Betöltés...

Acta Siculica 2007

Kinda István (főszerk.)

Acta Siculica 2007

Ár: 4.500 Ft

Raktáron

Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy
210 x 297 mm, kötött, 774 oldal
Kiadás éve: 2007
Sorozat: Székely Nemzeti Múzeum évkönyve
ISBN: 18438385 ISSN

A 2007. évi Évkönyv természettudományi, történettudományi és néprajzi tanulmányokat közöl. A kötet mintegy félszáz tanulmánya a Székelyföldhöz kötődik.

A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica 2007 évkönyve

Előzékoldalak

Vargha Mihály: A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése 2006–2007

Muzeológia

Demeter Éva: Múzeumok határok nélkül. Természettudományos muzeológiai kapcsolatok a Kárpát-medencében

Természettudományok

Kis Boglárka – Szász Árpád – Pál Zoltán: Ásványvíz-definíciók és besorolások fejlődése. A TDS-alapú jelenlegi besorolás problémái egy észak-erdővidéki vizsgálat tükrében

Pál Zoltán – Bálint Kinga: Települési talajvíz-szennyezési mintázatok erdővidéki falvak példáján

Székely Viorica: Catalogul colecţiei de plante „Nyárády Erazmus Gyula” de la Muzeul „Haáz Rezső” din Odorheiu Secuiesc

Csata Zoltán – Váncsa Éva: Didymosphenia geminata, o diatomee invazivă care periclitează ecosistemele de ape de suprafaţă

Csata Zoltán – Váncsa Éva: Contribuţii la cunoaşterea faunei de macrozoobentos din apele curgătoare din judeţul Covasna (România)

Váncsa Éva – Sárkány-Kiss Andrei: The Study of Macroinvertebrate Community in the Heavy Metal Polluted Arieş River (Romania)

Rozner István – Rozner György: Adatok Erdély és a Bánság levélbogár-faunájához (Cleoptera: Chrysomelidae)

Rozner István: Adatok Erdély és a Bánság cincérfaunájához (Cleoptera: Cerambycidae)

Hartel Tibor – Nemes Szilárd: Lack of Adaptive Plasticity in Rana Temporaria Tadpoles Caused by Starvation: An Experimental Study

Dóczy Annamária – Barti Levente – Jére Csaba: Adatok a gyergyótekerőpataki Súgó-barlang denevérfaunájáról

Barti Levente – Dóczy Annamária – Jére Csaba – Szodoray-Parádi Farkas: A Vargyas-szoros recens és szubfosszilis denevérfaunája és faunisztikai adatbázisa a kezdetektől 2007 februárjáig

Jére Csaba – Dóczy Annamária: Prima semnalare a speciei de liliac Myotis Alcathoe Helversen et Heller, 2001 (Chiroptera, Vespertilionidae) din România

Régészet – Történettudományok

Sztáncsuj Sándor József: Plastică şi reprezentări zoomorfe din aşezarea eneolitică de la Ariuşd (Erősd)

Méder Lóránt László: Bronzkori balta Lisznyó határából. Adatok a bronzkori kőbalták készítéstechnikájához

Berecki, Sándor – Balázs Áldor Csaba: O aşezare aparţinând culturii Wietenberg de la Unirea (jud. Alba)

Székely Zsolt: A Marosszentanna–Csernyeahov-kultúra emlékei Kézdialbisban (Csernáton község, Kovászna megye)

Körösfői Zsolt – Székely Attila: Gepida temető Székelykeresztúron (Szabadság tér, 44. szám – Garázsköz)

Gáll Erwin:S-végű hajkarikák megjelenésének ideje az Erdélyi-medencében

Dénes István: Székelyföldi töltésvonulatok 3.

Bordi Zsigmond Lóránd: Fortificaţiile medievale timpurii din pădurea Rica. Turnul estic

Bordi Zsigmond Lóránd: Az Ojtozi-szorosi Rákóczi-vár 2004. évi régészeti kutatása

Barabás Hajnalka: A dálnoki református templom

Seres István: A görgényi Fekete Vaszil. II. Rákóczi Ferenc egy román kapitánya

Coroi Artur: Kísérlet a székely falutörvények és rendtartások statisztikai módszerekkel való vizsgálatára

Cserey Zoltán: A reformkori eszmék hatása Háromszéken (1830–1848)

Bartha Katalin Ágnes: Színháztörténeti jelentőségű kalendárium-bejegyzések a Székely Nemzeti Múzeumban

Demeter Lajos – Demeter László: Háromszéki honvédek, nemzetőrök, honleányok és honfiak az 1848–49. évi szabadságharcban I. Árkos

Nagy Botond: Rendvédelem a magyar–román határon a 19. század második felében

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Aradi szabadkőműves páholyok tagnévsorai a dualizmus korából (Szabadkőművesi páholynévsorok Kelet-Magyarországból II.)

Jánó Mihály: A maksai református templom „kifehérítése”. Adatok a templom középkori falképeinek felfedezéséről, a templom lebontásáról és a kazettás mennyezet elszállításáról 1892–1893-ban

Dobolyi Annamária: Századfordulós építészeti törekvések Kézdivásárhely főterén

Kolumbán Zsolt: Balás Ernő (1875–1949) 2.

Tóth-Bartos András: Szociális gondozás Háromszéken 1940–1944 között

Obrusánszky Borbála: Nyomozás Bálint Gábor hagyatéka után

Néprajz

Daniel G. Scheint: A székelyek népe Erdélyben (Boér Laura fordítása)

Pozsony Ferenc: Tájházak Erdélyben

Vass Erika: Ház a Homoród mentéről a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Ház- és családtörténeti kutatás Homoródalmáson

Oláh Sándor: „...mindeneknek örök birodalommal...”

Kinda István: Vargyas mészégetői múltja és jelene I. Mészégető katlanok a Vargyas- és a Hagymás-patak völgyében, és a Kövesútfeje (Puszta) határrészben

Kinda István: „A téglavetéssel erőssen nagy baj van...” Fejezetek a nagyborosnyói cigányok gazdasági és társadalomnéprajzi kutatásából

Demeter Éva: Adalékok az árapataki varrottas történetéhez 2.

Szőcsné Gazda Enikő: Adalékok a székelyudvarhelyi fazekasság történetéhez és egy terméktípusának azonosításához

Miklós Zoltán: Lakáskultúra-váltás a sóvidéki Korondon. A korondi lakásbelsők történeti fejlődése

Mohay Tamás: Bukaresti magyarok a csíksomlyói búcsúban

Szőcsné Gazda Enikő: A nagycsütörtöki úrvacsora

Albert Ernő: Ballada Dancsuj Dávidról

Szőcs Levente: Két publikált népi önéletrajz irodalmi recepciója

Dimény Haszmann Orsolya: Írott emlékek az első világháborúból

Salló Szilárd: Egy egyén tulajdonában lévő gyászjelentő-gyűjtemény vizsgálata

Zsigmond Győző: A gomba székelyföldi helyneveinkben

Nekrológok

Nagy Olga (1921–2006) (Pozsony Ferenc)

Ferenczi Géza (1924–2007) (Hubbes Éva)

Incze László (1928–2007) (Pozsony Ferenc)

Gazda László (1933–2007) (Pozsony Ferenc)

 Részletes keresés