Betöltés...

A Kegyes Tanítórendiek Temesvári társházának és a főgymnásiumnak története.

Pfeiffer Antal

Ár: 2.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 172 oldal
Kiadás éve: 2013

Kolozsvár Csanád-Egyházmegyei K., 1890 - Hasonmás kiadás

"A jelen könyv czélja jubiláris, és pedig azon 100 évnek eseményeit, a lehető hűséggel és részletességgel előadni, a melyeket a piaristák Temesvár szép városának falai között átéltek.

A könyvnek tartalma cziménél többet foglal magában; felöleli ugyanis a) ti piaristáknak szent-annai működését. b) Temesvár városának, a mult század végéig terjedő kivonatos történetét. c) a jezsuitáknak temesvári tanitói és lelkészségi tevékenységét és végre d) a ferenczrendiek temesvári tartózkodásának egy-két pontját.

A források. melyeket használtam legnagyobb részben a háznak és gymnasiumnak az illető főnökök által vezetett időrendi és kézirati történetei : mindezekről mint pedig: egyéb általam használt forrásokról híven beszámolok a könyv végén egy külön fejezetben : fontos esetekben a szöveg között hivatkozom egyik vagy másik tekintélyes forrásra.

A könyv megirására késztetett azon áldott emlékezetü férfiak iránti kegyelet, akik a multban ezen  iskola falai között a tanitói pályán előre haladva, elévülhetetlen érdemeket szereztek magoknak; e mellett kivántam azon változásokat is elősorolni, melyeken e ház és iskola külcsinban és szellemi irányú haladásáben átment, megjelölni azon elveket, melyeket a keresztény-nemzeties tanitás és nevelés férfiai követtek." Részletes keresés