Betöltés...

Antikvár könyvek


Keresztény Magyar Közéleti Almanach I-II.
10.000 Ft
Hortobágyi Jenő (szerk.)

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv 2 kötetben: A-L, M-Zs

Részlet az előszóból:

„Magyarország szellemi, gazdasági és politikai életének mostani átalakulása nálunk is megteremtette a szükségét egy hasonló célu [Ki kicsoda] közhasznú könyvnek. Országunk politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági életében, általában egész közéletében, úgyszólván mindenütt új arcok, új vezetők, új értékek, új tehetségek tűnnek fel a már ismert egyéniségek mellett. Neveiket, működésüket, életüket, érdeklődésük körét kell előbb megismernünk, hogy az adatok mérlegelése alapján meg is becsüljük őket.
Mindezen szempontok tehát, egyéni és közérdekből egyaránt sürgetőleg követelték, hogy Magyarországon is minél előbb megjelenjék a mostani átalakulásának megfelelő, megbízható magyar kézikönyv: a Keresztény Magyar Közéleti Almanach.”


Két Magyarország
3.000 Ft
Az elmult század politikai eszményei / Sebess Dénes

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

Részlet az előszóból: „Az elmult század bármelyik politikai vagy szellemi időszakát vizsgáljuk, az mindig kettős. Ha van konzervatív, van liberális, a forradalmárral szemben áll az ellenforradalmár. Széchenyi István "Wiener"-je mint labanc áll szemben a "magyar"-ral, aki kuruc. Deák és Kossuth követői a nemzeti szellem ellentétes útjait járják, pártoknak, politikusoknak, tömegmozgalmaknak adnak irányt, melyek pólusa mindig ugyanaz, de ellentétes mozgást végeznek.
Milyen nehéz megtalálni a mult nagy igazságait, milyen nehéz azok között meglátni a történelmet és elkülöníteni azt a politikai divatoktól...”

 


Kibédi népballadák
1.500 Ft
Ráduly János (szerk.)

Antikvár könyv

Ez a balladagyűjtemény, amellyel most az olvasó elé lépünk, egy falu, a Maros megyei Kibéd (Chibed) élő népballadaköltészetének bemutatására vállalkozik, módszeres áttekintést nyújt egy falu teljes balladakincséről, s szociografikus módszerekkel kutatja ugyanakkor epikus énekeink jelenlegi helyzetét: gyakoriságukat, a mai folklórban betöltött szerepüket.

Kibéd régi település a Kis-Küküllő mentén. Okiratokban 1499 óta emlegetik. Orbán Balázs szerint a régi Marosszék "legnagyobb és legszebb faluja". Itt ér véget a zordabb havasi világ, és itt kezdődik a híres Küküllő-völgyi bortermő vidék. 


Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet
2.500 Ft
Dr. Kós Károly - Szentimrei Judit - Dr. Nagy Jenő

Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit és dr. Nagy Jenő - Kászon és Szilágyság népművészetét tárgyaló műveiket követően - immár harmadik közös népművészeti tájmonográfiájukkal jelentkeznek. Az eddig ismeretlen néprajzi tájunkat, a Kis-Küküllő vidékét elsőnek feltérképező és sajátos népművészeti dialektusát feltáró és bemutató munka népismeretünk újabb jelentős eredményének számít. E tájunk népművészete természetesen nem "magától" lett: a helyi természeti és gazdasági, társadalmi és történeti feltételek mellett a környező néprajzi tájakkal való kapcsolatok alkotják azt a koordinátarendszert, amelyben kialakult és amelyben értelmezhető...bővebben


Kopács, a víz melletti falu
2.500 Ft
Lábadi Károly

Antikvár könyv

A Drávaszögben, a Duna és a Dráva folyók összeszakadásában elterülő vízerek, tavak, nádasok, rétek, lágy hullámzású, szőlősorokkal befuttatott, dombok szabdalta háromszög alakú földterület legdélibb zugában épült fel a halászfalu, Kopács. A víz közelsége évszázadokon keresztül meghatározta a kopácsiak életvitelét: a természetből élés, gyűjtögetés, a halászat, a vadászat legavatottabb ismerői lettek a környéken. A község „víz mellettisége” nemcsak mindennapjainkba szólt bele, hanem népköltészetükre, díszítőművészetükre, egész életükre kitörölhetetlenül erős hatást gyakorolt. Lábadi Károly, a Drávaszög kutatója két évtizedes saját és az elődök gyűjtőmunkájának összegezését végezte el ebben a kötetben...bővebben 


Kossuth Lajos összes munkái I-XIII.
91.000 Ft
Kossuth Lajos

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv, teljes sorozat.

Udvardi és kossuthfalvi Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) magyar államférfi, a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó-elnöke. A nemzeti függetlenségért, a rendi kiváltságok felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem egyik legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc szellemi vezére. Máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében leginkább megtestesítik az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot, Széchenyivel és Petőfivel együtt.


Legyen világosság I–III.
10.000 Ft
Beszédek, írások / Ravasz László

Korának megfelelő antikvár könyv. Ravasz László beszédeiből. prédikációiból és írásaiból összeállított, ritkán kapható az 1938-ban megjelent 3 kötetes munka.

Ravasz László (1882–1975) református lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke1921–1948 között. Az MTA tagja. Ordass Lajos és Pap László mellett a magyar protestantizmus utolsó negyven esztendejének harmadik nagy példaadó egyénisége. Benne megtalálható a kiemelkedő teológus, a krízishelyzetben is hatékony egyházkormányzó és a felelős közéleti személyiség. Szószéki, egyházi és társadalmi hatása a 21. században is érezhető.


Lexikon egy kötetben
2.500 Ft
A mindennapi élet és az összes ismeretek kézikönyve egy kötetben A-Z / A Pesti Hírlap könyvtára

Korának megfelelő, kissé kopott, használt antikvár könyv.

Részlet az  előszóból: 

„A Pesti Hirlap a multban az úttörő újítások egész sorával lepte meg közönségét. A sajtó történetében először a Pesti Hirlap adott közönségének mindennapi újságja mellé Képes Pesti Hirlapot, Pesti Hirlap Vasárnapját, Divatlapját, Szakácskönyvét, karácsonyi albumokat és ezzel elérte azt, hogy előfizetőink körében minden családtag megtalálta a maga érdeklődését, szórakozását, okulását ezekben a hasznos és tanulságos újításokban.
Előfizetőink köréből újabban az az óhaj merült fel, hogy újításaink oly népszerű és nagy szeretettel fogadott sorát egy olyan komoly, tudományos művel szaporítsuk az idei karácsonyra, amely munka előfizetőink házában mindenkori és azonnali tájékozódást ad az élet minden teréről és amely munkát minden előfizetőnk megszerezhet a legnagyobb mértékű takarékosság mellett is. Ennek a közóhajnak eleget téve, elhatároztuk a Pesti Hirlap Lexikona kiadását.”


Magyar Asszonyok Lexikona
24.000 Ft
Bozzay Margit

Aranyozott félbőr kötésű, gerincnél kicsit használt, belül jó állapotú antikvár könyv.

Ritka történelmi lexikon, melynek életrajzaihoz részben forrásul szolgált Takáts Sándor: Magyar Nagyasszonyok (Genius) és Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története (Athenaeum).


Magyar Encyclopaedia
2.000 Ft
Apáczai Csere János

Antikvár könyv

Apáczai eszmerendszerét nem a Descartes-éhoz mértük, hanem a hazai szükségletekhez. Mert Apáczai nem abban eredeti, hogy átvette Descartes eszméit, hanem ahogyan a hazai viszonyokhoz alkalmazta, ahogy rendszerezte. Ebben áll az író eredetisége, s az egyes irodalmak sajátos arculata, megismételhetetlensége, egyszerisége. Ezt a sajátos gondolatrendszert próbáljuk kibontakoztatni a műből. Ebben a rendszerben természetesen vannak olyan elemek, amelyek Descartes-ra, vagy a puritánusok elméletére mennek vissza, ám ezek azért kerültek be változatlanul a magyar tudós eszmerendszerébe, mert beillettek abba, s a mestereitől való eltérésekkel együtt alkotnak egységes, összefüggő építményt: Apáczai világképét. Célunk: nyomon követni, hogy az általános milyen sajátos formában jelentkezik e gondolatrendszerben.  Szigeti József


Magyar falu
3.000 Ft
Erdei Ferenc

Antikvár könyv könyvkötői kötésben.

Erdei Ferenc (19101971szociológus, a népi írók csoportjának a tagja, politikus1945 után elvben a Nemzeti Parasztpárt képviselője, gyakorlatban teljes mértékben együttműködött a kommunistákkal. 1956-ig több fontos minisztérium vezetője volt. Jelentős irodalmi munkássága van. 1948-tól az MTA levelező, 1956-tól rendes tagja. 1951-től haláláig a tiszántúli református egyházkerület főgondnoka.

20. századi történelmünk fontos fordulóit követve, életpályája három főbb: az agrárszociológusi, az agrárpolitikusi és az agrárökonómiai szakaszokra tagolható.


Magyar föld, magyar faj I-IV.
24.000 Ft
Cholnoky Jenő, Princz Gyula, gr. Teleki Pál, Bartucz Lajos / É-Ny

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

  1. kötet Magyar földrajz 1. rész: Magyarország tájrajza
  2. kötet Magyar földrajz 2. rész: A magyar munka földrajza
  3. kötet Magyar földrajz 3. rész: Az államföldrajzi kép
  4. kötet A magyar ember. A magyarság antropológiája

Magyar szabadságharcz története 1848-1849-ben
12.000 Ft
A magyar nép számára / (Kapuvári) Vargyas Endre

Gerincén kicsit sérült, korának megfelelő állapotú antikvár könyv, amelyet nagyon ritkán kapni. Első kiadása 1867-ben jelent meg, ez a 2. bővített kiadás 1879-ben. Szerzője (Kapuvári) Vargyas Endre (18421913) királyi tanácsos, királyi tanfelügyelő, újságíró. Jogi tanulmányai után, a Batthyány-fiúk nevelőjeként, egész Európát beutazta. Fiatal kora ellenére nagy tapasztalatokkal, s még nagyobb ambíciókkal rendelkezett. 1869-ben Sopron vármegye aljegyzőjének választották meg, majd 1871-től 16 évig volt Győr megye tanügyének irányítója, a népoktatás érdekeinek erélyes harcosa. Idejéből és energiájából a tankönyvírói tevékenységre is futotta. Számos tankönyvet írt, nemcsak a népiskolák, de a magasabb fokozatúak számára is.


Magyar Színművészeti Lexikon I-IV.
28.000 Ft
A magyar színjátszás és drámairodalom enciklopédiája / Schöpflin Aladár

Antikvár könyv, gerince sérült, a IV. kötetnél hiányzik, belül jó állapotú, korának megfelelő.

Az 1929-1931 között megjelent négykötetes  lexikon egyedülálló vállalkozás volt, melyet Erődi Jenő és Kürthy Emil összegyűjtött anyagának felhasználásával, a szerkesztő bizottság közreműködésével Schöpflin Aladár állított össze.  A kötetek fekete-fehér fotókkal és színes reprodukciókkal illusztráltak. 


Magyar tanyák
3.000 Ft
Erdei Ferenc

Antikvár könyv könyvkötői kötésben.

Erdei Ferenc (19101971szociológus, a népi írók csoportjának a tagja, politikus1945 után elvben a Nemzeti Parasztpárt képviselője, gyakorlatban teljes mértékben együttműködött a kommunistákkal. 1956-ig több fontos minisztérium vezetője volt. Jelentős irodalmi munkássága van. 1948-tól az MTA levelező, 1956-tól rendes tagja. 1951-től haláláig a tiszántúli református egyházkerület főgondnoka.

20. századi történelmünk fontos fordulóit követve, életpályája három főbb: az agrárszociológusi, az agrárpolitikusi és az agrárökonómiai szakaszokra tagolható.


Magyar történelem I-II.
4.500 Ft
Művelődés- és államtörténet / Dr. Erdélyi László

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv két kötetben.

Dr. Erdélyi László (1868-1947) magyar bencés szerzetes, művelődéstörténész, egyetemi tanár, a MTA levelező tagja (1905). Elsősorban az Árpád-házi királyok korának társadalom- és művelődéstörténetével, a mohácsi vész korával és a magyar bencés rend történetével foglalkozott.


Magyarkanizsa 1848-49-ben
1.800 Ft
Forrásválogatás / Pejin Attila

Antikvár könyv

Hármas indíttatású e szerény kötet, melyet most az olvasó a kezében tart. Természetesen elsősorban jubileumi, hiszen a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából (és annak tiszteletére) jelenik meg. Másodsorban a - reméljük, mielőbb megírt és a nyomdát elhagyó - kanizsai monográfia második kötetéhez szolgáltat forrásanyagot. Végül, de természetesen nem utolsósorban Dohos Jánosnak szeretnénk emléket állítani, hiszen az ő gyűjtőmunkája nélkül ez a dokumentumválogatás minden bizonnyal nem jelenhetett volna meg...bővebben

 

 


Magyarok a kultúráért
8.000 Ft
A magyar munka eredményei az emberi művelődés terén / Dr. Lukács György (szerk.)

A borító kissé használt, belül jó állapotú, gazdagon illusztrált antikvár könyv.

Részlet az előszóból: "A katasztrofális elbánást, mely bennünket Trianonban ért, csak az magyarázhatja, hogy azok, akik a békét diktálták, nem ismertek, illetőleg félreismertek bennünket. Olyan beállításban voltunk előttük ismeretesek, amint ellenséges szomszédaink, akik osztozkodni akartak a zsákmányon, bennünket nekik lefestettek. Minket meg sem hallgattak, csak mint vádlottat idéztek ítélőszékük elé, anélkül, hogy védekezésre módot adtak volna. Szóról-szóra valónak fogadták el a vádlók egyoldalú állításait és kihirdették előttünk a majdnem halálos ítéletet.

Félrevezetett bíráink nem tudták, kit ítéltek el. Nem tudták, hogy a világháború előidézésében nincs részünk. Nem eszméltek rá, hogy mi védtük meg a művelt Nyugatot a török hódítás ellen, és azt sem vették figyelembe, sőt terhünkre írták, hogy rajtunk törtek meg a bolsevizmus hullámai.
A szinte halálra ítélt magyar nemzet azonban nem tette meg vádlóinak azt a szolgálatot, hogy kimúljon. A történelemben párját ritkító energiával talpra állott, tenger akadályon győzedelmeskedve egyensúlyba jutott, és most immár ezeréves hagyományaihoz méltó módon folytatja megakadt életét, kövezi tovább a civilizáció országútját."

Fő fejezetek: Magyarország története – A magyar föld és népe – Magyar nyelv és irodalom – Magyar Tudomány – Magyar művészet – Magyar társadalom – Magyar gazdálkodás – Magyar alkotmány – nemzetközi kapcsolatok 


Magyarok vigasztalása
3.500 Ft
Dr. Vass József

Korának megfeleő állapotú antikvár könyv, amely 1916.ban, az első világháború közepén jelent meg. 

Részlet az előszóból„Álomban, mámorban nincs igazi vigasztalódás. Mindegyik rövid ideig tart, mindegyiknek felébredés a vége s mindegyik a Szentírás bölcs mondása szerint csak olyan orvosság, hogy betegebbé tesz, mint a betegség. Betegek vagyunk? Igen. Nagy a nyavalyánk. Valahonnan az idők mélységeiből, valahonnan a Gondviselés rejtekeiből, valahonnan az emberi lélek vágyakozó, gonosz örvényeiből vihar szabadult ránk, az bágyaszt, tör, zúz, pusztít, hervaszt bennünket immár egy esztendő óta. A háború. Ez a mi nyavalyánk: folyik a vérünk. Ez a mi nyavalyánk: sírok hasadtak a bölcsők mellé. Ez a mi nyavalyánk: fekete gyászba borultak a falvak. Ez a mi nyavalyánk: sok testvérünk lelke megzavarodott és semmi módon nem tud az égre tekinteni.

A gyásznak és bágyadtságnak betegségét, sőt még okozójukat: a háborút is meg kell győznünk: ki kell belőle vigasztalódnunk. A tűzi veszedelem nehéz óráiban igazi férfiak, erősszívű asszonyok nem jajveszékelnek, hanem biztos pillantással áttekintik az egész bajt és Istenbe vetett reménységgel mentik a menthetőt, azután meg új kitartással, új fáradsággal újat építenek a romok helyén.”

Fő fejezetcímek:  A háború – Háború és Gondviselés – Háború és kereszténység – Háború és szenvedés – Magyarok feltámadása


Magyarország és Erdély
1.500 Ft
Válogatás / John Paget

John Paget, a normann királyi vérből származó angol orvos Magyarország és Erdély című művében komoly szakszerűséggel, ugyanakkor élvezetes stílusban ábrázolja Magyarország és Erdély gyönyörű tájait, gazdag, de ki nem használt természeti kincseit, derék lakosait. Éles szemmel bírálja társadalmi-politikai szervezetét, amely annyira lemaradt az angol parlamentáris rendszerhez képest.

Ebből az eredetileg angol nyelvű, 1839-ben napvilágot látott könyvből kaphatott először a nyugat tárgyilagos, jóindulatú tájékoztatást a nagy angolbarát Széchenyi István gróf által elindított reformok útjára lépett, 19. századi Magyarországról és Erdélyről.Részletes keresés