Betöltés...

Antikvár könyvek


Prohászka
3.500 Ft
Tanulmányok / Brisits Frigyes dr. (szerk.)

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

Prohászka Ottokár (1858 – 1927) magyar római katolikus pap, író, filozófus, politikus, teológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, országgyűlési képviselő, Székesfehérvár tizenötödik megyés püspöke. A magyar keresztényszocializmus legjelentősebb képviselője, a magyar egyháztörténet egyik legismertebb alakja, egyben a 20. századi magyar történelem egyik legvitatottabb személyisége.

Brisits Frigyes (1890-1969) OCist ciszterci szerzetes, gimnáziumi tanár, igazgató, irodalomtörténész, Vörösmarty-kutató. Prohászka Ottokárról összeállított tanulmánykötete több kiadást megért. 


Politikai Magyarország I-IV.
49.000 Ft
Szász József (főszerk.)

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

 1. kötet  Magyarország története az Arany Bullától 1795-ig
 2. kötet  Magyarország története Ferencz császár korától 1910-ig
 3. kötet Magyarország politikai élete
 4. kötet 1. Politikai pártok története / 2. Politikai és parlamenti lexikon

Peregrinuslevelek 1711-1750
2.000 Ft
Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak / Hoffmann Gizella - Keserű Bálint (szerk.) / Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmainak történetéhez

Antikvár könyv

Szegedi diákok egy csoportja közel háromszáz évvel korábbi elődök után nyomozva talált rá a Magyar Országos Levéltárban őrzött, értékes, régi dokumentumokra: külföldön "bujdosó" régi magyar egyetemisták majd kétszáz, s professzoraik és más külföldi tudósok másfél tucat levelének kéziratára. A kötetünkben közölt dokumentumok túlnyomó többsége külföldön tanuló, egyetemjáró diákok missilis levele; főként a patrónusnak, s részben a családtagoknak, barátoknak szánt útibeszámolók...bővebben


Ódon Erdély I-II.
2.000 Ft
Művelődéstörténeti tanulmányok / Sas Péter (szerk.) / Magyar Hírmondó

Erdély múltja nélkül nem érthető a Kárpát-medence, sőt Közép-Európa fejődéstörténete sem. Ami Erdélyben történt a középkorban és az újkor első századaiban, az tipikusnak mondható Európa eme viharos és keserves múltú földrészére is. Mindenekelőtt az, hogy az örökös pusztítások, perzselések, mészárlások ellenére kialakult egy érdekes, színes, színvonalas kultúra ez égtájak alatt, népek kultúrája...


Népismereti Dolgozatok 1980
1.800 Ft
Dr. Kós Károly - Dr. Faragó József (szerk.)

Antikvár könyv

Népismereti Dolgozatok – Kós Károly és Faragó József által kezdeményezett és szerkesztett, a Kriterion Könyvkiadó gondozásában megjelent tanulmánygyűjtemény-sorozat. Kötetei 1976-ban, 1978-ban, 1980-ban, 1981-ben, 1983-ban és 1994-ben jelentek meg.

Amikor e sorokat írjuk, a romániai magyar néprajzi kutatás és közlés immár országos szintet megközelítő eredményeiről beszélhetünk. Könyvesboltjainkban, a román néprajzi kiadványok mellett, néhány érv óta újabb meg újabb magyar néprajzi munkák is rendszeresen feltűnnek, sőt voltak - vannak olyan időszakok is, amikor egyszerre több kötet közt válogathat az olvasó. E munkák sorában sajátos hely illette és illeti a sokszerzős Népismereti Dolgozatok (ND) köteteit. A testet öltő sorozat láttán - amiben a szerzők mellett döntő szerepe van a Kriterion Könyvkiadó munkájának, valamint az olvasók széles köreiben a néprajzi kiadványok fogadtatásának - a kutatók magabiztosabban, tervszerűbben dolgozhatnak, hisz szemmel látható, hogy munkájuk a tudomány és a kultúra fejlesztésének szerves része.


Népismereti Dolgozatok 1976
1.800 Ft
Dr. Kós Károly (szerk.)

Antikvár könyv

Népismereti Dolgozatok – Kós Károly és Faragó József által kezdeményezett és szerkesztett, a Kriterion Könyvkiadó gondozásában megjelent tanulmánygyűjtemény-sorozat. Kötetei 1976-ban, 1978-ban, 1980-ban, 1981-ben, 1983-ban és 1994-ben jelentek meg.

Beindítása annak a feltételezésnek tulajdonítható, hogy a hagyományok megörökítése, szakszerű lejegyzése nemzeti, nemzetiségi közügy, a kis számú szakember elemző, értelmező munkájának előfeltétele; továbbá pedig, hogy az 1970-es években a "népi hagyományok iránti fogékonyság elérte immár a közérdeklődés fokát." Ezért a Népismereti Dolgozatok egyszerre kívánt közzétenni kutatási feladatokat megvalósító szakközleményeket és olvasói igényeket kielégítő, a nemzetiségi önismeretet építő publikációkat. E kettős célt az 1976-os kötet előszavában Kós Károly fogalmazta meg: "Kötetünket a népélet és néphagyomány iránt érdeklődők széles körének, valamint a néprajz és rokon kutatási területek önkéntes és hivatásos művelőinek ajánljuk szíves figyelmébe és jóindulatába!"


Nagyvárad római katolikus templomai
1.900 Ft
Péter I. Zoltán

Antikvár könyv

Szent László királyunknak, egyházmegyénk s Nagyvárad alapítójának és védőszentjének szenttéavatása 800. évfordulóját ünnepeljük most, 1992-ben. Kiváló szentünknek, népünk jeles királyának ezen évfordulója lázba hozta nemzetünk és vallásunk minden tagját, de méginkább a nagyváradiakat. Mindenki tenni szeretne valamit, hozzájárulni a méltó ünnepléshez. Ilyen nemes gesztus volt, hogy PÉTER I. ZOLTÁN, a Bihar megyei Műemlékvédő Egyesület oszlopos tagja, Nagyvárad templomainak lelkes kutatója és alapos ismerője felajánlotta, szívesen rendezi sajtó alá Nagyvárad római katolikus templomaival kapcsolatos írott és képanyagát, melyek egy része már a Bihari Napló hasábjain is megjelent. Örömmel vettük felajánlását, valamint azt is, hogy a LITERATUS gondozásában jelenjen meg. NAGYVÁRAD RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMAI címmel indítjuk útjára...bővebben

 


Mohácsi emlékkönyv 1526
5.000 Ft
Dr. Miskolczy István, Dr. Török Pál, Gyalókay Jenő, Gergely Endre, Dr. Pukánszky Béla, Gróf Klebelsberg Kuno, Dr. Tolnai Vilmos

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

 

A munka megjelent a mohácsi vész 400 éves évfordulójának alkalmából a Könyvbarátok Szövetségének sorozatában.

Részlet az előszóból:

„A Megváltó szenvedésének napját, nagypénteket, fekete betűvel jelzi a keresztény naptár; a feltámadás vörösbetűs ünnepnapja a húsvét. Mohács, 1526, a magyar nemzet szenvedésének esztendeje; Buda visszafoglalása, 1686, nemzeti feltámadásunk vörösbetűs éve. Innen van az, hogy a felszabadulás 200 éves fordulóját 1886-ban az egész nemzet megünnepelte; Mohács 400 éves fordulóján ellenben nem ünneplünk, de büszke kegyelettel megemlékezünk azokról a jó magyarokról, akik a becsület után a legnagyobb földi jót, az életet áldozták fel a hazáért. […]” (Gróf Klebelsberg Kuno)

 


Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V.
50.000 Ft
Andrássy Gyula (szerk.)

Korának megfelelő állapotú, teljes sorozatú antikvár könyv. Az 1929.ben megjelent nagy terjedelmű történettudományi mű egy alapos művelődéstörténeti  szintézis, amelynek egyes fejezeteit szakterületük neves művelői írták. A mű reprint vagy elektronikus kiadással nem rendelkezik.

Az egyes kötetek tartalma: 

 1. kötet: Magyarország a magyarok előtt – Magyarország története – Történelmi arcképek
 2. kötet: Az állami élet – A gazdasági élet
 3. kötet: A magyar föld – Magyar városok  
 4. kötet: Szellemi élet – Magyar lángelmék - Irodalmi miniatűrök – Egyházi élet
 5. kötet: Művészet – Sport – Statisztika 

Magyarország monográfiája 1900–1932
15.000 Ft
Három évtized története életrajzokban / Gellért Imre, Madarász Elemér (szerk.)

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

Három évtized - 1900–1932 - történetének mozaikszerű megírása, több mint másfélezer életrajzzal és a legtöbb címszónál leírt személy fényképével.

 


Magyarország és Erdély I-III.
7.500 Ft
eredeti képekben és történelmi helyirati szöveggel / Hunfalvy János

Jó állapotú antikvár könyv.

Hunfalvy az egyes helységekhez fűződő hagyományok történeti emlékanyagának feldolgozásánál merített a történeti kútfőkből, a rendelkezésre álló helytörténeti irodalomból, de – mint más műveiben említi – feltehetően itt is támogatták helyi levelezők, akik a történeti leírásokat helyi forrásokból kiegészítették, felfrissítették.

Hunfalvy háromkötetes munkája élvezetes kalauzunk az elmúlt századok világában. A teljes mű újrakiadására azóta sem került sor, tehát a három kötet ezzel a hasonmás kiadással került ismét a közönség elé. Maga az eredeti munka teljes metszetállományával könyvészeti ritkaság, könyvtárak féltve őrzött kincse, az új kiadás révén azonban ez az értékes, ritka mű az eredetit megközelítő színvonalon a nagyközönség számára is hozzáférhetővé és élvezhetővé válik.

 


Magyarország és Erdély
1.500 Ft
Válogatás / John Paget

John Paget, a normann királyi vérből származó angol orvos Magyarország és Erdély című művében komoly szakszerűséggel, ugyanakkor élvezetes stílusban ábrázolja Magyarország és Erdély gyönyörű tájait, gazdag, de ki nem használt természeti kincseit, derék lakosait. Éles szemmel bírálja társadalmi-politikai szervezetét, amely annyira lemaradt az angol parlamentáris rendszerhez képest.

Ebből az eredetileg angol nyelvű, 1839-ben napvilágot látott könyvből kaphatott először a nyugat tárgyilagos, jóindulatú tájékoztatást a nagy angolbarát Széchenyi István gróf által elindított reformok útjára lépett, 19. századi Magyarországról és Erdélyről.


Magyarok vigasztalása
3.500 Ft
Dr. Vass József

Korának megfeleő állapotú antikvár könyv, amely 1916.ban, az első világháború közepén jelent meg. 

Részlet az előszóból„Álomban, mámorban nincs igazi vigasztalódás. Mindegyik rövid ideig tart, mindegyiknek felébredés a vége s mindegyik a Szentírás bölcs mondása szerint csak olyan orvosság, hogy betegebbé tesz, mint a betegség. Betegek vagyunk? Igen. Nagy a nyavalyánk. Valahonnan az idők mélységeiből, valahonnan a Gondviselés rejtekeiből, valahonnan az emberi lélek vágyakozó, gonosz örvényeiből vihar szabadult ránk, az bágyaszt, tör, zúz, pusztít, hervaszt bennünket immár egy esztendő óta. A háború. Ez a mi nyavalyánk: folyik a vérünk. Ez a mi nyavalyánk: sírok hasadtak a bölcsők mellé. Ez a mi nyavalyánk: fekete gyászba borultak a falvak. Ez a mi nyavalyánk: sok testvérünk lelke megzavarodott és semmi módon nem tud az égre tekinteni.

A gyásznak és bágyadtságnak betegségét, sőt még okozójukat: a háborút is meg kell győznünk: ki kell belőle vigasztalódnunk. A tűzi veszedelem nehéz óráiban igazi férfiak, erősszívű asszonyok nem jajveszékelnek, hanem biztos pillantással áttekintik az egész bajt és Istenbe vetett reménységgel mentik a menthetőt, azután meg új kitartással, új fáradsággal újat építenek a romok helyén.”

Fő fejezetcímek:  A háború – Háború és Gondviselés – Háború és kereszténység – Háború és szenvedés – Magyarok feltámadása


Magyarok a kultúráért
8.000 Ft
A magyar munka eredményei az emberi művelődés terén / Dr. Lukács György (szerk.)

A borító kissé használt, belül jó állapotú, gazdagon illusztrált antikvár könyv.

Részlet az előszóból: "A katasztrofális elbánást, mely bennünket Trianonban ért, csak az magyarázhatja, hogy azok, akik a békét diktálták, nem ismertek, illetőleg félreismertek bennünket. Olyan beállításban voltunk előttük ismeretesek, amint ellenséges szomszédaink, akik osztozkodni akartak a zsákmányon, bennünket nekik lefestettek. Minket meg sem hallgattak, csak mint vádlottat idéztek ítélőszékük elé, anélkül, hogy védekezésre módot adtak volna. Szóról-szóra valónak fogadták el a vádlók egyoldalú állításait és kihirdették előttünk a majdnem halálos ítéletet.

Félrevezetett bíráink nem tudták, kit ítéltek el. Nem tudták, hogy a világháború előidézésében nincs részünk. Nem eszméltek rá, hogy mi védtük meg a művelt Nyugatot a török hódítás ellen, és azt sem vették figyelembe, sőt terhünkre írták, hogy rajtunk törtek meg a bolsevizmus hullámai.
A szinte halálra ítélt magyar nemzet azonban nem tette meg vádlóinak azt a szolgálatot, hogy kimúljon. A történelemben párját ritkító energiával talpra állott, tenger akadályon győzedelmeskedve egyensúlyba jutott, és most immár ezeréves hagyományaihoz méltó módon folytatja megakadt életét, kövezi tovább a civilizáció országútját."

Fő fejezetek: Magyarország története – A magyar föld és népe – Magyar nyelv és irodalom – Magyar Tudomány – Magyar művészet – Magyar társadalom – Magyar gazdálkodás – Magyar alkotmány – nemzetközi kapcsolatok 


Magyarkanizsa 1848-49-ben
1.800 Ft
Forrásválogatás / Pejin Attila

Antikvár könyv

Hármas indíttatású e szerény kötet, melyet most az olvasó a kezében tart. Természetesen elsősorban jubileumi, hiszen a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából (és annak tiszteletére) jelenik meg. Másodsorban a - reméljük, mielőbb megírt és a nyomdát elhagyó - kanizsai monográfia második kötetéhez szolgáltat forrásanyagot. Végül, de természetesen nem utolsósorban Dohos Jánosnak szeretnénk emléket állítani, hiszen az ő gyűjtőmunkája nélkül ez a dokumentumválogatás minden bizonnyal nem jelenhetett volna meg...bővebben

 

 


Magyar történelem I-II.
4.500 Ft
Művelődés- és államtörténet / Dr. Erdélyi László

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv két kötetben.

Dr. Erdélyi László (1868-1947) magyar bencés szerzetes, művelődéstörténész, egyetemi tanár, a MTA levelező tagja (1905). Elsősorban az Árpád-házi királyok korának társadalom- és művelődéstörténetével, a mohácsi vész korával és a magyar bencés rend történetével foglalkozott.


Magyar tanyák
3.000 Ft
Erdei Ferenc

Antikvár könyv könyvkötői kötésben.

Erdei Ferenc (19101971szociológus, a népi írók csoportjának a tagja, politikus1945 után elvben a Nemzeti Parasztpárt képviselője, gyakorlatban teljes mértékben együttműködött a kommunistákkal. 1956-ig több fontos minisztérium vezetője volt. Jelentős irodalmi munkássága van. 1948-tól az MTA levelező, 1956-tól rendes tagja. 1951-től haláláig a tiszántúli református egyházkerület főgondnoka.

20. századi történelmünk fontos fordulóit követve, életpályája három főbb: az agrárszociológusi, az agrárpolitikusi és az agrárökonómiai szakaszokra tagolható.


Magyar Színművészeti Lexikon I-IV.
28.000 Ft
A magyar színjátszás és drámairodalom enciklopédiája / Schöpflin Aladár

Antikvár könyv, gerince sérült, a IV. kötetnél hiányzik, belül jó állapotú, korának megfelelő.

Az 1929-1931 között megjelent négykötetes  lexikon egyedülálló vállalkozás volt, melyet Erődi Jenő és Kürthy Emil összegyűjtött anyagának felhasználásával, a szerkesztő bizottság közreműködésével Schöpflin Aladár állított össze.  A kötetek fekete-fehér fotókkal és színes reprodukciókkal illusztráltak. 


Magyar szabadságharcz története 1848-1849-ben
12.000 Ft
A magyar nép számára / (Kapuvári) Vargyas Endre

Gerincén kicsit sérült, korának megfelelő állapotú antikvár könyv, amelyet nagyon ritkán kapni. Első kiadása 1867-ben jelent meg, ez a 2. bővített kiadás 1879-ben. Szerzője (Kapuvári) Vargyas Endre (18421913) királyi tanácsos, királyi tanfelügyelő, újságíró. Jogi tanulmányai után, a Batthyány-fiúk nevelőjeként, egész Európát beutazta. Fiatal kora ellenére nagy tapasztalatokkal, s még nagyobb ambíciókkal rendelkezett. 1869-ben Sopron vármegye aljegyzőjének választották meg, majd 1871-től 16 évig volt Győr megye tanügyének irányítója, a népoktatás érdekeinek erélyes harcosa. Idejéből és energiájából a tankönyvírói tevékenységre is futotta. Számos tankönyvet írt, nemcsak a népiskolák, de a magasabb fokozatúak számára is.


Magyar föld, magyar faj I-IV.
24.000 Ft
Cholnoky Jenő, Princz Gyula, gr. Teleki Pál, Bartucz Lajos / É-Ny

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

 1. kötet Magyar földrajz 1. rész: Magyarország tájrajza
 2. kötet Magyar földrajz 2. rész: A magyar munka földrajza
 3. kötet Magyar földrajz 3. rész: Az államföldrajzi kép
 4. kötet A magyar ember. A magyarság antropológiája


Részletes keresés