Betöltés...

Antikvár könyvek


Magyarok vigasztalása
3.500 Ft
Dr. Vass József

Korának megfeleő állapotú antikvár könyv, amely 1916.ban, az első világháború közepén jelent meg. 

Részlet az előszóból„Álomban, mámorban nincs igazi vigasztalódás. Mindegyik rövid ideig tart, mindegyiknek felébredés a vége s mindegyik a Szentírás bölcs mondása szerint csak olyan orvosság, hogy betegebbé tesz, mint a betegség. Betegek vagyunk? Igen. Nagy a nyavalyánk. Valahonnan az idők mélységeiből, valahonnan a Gondviselés rejtekeiből, valahonnan az emberi lélek vágyakozó, gonosz örvényeiből vihar szabadult ránk, az bágyaszt, tör, zúz, pusztít, hervaszt bennünket immár egy esztendő óta. A háború. Ez a mi nyavalyánk: folyik a vérünk. Ez a mi nyavalyánk: sírok hasadtak a bölcsők mellé. Ez a mi nyavalyánk: fekete gyászba borultak a falvak. Ez a mi nyavalyánk: sok testvérünk lelke megzavarodott és semmi módon nem tud az égre tekinteni.

A gyásznak és bágyadtságnak betegségét, sőt még okozójukat: a háborút is meg kell győznünk: ki kell belőle vigasztalódnunk. A tűzi veszedelem nehéz óráiban igazi férfiak, erősszívű asszonyok nem jajveszékelnek, hanem biztos pillantással áttekintik az egész bajt és Istenbe vetett reménységgel mentik a menthetőt, azután meg új kitartással, új fáradsággal újat építenek a romok helyén.”

Fő fejezetcímek:  A háború – Háború és Gondviselés – Háború és kereszténység – Háború és szenvedés – Magyarok feltámadása


Hiszek egy Istenben!
3.500 Ft
Szentbeszédek, melyeket a Pázmány-egyetem templomában az 1929-30 tanévben elmondott az 1929-30. tanévben: Dr. Tóth Tihamér / Dr. Tóth Tihamér

Korának megfelelő állapotú szerzői kiadású antikvár könyv.

Dr. Tóth Tihamér (1889 –1939) római katolikus pap, egyházi író, egyetemi tanár, veszprémi püspökA serdülő- és ifjúkor pedagógiai kérdéseivel foglalkozó könyvei a kor valláserkölcsi nevelésének jellegzetes művei. 

Tartalom fő fejezetei: Hiszek! – Van-e Isten? – Milyen az Isten?


Prohászka
3.500 Ft
Tanulmányok / Brisits Frigyes dr. (szerk.)

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

Prohászka Ottokár (1858 – 1927) magyar római katolikus pap, író, filozófus, politikus, teológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, országgyűlési képviselő, Székesfehérvár tizenötödik megyés püspöke. A magyar keresztényszocializmus legjelentősebb képviselője, a magyar egyháztörténet egyik legismertebb alakja, egyben a 20. századi magyar történelem egyik legvitatottabb személyisége.

Brisits Frigyes (1890-1969) OCist ciszterci szerzetes, gimnáziumi tanár, igazgató, irodalomtörténész, Vörösmarty-kutató. Prohászka Ottokárról összeállított tanulmánykötete több kiadást megért. 


Magyar történelem I-II.
4.500 Ft
Művelődés- és államtörténet / Dr. Erdélyi László

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv két kötetben.

Dr. Erdélyi László (1868-1947) magyar bencés szerzetes, művelődéstörténész, egyetemi tanár, a MTA levelező tagja (1905). Elsősorban az Árpád-házi királyok korának társadalom- és művelődéstörténetével, a mohácsi vész korával és a magyar bencés rend történetével foglalkozott.


Székelykeresztúri kályhacsempék
4.900 Ft
15-17. század / Benkő Elek - Ughy István

Antikvár könyv

Szerencsés véletlen és tudatos gyűjtés, váratlan földmunkák és előre eltervezett ásatások nyomán évtizedek alatt jelentős mennyiségű kályhacsempe gyűlt össze a székelykeresztúri Városi Múzeumban. E gyűjtemény középkori részének közreadására vállalkozó szerzők, a régész és művészettörténész Benkő Elek s a grafikus Ughy István úttörő munkája az egykori anyagi kultúra emlékeinek helyszíni és széleskörű levéltári kutatásokon nyugvó anyagközlése. A hajdani Udvarheyszék nyugati részéről, viszonylag kis területről összegyűlt meglepően gazdag tárgyi anyag nemcsak a szűk szakmát érdeklő keltezési és tipológiai kérdéseket vet fel, hanem művészi igényességről, a készítőkről és a megrendelőkről épp úgy vall, mint azokról az épületekről és helyiségekről, ahol a csempés tüzelőket egykor felállították. Ugyanakkor a csempék előlapjainak díszítményei nemegyszer a székely népművészet korai rétegeire is rávilágítanak, és félezer év távlatából hitelesen tudósítanak a népművészetet ért különböző irányú hatásokról. 


Mohácsi emlékkönyv 1526
5.000 Ft
Dr. Miskolczy István, Dr. Török Pál, Gyalókay Jenő, Gergely Endre, Dr. Pukánszky Béla, Gróf Klebelsberg Kuno, Dr. Tolnai Vilmos

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

 

A munka megjelent a mohácsi vész 400 éves évfordulójának alkalmából a Könyvbarátok Szövetségének sorozatában.

Részlet az előszóból:

„A Megváltó szenvedésének napját, nagypénteket, fekete betűvel jelzi a keresztény naptár; a feltámadás vörösbetűs ünnepnapja a húsvét. Mohács, 1526, a magyar nemzet szenvedésének esztendeje; Buda visszafoglalása, 1686, nemzeti feltámadásunk vörösbetűs éve. Innen van az, hogy a felszabadulás 200 éves fordulóját 1886-ban az egész nemzet megünnepelte; Mohács 400 éves fordulóján ellenben nem ünneplünk, de büszke kegyelettel megemlékezünk azokról a jó magyarokról, akik a becsület után a legnagyobb földi jót, az életet áldozták fel a hazáért. […]” (Gróf Klebelsberg Kuno)

 


A család egészsége
5.000 Ft
Népszerű orvosi tájékoztató és tanácsadó / Dr. Somogyi Béla (szerk.)

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv kissé kopott borítóval. 

1928-tól több mint 10 kiadást megért népszerű családi orvosi könyv báró Dr. Kétly László egyetemi dékán előszavával. A nagyszerű szerzőgárda két részben, ebben a 9. kiadásban egy kötetben mutatja be az emberi test felépítését, szerveit, gyakori betegségeit, segítséget és tanácsot ad a betegség felismeréséhez és  házi ellátásához. A szöveg megértését szövegközi ábrák, színes és fekete-fehér mellékletek és szétnyitható bonctani tábla segítik.

 


A Szent Domonkos-rend multjából és jelenéből
5.200 Ft
Dr. Horváth Sándor kiad.

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

A szerzet 700 éves jubileum alkalmából méltóságos és főtisztelendő dr. Fischer-Colbrie Ágost kassai megyéspüspök úr előszavával. Kiadta dr. Horváth Sándor szent Domonkos-rendi tanár.


Erdélyi kormányhatósági levéltárak
6.000 Ft
Trócsányi Zsolt / A Magyar Országos Levéltár kiadványai - Levéltári leltárak

Antikvár könyv

A kötet a Magyar Országos Levéltár két szekciójáról, az Erdélyi Kancelláriai Levéltárról és az Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárakról ad tájékoztatást. Az ismertető leltár műfaji követelményeinek megfelelően szerves összefüggésükben ismerteti az anyag nagyobb egységeit: az egyes hatóságok vagy egymást jogutódként váltó több szerv levéltárait, az egyes szervek fondjait, s ezeken belül az egyes állagokat. Az ismertetésben a szerző az adott kormányhatóság hatáskörének, működésének általános rajzából indul ki, így világítja meg az iratanyag tárgyát. Az anyag tematikus elemzésére csak ott kerül sor, ahol a hatásköri ismertetés nem mond eleget.

A munka jelentőségét kiemeli az a tény, hogy a benne ismertetett két levéltári szekció közül eddig csak az erdélyi udvari kancellária levéltáráról jelent meg - jó 20 éve - sokszorosított s csak könyvtárakban hozzáférhető alapleltár. Így a kötet rendkívüli segítséget nyújt az 1526 és 1867 közötti erdélyi történelem kutatói számára. 

 


I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása
6.000 Ft
Első kötet - Bornemisza Anna gazdasági naplói (1667-1690) / Dr. Szádeczky Béla (szerk.)

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben és az országos levéltárnak főként a gyulafehérvári káptalan anyagát magában foglaló erdélyi fiscalis levéltári osztályában, az erdélyi nemzeti fejedelmek udvartartásának sok, becses emléke maradt ránk. Ez udvartartási iratok legnagyobb része - mondhatnánk túlnyomó többsége - I. Apafi Mihály korára vonatkozik. Az anyag nagy bősége az udvari életnek, a háztartásnak, kiváltképen pedig a fejedelmi gazdálkodásnak egész körét felöleli s belőle I. Apafi Mihály udvartartásának egységes, kerek képe rajzolódik elénk...bővebben


A magyar legujabb kor lexikona
6.000 Ft
(1919-1930) A magyar feltámadás könyve / vitéz Kerkápoly M. Emil (szerk.)

Kicsit sérült borító, de korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

Részlet az előszóból:

„Tizenkét esztendővel ezelőtt, emberfeletti erővel végigharcolt hősi küzdelem után, sebektől vérezve tért haza a nemzet a messze idegenben fekvő harcmezőkről. És itthon ezeket a fájó sebeket a forradalmak, majd a kommün fertőzése érte ugy, hogy sokáig sulyos betegen, sorvasztó lázban vergődött az amugy is megfogyott magyarság és csak kimondhatatlan nélkülözések, szenvedések, munka és áldozatok árán sikerült Isten segítségével szerencsétlen hazánkat a romokból ujjáépítenünk.

A megcsonkított Magyarország 8 millió lakosa ebben az ujjáépítési küzdelemben olyan kiváló férfiakat adott a hazának, akiknek működését, közéleti szereplését és nagyszerű alkotásait meg kell, hogy örökítsük a jövő generáció számára. Ez a gondolat adta a kezünkbe a tollat, hogy mint a modern idők krónikásai feljegyezzük az utolsó évtized nevezetesebb eseményeit és azoknak a személyiségeknek neveit, akik részesei voltak annak a nagyszerű ujjáépítési munkának, amelynek eredményeként sikerült a trianoni romok helyére az eljövendő Magyarország alapjait lefektetni.

Távoltartottuk magunkat mindennemű bírálattól s csak az adatok feljegyzését, regisztrálását tartottuk kötelességünknek. Célunk az volt, hogy az emberileg lehetséges legszigorubb tárgyilagossággal, minden politikai és felekezeti szempont kiküszöbölésével összegyűjtsük s egy összefoglaló Lexikonban közreadjuk a legutóbbi tíz esztendő eseményeire és szereplő személyiségeire vonatkozó adatokat.”

„Szemelvények a legutóbbi tíz esztendő képzőművészeti alkotásaiból” c. rész 287 oldalon található.

 


Magyarország és Erdély I-III.
7.500 Ft
eredeti képekben és történelmi helyirati szöveggel / Hunfalvy János

Jó állapotú antikvár könyv.

Hunfalvy az egyes helységekhez fűződő hagyományok történeti emlékanyagának feldolgozásánál merített a történeti kútfőkből, a rendelkezésre álló helytörténeti irodalomból, de – mint más műveiben említi – feltehetően itt is támogatták helyi levelezők, akik a történeti leírásokat helyi forrásokból kiegészítették, felfrissítették.

Hunfalvy háromkötetes munkája élvezetes kalauzunk az elmúlt századok világában. A teljes mű újrakiadására azóta sem került sor, tehát a három kötet ezzel a hasonmás kiadással került ismét a közönség elé. Maga az eredeti munka teljes metszetállományával könyvészeti ritkaság, könyvtárak féltve őrzött kincse, az új kiadás révén azonban ez az értékes, ritka mű az eredetit megközelítő színvonalon a nagyközönség számára is hozzáférhetővé és élvezhetővé válik.

 


Magyarok a kultúráért
8.000 Ft
A magyar munka eredményei az emberi művelődés terén / Dr. Lukács György (szerk.)

A borító kissé használt, belül jó állapotú, gazdagon illusztrált antikvár könyv.

Részlet az előszóból: "A katasztrofális elbánást, mely bennünket Trianonban ért, csak az magyarázhatja, hogy azok, akik a békét diktálták, nem ismertek, illetőleg félreismertek bennünket. Olyan beállításban voltunk előttük ismeretesek, amint ellenséges szomszédaink, akik osztozkodni akartak a zsákmányon, bennünket nekik lefestettek. Minket meg sem hallgattak, csak mint vádlottat idéztek ítélőszékük elé, anélkül, hogy védekezésre módot adtak volna. Szóról-szóra valónak fogadták el a vádlók egyoldalú állításait és kihirdették előttünk a majdnem halálos ítéletet.

Félrevezetett bíráink nem tudták, kit ítéltek el. Nem tudták, hogy a világháború előidézésében nincs részünk. Nem eszméltek rá, hogy mi védtük meg a művelt Nyugatot a török hódítás ellen, és azt sem vették figyelembe, sőt terhünkre írták, hogy rajtunk törtek meg a bolsevizmus hullámai.
A szinte halálra ítélt magyar nemzet azonban nem tette meg vádlóinak azt a szolgálatot, hogy kimúljon. A történelemben párját ritkító energiával talpra állott, tenger akadályon győzedelmeskedve egyensúlyba jutott, és most immár ezeréves hagyományaihoz méltó módon folytatja megakadt életét, kövezi tovább a civilizáció országútját."

Fő fejezetek: Magyarország története – A magyar föld és népe – Magyar nyelv és irodalom – Magyar Tudomány – Magyar művészet – Magyar társadalom – Magyar gazdálkodás – Magyar alkotmány – nemzetközi kapcsolatok 


Bulgária
8.500 Ft
Szilády Zoltán

Kissé kopott borítójú, belül jó állapotú, ritkán kapható antikvár könyv. Borítófedelét Berán Lajos 1931-ben készült rézplakettje díszíti.

Szilády Zoltán (Budapest1878 - GroßpösnaNémetország1947) zoológus, egyetemi tanár. Fő kutatási területe a rovartan, de mellette élénken foglalkoztatta a művelődéstörténet, nyelvészet és az etnográfia. Elsősorban Erdély néprajzát gazdagították dolgozatai.

192829-ben kutatóúton tartózkodott Bulgáriában, melynek anyagából készült saját kiadásában híres könyve. Fő fejezetei: Utazás a jelenben és a multban ­­- Bulgária és a bolgárok - Bolgár Irodalom - Kirándulások magyar és külföldi vonatkozások


A pilisi apátság története 1541-1814
9.000 Ft
A zirczi, pilisi, pásztói és szent-gotthárdi cziszterczi apátságok története II. / Dr. Békefi Remig

Ritkán kapható egyháztörténeti könyv - újrakötött.

Békefi Remig (1858–1924), a kiváló ciszterci tudós-tanár rendtörténeti monográfiájának második kötete a pilisi ciszterci apátság történetét követi nyomon 1541-től egészen 1814-ig. 1541 nem csupán az ország életében, de a pilisi apátságéban is mérföldkő volt, hiszen ebben az évben meghalt Normann János, az utolsó ciszterci rendű pilisi apát, és helyére egyházmegyei, azaz világi pap ült. Ezzel megkezdődött a gubernátorok vagy kommendátorok egészen 1712-ig tartó korszaka. Újabb fejezet a rend történetében a török kiűzése után a wellehrádi uralom 1784-ig, majd az önállósulás és a visszaállítás következett. Békefi Remig e korszakok mentén halad, minden esetben először bemutatja a pilisi apátság életét, a korszak magyar történelmében játszott szerepét, majd sorra áttekinti az apátság birtokait, birtokpereit és jövedelmeit. Az alapos forráskutatásra épülő mű második, a kötet mintegy felét kitevő része a vonatkozó - latin nyelvű - okleveles anyag újraközlése. A név- és tárgymutatóval záródó munka ma is jelentős kiindulópont a téma kutatói számára.


Az államférfi I-II.
9.000 Ft
A politikai lélek vizsgálata / Kornis Gyula

Könyvkötői újrakötésű, belül jó állapotú antikvár könyv, amely számos fekete-fehér illusztrációt tartalmaz.

Kornis Gyula (1885-1958) római katolikus pap, piarista szerzetes, filozófusegyetemi tanár, kultúrpolitikus, 1940-től 1944-ig a Petőfi Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, elnöke 1945-ben. Tudományos munkássága a filozófia, a pszichológia és a pedagógia határterületéről indult. Fiatalon termékeny íróvá vált, munkái kitűntek összefogottságukkal, rendszerességükkel és alaposságukkal. 

1933-ban, majd 1943-ban, illetve 1938-ban franciául is megjelent, manapság ritkán kapható könyve Horthy Miklósról, az államférfiről szól.

  1. kötet: Bevezetés – Államférfi és történelem  - Az államférfi étosza
  2. kötet: Az államférfi lelki alkata 

Keresztény Magyar Közéleti Almanach I-II.
10.000 Ft
Hortobágyi Jenő (szerk.)

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv 2 kötetben: A-L, M-Zs

Részlet az előszóból:

„Magyarország szellemi, gazdasági és politikai életének mostani átalakulása nálunk is megteremtette a szükségét egy hasonló célu [Ki kicsoda] közhasznú könyvnek. Országunk politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági életében, általában egész közéletében, úgyszólván mindenütt új arcok, új vezetők, új értékek, új tehetségek tűnnek fel a már ismert egyéniségek mellett. Neveiket, működésüket, életüket, érdeklődésük körét kell előbb megismernünk, hogy az adatok mérlegelése alapján meg is becsüljük őket.
Mindezen szempontok tehát, egyéni és közérdekből egyaránt sürgetőleg követelték, hogy Magyarországon is minél előbb megjelenjék a mostani átalakulásának megfelelő, megbízható magyar kézikönyv: a Keresztény Magyar Közéleti Almanach.”


Legyen világosság I–III.
10.000 Ft
Beszédek, írások / Ravasz László

Korának megfelelő antikvár könyv. Ravasz László beszédeiből. prédikációiból és írásaiból összeállított, ritkán kapható az 1938-ban megjelent 3 kötetes munka.

Ravasz László (1882–1975) református lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke1921–1948 között. Az MTA tagja. Ordass Lajos és Pap László mellett a magyar protestantizmus utolsó negyven esztendejének harmadik nagy példaadó egyénisége. Benne megtalálható a kiemelkedő teológus, a krízishelyzetben is hatékony egyházkormányzó és a felelős közéleti személyiség. Szószéki, egyházi és társadalmi hatása a 21. században is érezhető.


A magyar nemzet története ősidőktől napjainkig
10.000 Ft
Asztalos Miklós - Pethő Sándor

Korának megfelelő, jó állapotú  antikvár könyv, dedikálással Lakner bácsitól 1934-ből.

Fő fejezetek

A magyar nemzet az Árpádok alatt

A magyar nemzet története a vegyesházi királyok alatt

A szabadságharc és az abszolutizmus kora

A magyar nemzet története a Habsburgok alatt

A kiegyezéstől napjainkig

 


Székely népballadák
12.000 Ft
Ortutay Gyula (válogatta)

Népköltési gyűjteményeink majd mindegyikéből valami sajátságos szorongás és fájdalom érezhető ki. Akár Erdélyi János, Kriza nagyhírű gyűjtéseit, akár a különböző magyartájegységekről szóló kötetek bármelyikét lapozzuk is, a bevezető szavak, a közlők megjegyzései a népi kultúra pusztulásáról, veszendő életformájáról tudósítanak. A gyűjtők és feldolgozók mondatai mögül leküzdhetetlen aggodalom és kétségbeesés hallik: a magyarság eddig rejtező erőit födözik föl, s máris a pusztulás, halódás jegyeit kell látniok. Részletes keresés