Betöltés...

Antikvár könyvek


A Szent Domonkos-rend multjából és jelenéből
5.200 Ft
Dr. Horváth Sándor kiad.

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

A szerzet 700 éves jubileum alkalmából méltóságos és főtisztelendő dr. Fischer-Colbrie Ágost kassai megyéspüspök úr előszavával. Kiadta dr. Horváth Sándor szent Domonkos-rendi tanár.


A Szentföld lelke
20.000 Ft
Négy zarándokutam emlékére / Pilismaróti Bozóky Gyula

Jó állapotú antikvár könyv, szerzői dedikációval 1935-ből.

A szerző a megváltás 1900. évfordulójára saját kiadásában jelentette meg szentföldi zarádoklatainak élményeit. 

Erzsébet főhercegnő bevezető kéziratával és gróf Zichy Gyula kalocsai érsek ajánlásával.

Fő fejezetek:

A Szentföldről általában

Utazásunk Trieszttől Haifáig

Galileában és Szíriában

Szamariában és Judeában

Hazatérés


A zsidók egyetemes története 1-6.
58.000 Ft
Izrael népének története / Heinrich Graetz

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv 6 kötetben.

 Az 1906-1908 között megjelent mű egyike az Egyetemes irodalomtörténet, a Beöthy-féle A magyar irodalom története, a Nagy képes világtörténet, és a A magyar nemzet története mellett az Osztrák–Magyar Monarchia alatt készült nagy terjedelmű összefoglaló tudományos–ismeretterjesztő alkotásoknak.

Graetz nagy műve, a  Geschichte der Juden alapján készített könyvsorozat, amely a zsidóság történetét dolgozza fel az ókortól a 17. századig. A magyar vonatkozású részek szerkesztője Sebestyén Károly.


Aranka György erdélyi társaságai
1.000 Ft
Enyedi Sándor (válogatta) / Ritkaságok

Antikvár könyv

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratait, illetve az Aranka György-hagyaték túlnyomó részét két erdélyi közgyűjtemény őrizte meg: a kolozsvári líceumi könyvtár és az Erdélyi Múzeum Egylet gazdag gyűjteménye. A második világháború után ezek az iratok a Román Akadémia kolozsvári fiókjának kézirattárába kerültek. Itt végezte kutatásait Jancsó Elemér professzor is, aki 1955-ben jelentette meg három kötetre tervezett munkájának első részét, a társaság működésével kapcsolatos dokumentumok gyűjteményét. Kötetünkben olyan iratokat talál az olvasó, amelyek egyik részét kéziratból (pl. levelek), másik részét nyomtatott szöveg alapján közöljük. Ez utóbbi típusú dokumentumok esetében vagy a korabeli nyomtatványokra, vagy csak Jancsó Elemér már modernizált szövegközlésére támaszkodhattunk...bővebben

 


Az államférfi I-II.
9.000 Ft
A politikai lélek vizsgálata / Kornis Gyula

Könyvkötői újrakötésű, belül jó állapotú antikvár könyv, amely számos fekete-fehér illusztrációt tartalmaz.

Kornis Gyula (1885-1958) római katolikus pap, piarista szerzetes, filozófusegyetemi tanár, kultúrpolitikus, 1940-től 1944-ig a Petőfi Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, elnöke 1945-ben. Tudományos munkássága a filozófia, a pszichológia és a pedagógia határterületéről indult. Fiatalon termékeny íróvá vált, munkái kitűntek összefogottságukkal, rendszerességükkel és alaposságukkal. 

1933-ban, majd 1943-ban, illetve 1938-ban franciául is megjelent, manapság ritkán kapható könyve Horthy Miklósról, az államférfiről szól.

  1. kötet: Bevezetés – Államférfi és történelem  - Az államférfi étosza
  2. kötet: Az államférfi lelki alkata 

Az Athenaeum Kézi Lexikona I-II.
18.000 Ft
A tudományok encziklopédiája különös tekintettel Magyarországra / Dr. Acsády Ignácz (szerk.)

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

A 19. század végének nagy terjedelmű magyar nyelvű 2 kötetes általános lexikona. 


Bridges across the Bega River (Temesvár)
2.900 Ft
Árpád Jancsó

A temesvári Bega-hidak krónikája (átd. kiad.) (angol)...bővebben


Bulgária
8.500 Ft
Szilády Zoltán

Kissé kopott borítójú, belül jó állapotú, ritkán kapható antikvár könyv. Borítófedelét Berán Lajos 1931-ben készült rézplakettje díszíti.

Szilády Zoltán (Budapest1878 - GroßpösnaNémetország1947) zoológus, egyetemi tanár. Fő kutatási területe a rovartan, de mellette élénken foglalkoztatta a művelődéstörténet, nyelvészet és az etnográfia. Elsősorban Erdély néprajzát gazdagították dolgozatai.

192829-ben kutatóúton tartózkodott Bulgáriában, melynek anyagából készült saját kiadásában híres könyve. Fő fejezetei: Utazás a jelenben és a multban ­­- Bulgária és a bolgárok - Bolgár Irodalom - Kirándulások magyar és külföldi vonatkozások


Dai Nippon – Kelet csodái
15.000 Ft
Barátosi Balogh Benedek

Ritkán kapható, korának megfelelő állapotú antikvár könyv eredeti színes, illusztrált előzékkel, 103 fekete-fehér fotóval, illusztrációval. A borítón dombornyomás látható.

Barátosi Balogh Benedek (1870 –1945.) néprajzkutató és közíró. Székelykeresztúron, Nagyenyeden, Budapesten és Kolozsváron tanult. Igyekezett ugyanazokat az iskolákat elvégezni, mint példaképe, Kőrösi Csoma Sándor. Gyűjtőútjai során bejárta Ázsia és Európa jelentős részét. A Dai Nippon 3 kötete számít első műveinek, 1906-ban jelent meg 1500 példányban. Ennek újabb kiadása, Kelet csodái címmel még az évben megjelent, 50 000 példányban. 1926-ban kezdték kiadni a Baráthosi Turáni Könyvei című 24 kötetre tervezett sorozatot, 1931-ben már 13 meg is jelent belőle, a következő években pedig további 5 került kiadásra. Kötetei szinte kizárólag a kutatóútjairól szólnak és az azokból leszűrt következtetésekről.


Dunántúl és Kis-Alföld írásban és képben I-II.
19.600 Ft
Dr. Kogutowicz Károly

1930 és 1936 között megjelent, jó állapotú antikvár könyv, fekete-fehér fotókkal, ábrákkal, kétoldalas vagy kihajtható térképekkel illusztrálva.

Dr. Kogutowicz Károly (Budapest, 1886­ – Ludwigsburg, Németország, 1948) egyetemi nyilv. rendes tanár. Édesapja Kogutowicz Manó, a magyarországi kartográfia megalapítója és az 1890. november 1-én alapított első magyar térképészeti vállalkozás, a Magyar Földrajzi Intézet Rt. első igazgatója. Korai halála után fia, Károly vezette tovább és közben korszerűsítette is az intézetet.


Erdély változó társadalma
1.500 Ft
1767-1821 / Csetri Elek - Imreh István

Antikvár könyv

A történelemtudományt ma rendkívül sokoldalú elvi-módszertani hatás éri. A filozófia, a lélektan, a matematika, a szociológia és sok más tudományág mind erőteljesebben követeli meg azt, hogy a história megújuljon, a maga módján egzaktabbá s így a valóságot hívebben tükrözővé váljék: tehát mennyiségi elemzésre és ellenőrizhetőségre törekedjék. A matematika segítségével a múlt, a történelem tudományosabb tükrözést remélhet, a történetírás magabiztosabbá, ellenőrzöttebbé válhat. A modellek, feltételezett konstrukciók megalkotására is lehetőséget kínálnak ezek az új kutatási eljárásmódok, amelyek tehát nemcsak alapoznak, hanem merőben új építkezésekre is sarkallnak és ezeknél a szilárdsági mutatószámok próbáját szigorúan megkövetelik. 


Erdélyi kormányhatósági levéltárak
6.000 Ft
Trócsányi Zsolt / A Magyar Országos Levéltár kiadványai - Levéltári leltárak

Antikvár könyv

A kötet a Magyar Országos Levéltár két szekciójáról, az Erdélyi Kancelláriai Levéltárról és az Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárakról ad tájékoztatást. Az ismertető leltár műfaji követelményeinek megfelelően szerves összefüggésükben ismerteti az anyag nagyobb egységeit: az egyes hatóságok vagy egymást jogutódként váltó több szerv levéltárait, az egyes szervek fondjait, s ezeken belül az egyes állagokat. Az ismertetésben a szerző az adott kormányhatóság hatáskörének, működésének általános rajzából indul ki, így világítja meg az iratanyag tárgyát. Az anyag tematikus elemzésére csak ott kerül sor, ahol a hatásköri ismertetés nem mond eleget.

A munka jelentőségét kiemeli az a tény, hogy a benne ismertetett két levéltári szekció közül eddig csak az erdélyi udvari kancellária levéltáráról jelent meg - jó 20 éve - sokszorosított s csak könyvtárakban hozzáférhető alapleltár. Így a kötet rendkívüli segítséget nyújt az 1526 és 1867 közötti erdélyi történelem kutatói számára. 

 


Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok I. 1727-1737
2.000 Ft
Kovács András - Kovács Zsolt (szerk.) / Erdélyi művelődéstörténeti források

Antikvár könyv

Az elmúlt évtizedek cenzúrátfélő erdélyi irodalma félénk-szemérmesen "egyházi forrásoknak" nevezte azokat az adatokat, amelyek az erdélyi történelmi egyházak kezelésében maradt, különböző rendű-rangú, állami kisajátítás elől rejtőzködő levéltárakból, illetve régebben közzétett egyházi kiadványok által közvetített, ugyanilyen állagokban őrzött, legtöbbször éppen egyházlátogatási iratokból és jegyzőkönyvekből származtak. Valamilyen enyhén pejoratív felhangtól sem volt mentes ez az elnevezés, használói mintha különbséget akartak volna tenni egy "hivatalosabb", talán „hihetőbb" kútfő-csoport és a "nem hivatalos", esetleg több kritikára szoruló előbbiek között. Kiadásukról az akkori viszonyok közepette természetesen szó sem lehetett, noha kétségtelen volt, hogy nélkülük a kora újkori és újkori egyház-, iskola-, hely-, könyv- és művészettörténeti, valamint néprajzi kutatásokban aligha várható komoly előrelépés.

 


Gróf Andrássy Gyula élete és kora
25.000 Ft
Monori Wertheimer Ede

Ritkán kapható, korának megfefelő állapotú antikvár könyv. Az II-III. kötet egybekötve.

Az MTA megbízásából, kiadatlan források alapján készült mű 1910 és 1913 között jelent meg 3 kötetben. Gróf Andrássy Gyuláról (1823-1890),  Magyarország egyik legnagyobb és Európa egyik legjelentékenyebb államférfiának életéről és működéséről addig nem készült megbízható történeti munka. .

I. kötet: Külügyminiszteti kineveztetéséig 

II. kötet: Az 1877. január15-iki titkos konventióig 

III. kötet: Andrássy életének utolsó évei és jellemmzése


Háborúk a Nagy Háború után I-II.
20.000 Ft
A béke háborúi / Szárazajtai Incze Kámán

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

Részlet az előszóból:

"„A négy évig tartó világháború a hadtörténelem legnagyobb háborúja volt. A központi hatalmak minden oldalról bezárt, ostromlott vár mintájára a legnagyobb vitézséggel és önfeláldozással harcoltak Középeurópa szabadságáért. A hatalmas ellenséges túlerő, a világtörténelem legnagyobb koalíciója végre négyévi vitéz védelem után leverte a központi hatalmakat. A kimerült és száz sebből vérző Európa a világháború lezajlása után azt hitte, hogy ezzel az élet-halálharccal örökre lezárta a háborúk korszakát. A lefolyt húsz év története azonban szomorú bizonyítékát adta annak, hogy a "béke" korszakában sem szűntek meg a háborúk. …”


Heltai Gáspár válogatott munkái
1.400 Ft
Székely Erzsébet (szerk.) / Haladó hagyományaink

Antikvár könyv

Heltai Gáspár a magyar múlt egyik legforrongóbb s legmozgalmasabb korszakában, a XVI-ik században élt. Hosszú, több mint három emberöltőre terjedő élete folyamán láthatta fellobogni Dózsa seregeinek tüzeit, s mély együttérzéssel kísérte a felkelést követő feudális nemesi reakció áldozatainak sorsát. Átélte Magyarország függetlenségének elvesztését Mohácsnál, a feudális anarchia fellángolását, Buda elvesztését, az ország három részre szakadását, a Habsburg és a török iga kiterjeszkedését...bővebben


Hiszek egy Istenben!
3.500 Ft
Szentbeszédek, melyeket a Pázmány-egyetem templomában az 1929-30 tanévben elmondott az 1929-30. tanévben: Dr. Tóth Tihamér / Dr. Tóth Tihamér

Korának megfelelő állapotú szerzői kiadású antikvár könyv.

Dr. Tóth Tihamér (1889 –1939) római katolikus pap, egyházi író, egyetemi tanár, veszprémi püspökA serdülő- és ifjúkor pedagógiai kérdéseivel foglalkozó könyvei a kor valláserkölcsi nevelésének jellegzetes művei. 

Tartalom fő fejezetei: Hiszek! – Van-e Isten? – Milyen az Isten?


Horthy Miklós
20.000 Ft
Pilch Jenő

Korának megfelelő, kissé kopott külső borítójú, belül jó állapotú antikvár könyv. Az előzéklap Bundschum Ottó munkája.

Gazdagon illusztrált történelmi életrajz Horthy Miklós kormányzásának első tíz éve után. 

A tartalom fő fejezetei:  Békebeli szélcsendes tengerészeti évek – Hadak útján – A szegedi ellenforradalom – Siófokon – Budapesten


I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása
6.000 Ft
Első kötet - Bornemisza Anna gazdasági naplói (1667-1690) / Dr. Szádeczky Béla (szerk.)

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben és az országos levéltárnak főként a gyulafehérvári káptalan anyagát magában foglaló erdélyi fiscalis levéltári osztályában, az erdélyi nemzeti fejedelmek udvartartásának sok, becses emléke maradt ránk. Ez udvartartási iratok legnagyobb része - mondhatnánk túlnyomó többsége - I. Apafi Mihály korára vonatkozik. Az anyag nagy bősége az udvari életnek, a háztartásnak, kiváltképen pedig a fejedelmi gazdálkodásnak egész körét felöleli s belőle I. Apafi Mihály udvartartásának egységes, kerek képe rajzolódik elénk...bővebben


Jézus nyomában
3.000 Ft
Gerhard Kroll

Jó állapotú antikvár könyv.

A hatalmas terjedelmű, illusztrációkban roppant gazdag kötet hármas célkitűzéssel készült. Szerzője mindenekelőtt Jézus életének helyszíneit kívánta bemutatni, írásban és képben egy szentföldi zarándoklatra óhajtotta meginvitálni az olvasót-lapozgatót. A könyv tehát sorra veszi Jézus földi életének mai helyszíneit: Betlehemet, Názáretet, Galileát, Jeruzsálemet stb., bemutatva a településeket és földeket, a tájakat és látványokat, a vizeket és építményeket, úgy ahogyan azok ma is láthatók. Részletes keresés