyv

Az elmúlt évtizedek cenzúrátfélő erdélyi irodalma félénk-szemérmesen "egyházi forrásoknak" nevezte azokat az adatokat, amelyek az erdélyi történelmi egyházak kezelésében maradt, különböző rendű-rangú, állami kisajátítás elől rejtőzködő levéltárakból, illetve régebben közzétett egyházi kiadványok által közvetített, ugyanilyen állagokban őrzött, legtöbbször éppen egyházlátogatási iratokból és jegyzőkönyvekből származtak. Valamilyen enyhén pejoratív felhangtól sem volt mentes ez az elnevezés, használói mintha különbséget akartak volna tenni egy "hivatalosabb", talán „hihetőbb" kútfő-csoport és a "nem hivatalos", esetleg több kritikára szoruló előbbiek között. Kiadásukról az akkori viszonyok közepette természetesen szó sem lehetett, noha kétségtelen volt, hogy nélkülük a kora újkori és újkori egyház-, iskola-, hely-, könyv- és művészettörténeti, valamint néprajzi kutatásokban aligha várható komoly előrelépés.

 


Erdélyi kormányhatósági levéltárak
6.000 Ft
Trócsányi Zsolt / A Magyar Országos Levéltár kiadványai - Levéltári leltárak

Antikvár könyv

A kötet a Magyar Országos Levéltár két szekciójáról, az Erdélyi Kancelláriai Levéltárról és az Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárakról ad tájékoztatást. Az ismertető leltár műfaji követelményeinek megfelelően szerves összefüggésükben ismerteti az anyag nagyobb egységeit: az egyes hatóságok vagy egymást jogutódként váltó több szerv levéltárait, az egyes szervek fondjait, s ezeken belül az egyes állagokat. Az ismertetésben a szerző az adott kormányhatóság hatáskörének, működésének általános rajzából indul ki, így világítja meg az iratanyag tárgyát. Az anyag tematikus elemzésére csak ott kerül sor, ahol a hatásköri ismertetés nem mond eleget.

A munka jelentőségét kiemeli az a tény, hogy a benne ismertetett két levéltári szekció közül eddig csak az erdélyi udvari kancellária levéltáráról jelent meg - jó 20 éve - sokszorosított s csak könyvtárakban hozzáférhető alapleltár. Így a kötet rendkívüli segítséget nyújt az 1526 és 1867 közötti erdélyi történelem kutatói számára. 

 Részletes keresés